Hur man beräknar takets lutning

I systemet med grundläggande konstruktionsdelar (grund, väggar, tak, tak) i ett hus eller byggnad hör den arkitektoniska färdighetens roll till taket, som inte bara avgör husets utseende utan även i huvudsak utgör väderskydd (snö, regn, sol). strålning). Och på grund av hur dessa funktioner utförs, beror inte boendeens säkerhet, komfort och välbefinnande i någon liten grad.

Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel).

Tak och delar

Tak är uppdelade i enkla och flera backar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna underarter (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält, mansard, gavel och andra.

Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel). För att utföra sina skyddsfunktioner är tak byggda i en viss vinkel (lutningshöjd) till horisonten. Vinkeln kan mätas i grader eller i procent. Vi bifogar en tabell för att konvertera en måttenhet till en annan (se tabell). Om lutningen inte överstiger 3-5 grader (i procent 5-9), kallas taket platt. För stora vinklar får vi sluttande tak (sluttning - lutande plan). Enligt formen, beroende på antalet sluttningar, är taken uppdelade i en-lutning och flera lutningar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna underarter (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält, mansard, gavel och andra.

Så bör det påpekas att takets takhöjd varierar mycket.

Vad påverkar takparametern?

 1. Vindkraft - ju större sluttningen är desto större mängder vind fyller taket motstånd.
 2. Atmosfärisk nederbörd - för regioner med stor utfällning i form av snö, regn, branta tak rekommenderas för att förhindra ackumulering av snö, löv och lera.
 3. Takläggning - för varje beläggningsmaterial rekommenderas en egen optimal lutning.
 4. Arkitektoniska preferenser - Enligt lokala traditioner i olika regioner föredras en eller annan design.

Takförspänning: inflytningsfaktorer

Låt oss döma mer detaljerat om var och en av faktorerna.

Vindbelastning. Parametern är direkt proportionell mot lutningsvinkeln: Ju större lutningen är, ju högre vindmotståndet mot taket är, desto större är sannolikheten för att beläggningen kan förstöras. Låg vinkel på lutningen - mindre motstånd, men i det här fallet tränger vinden i lederna och kan riva takets tak. Experter rekommenderar att för områden med frekventa starka vindstrålar är lutningsvinkeln 15-20 grader (i procent 27-36), för områden med lätta vindar - 35-40 (i procent 70-84).

Regn och snö. Ju större lutningen är, ju snabbare och snabbare smälter och vattnet går. Praktiken visar att det är 45 grader för områden med mycket nederbörd, och för små utfällningar är en vinkel på 30 grader tillräcklig. Med en mindre takhöjd kan vattnet drivas under lederna och bryta takets täthet även med en liten vind.

Material till taket. Den viktigaste faktorn, med rätt hänsyn till vilket taket kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt. Vi anger de rekommenderade lutningsvinklarna.

 1. Styckmaterial: kakel och skiffer. För keramiska och bitumenplattor är den minsta lutningen 11 grader. För skiffer (asbestcementark) - 9 grader. Sådana backar förhindrar ackumulering och läckage av vatten vid lederna.
 2. Rollmaterial - ruberoid, rubemast, membranbeläggning och andra. Taket består av flera lager: en liten sluttning (2-5 grader) - 3,4 lager, en större vinkel (upp till 18) - 2 lager. Materialen är billiga noga, lätta att installera, reparera men kortlivade och kräver en kontinuerlig mantel för det lövda taket (konstruktion av brädor på vilka taket är monterat).
 3. Däck - rekommenderad lutningsvinkel är 12 grader. Vid mindre vinklar är det nödvändigt att lima fogarna på taket med tätningsmedel.
 4. Ondulin - vänd och takmaterial. Den optimala vinkeln på lutningen - 5-6 grader.

Observera att de listade materialen har sina egna relativa fördelar och nackdelar för olika klimat- och temperaturförhållanden, olika strukturer, olika takdesigner och slutligen olika preferenser och egenskaper hos byggnadsägaren. Men i vilket fall som helst för att beräkna mängden material är det nödvändigt att ta hänsyn till de angivna minsta eller optimala vinklarna på taket.

Oberoende matematisk beräkning av takelementen

Bordet omvandlar grader till procentandelar.

Tänk på exemplen på den praktiska tillämpningen av omvandlingen av grader till procentandelar. För att hitta höjden på åsen (punkten för anslutningen av backarna) på ett matematiskt sätt tillämpar vi följande algoritm.

Låt bredden på huset under uppförande vara 8 meter. Efter att ha valt takets material, med hänsyn till klimatförhållandena, budgetmöjligheter, bestämmer vi att lutningsvinkeln ska vara 24 grader. Vi tar halva bredden av huset (4 meter), multiplicera med 44,5 (från bordet i en vinkel på 24 grader) och dela med 100. Vi får resultatet: 4 * 44,5 / 100 = 1,78 m. Ungefär 1,8 m - det här är höjden på åsen, som måste höjas takfästen.

Genom att ändra materialet (sortimentet är allmänt representerat på den moderna marknaden) kan du, beroende på klimatförhållanden och budget, välja önskad takhöjd och beräkna höjden på taket, med hjälp av endast måttbandet, kvadratkonsolen och räknaren som verktyg.

Det finns fall där det är nödvändigt att bestämma lutningen på takhöjden på en redan färdig struktur. Det är lätt att hitta det enligt följande formel: i = H / L, där jag är takets höjd, H är höjden på åsen, L är halva spännvidden (bredden på byggnaden). Om du behöver göra en beräkning i procent, använd sedan formeln: i = H / L * 100%.

Lutning = 1,78 / 4 * 100% = 44,5%

Från "grader till procent" konverteringstabell för 44,5%, hittar vi värdet 24 graders mätning.

Så det är tillgängligt och helt enkelt kan du självständigt beräkna takets parametrar: dess lutning, form, material.

Observera att du kan beräkna takets parametrar (höjden på åsen, lutningsvinkeln) med hjälp av specialprogram som finns på Internet.

Takhöjd i procent och grader

Takhöjd för taket på ditt hus

Experter vet att valet av takmaterial påverkar takets lutningsvinkel. Takets förspänning - hur man räknar, är problemet bara tillägnad vår artikel. Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor i den.

För att vattnet ska strömma snabbare från taken är dess sluttningar installerade i en vinkel. Express takhöjden som en procentandel (sluttningar med en liten vinkel) eller grader.

Ju större dessa värden desto brantare är taket. Du kan mäta dem med hjälp av ett geodetiskt instrument (inklinometer). Och vad är takets lutning? Detta är lutningsvinkeln för takhöjden till horisonten.

Vanligtvis finns det fyra typer av takkonstruktioner:

Naturligtvis finns det inte plana tak, annars stagnerade vattnet ständigt på dem. Takets lutningsvinkel kan inte vara mindre än 3 0.

Som nämnts ovan kan höjdenas storlek mätas i grader och procenttal. Nedan ger vi en tabell över förhållandena för dessa kvantiteter.

Innan vi fortsätter att överväga inverkan av takets lutningsvinkel på valet av takläggning, föreslår vi att ta reda på vilka faktorer som påverkar detta värde.

Vad påverkar takets vinkel?

Från valet av den korrekta lutningsvinkeln på backarna beror på takets täthet, tillförlitlighet och hållbarhet. Men detta värde tas inte "från taket".

Först uppmärksamma följande faktorer:

 • Wind. Ju högre lutningsvinkeln är desto mer motstånd har taket till det. Men om lutningsvinkeln är liten kan vinden riva av taket. Det är det farligt att göra väldigt branta tak, men också helt utan lutning är också dåligt. Därför rekommenderar experter: För områden med mjuka vindar ska takets lutningsvinkel vara 35-40 grader, för områden med starka vindstrålar från 15 till 25 grader.
 • Atmosfärisk nederbörd. Även en icke-specialist förstår att ju större sluttningen desto snabbare vattnet och snön lämnar taket, utan att flyta under lockets fogar. Det är, taket är tättare. Detta bör också övervägas.

Från alla ovanstående kan vi dra slutsatsen att klimatförhållandena på takets byggarbetsplats väsentligt påverkar vinkeln på dess sluttning.

Valet av täckning, beroende på takets lutning

Valet av material, beroende på takets lutning

När du väljer ett takbeläggning. utan misslyckande bör ta hänsyn till takets vinkel. Inte bara materialvalet utan också antalet lager som måste läggas (valsade material) beror på detta värde.

I figur 2 kan du se minsta och maximala lutningsvinkel vid vilken en eller annan typ av takläggning används.

Den vertikala skalan visar takets lutning i procent och halvcirkeln (i mitten av schemat) i grader. Tittar på bordet får vi veta att:

 • Överlagda rullmaterial kan användas för tak med lutningsvinkel från 0 till 25%. Med en lutning på 0-10% läggs i tre lager. Om detta värde är 10-25% kan det staplas i ett lager (material med toppning).
 • Asbestcementpapperskivor (skiffer) används på tak med en höjning på upp till 28%.
 • Kakel används för tak med en höjning på minst 33%.
 • Stålbeläggning används vid en lutningsvinkel på upp till 29%.

För din information! Ju större takets tak är, desto mer material kommer att behöva spendera på dess täckning. Följaktligen kostar ett platt takaggregat mindre än en takanordning med 45 graders höjning.

Att veta mängden takets lutning kan du enkelt beräkna hur mycket material som behövs och hur högt taket ska vara.

Beräkning av åsens höjd

Förhållandet mellan graden / procent takhöjden

När vi bestämde oss för byggandet av taket, bestämde vilket material som skulle användas, tog hänsyn till alla klimatförhållanden och bestämde sig på takets sluttning, var det dags att lära sig hur man beräknar höjden på åsen.

Detta kan göras med hjälp av en kvadrat eller ett matematiskt sätt. För det andra alternativet divideras husets spännvidde (h) med 2. Det resulterande numret multipliceras med det relativa värdet.

För att hitta den, använd tabellen nedan (bild 4). Som du kan se skrivs värdena för varje lutningsvinkel. För att göra det tydligare ge ett exempel. Bredden på byggnaden är 6 m, takets lutning är 20 grader. Vi får:

Höjden på åsen är 1,08 meter. Med hjälp av denna formel kan du hitta takets lutning (detta är nödvändigt vid reparation av ett redan färdigt tak). Hur räknar man? I omvänd ordning.

Vinkeln på takhöjden är förhållandet mellan höjden på takets tak och halva djupet.

Vad vi får: 1.08: 3 = 0.36 multiplicera detta värde med 100 och få takhöjden i procent: 0.36x100 = 36%, titta på bordet och se: 36% = 20 grader, efter behov.

Hur man beräknar lutningsvinkeln för taket och hur man bestämmer detta värde med hjälp av inklinometern, vad är det här verktyget?

Detta är en rake med en ram kopplad till den. Mellan lamellerna är axeln till vilken pendeln är fäst (två ringar, en tallrik, en vikt och en pekare).

Inuti utklippet är en skala med examen. När skenan ligger i ett horisontellt läge sammanfaller pekaren med noll på skalan.

För att bestämma vinkeln på takhöjden. Inclinometerskenan hålls vinkelrätt mot åsen (i 90 graders vinkel). Pendulens pekare visar önskat värde i grader. För omvandling till procentandelar, använd tabellen ovan för gjutning (figur 3).

Mycket ofta, i byggandet av tak, kan du höra frasen "tak razuklonka." Vad är det

gravitation skikt

Tabell över att hitta det relativa värdet

Razulukka tak är en uppsättning aktiviteter som utförs för att skapa en sluttning på ett platt tak, vilket skapar skridskor och dalar på den. Denna händelse hjälper till att lösa problemet med vattenstagnation.

För plana tak är den minsta tillåtna lutningen 1,5 grader (det är önskvärt att göra mer) och det ska ske så att vatten från taket rinner in i särskilda vattenintagståg. För detta används vanligen cementplattor eller expanderad lera.

Om vi ​​pratar om tak razuklonki under reparation, snarare än byggnadskonstruktion, är det bättre att använda andra material (skumbetong, polyuretanskum, skivmaterial), eftersom skiktet kommer att öka belastningen på taket avsevärt. Och detta är skönt med oförutsägbara konsekvenser.

Vad du behöver veta när du väljer takets takvinkel:

 • Höjden i dalen måste vara minst 1%;
 • När takets lutningsvinkel är mindre än 10%, om valsade bituminösa material används, måste toppskiktet skyddas med grus (10-15 mm) eller stenpulver (3-5 mm);
 • När du använder det som en takplåt eller wellpapp, var noga med att försegla lederna mellan dem.
 • Från valet av takets lutningsvinkel beror det på metoden för dränering av regn och smältvatten.

Som du redan förstod, beror mycket på valet av takhöjden. Experter säger att takets optimala lutning beräknas för varje byggnad individuellt.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer: klimatförhållanden, byggnadens struktur, vilket takmaterial kommer att användas etc. Så det finns inget universellt svar.

Hur man beräknar takets lutning

För att avlägsna nederbörd från taket är dess sluttningar gjutna. Beräkna storleken på höjden i procent (när lutningen är med liten vinkel) eller i grader. Ju större värde, desto brantare är taket. För att mäta denna indikator, använd ett speciellt geodetiskt instrument, som kallas en inklinometer eller protractor. Låt oss ta reda på hur man beräknar takets lutning.

Vid val av takmaterial rekommenderas experter att alltid ta hänsyn till sluttningen av det sluttande taket. Detta är den optimala höjden av taket i förhållande till horisonten.

Typer av takbyggnadslösningar

Det finns 4 typer av strukturella lösningar på taket, så beroende på takhöjden kan det vara:

 • platt. Faktum är att helt platt golv av byggnader inte är byggda, eftersom fukt från regn eller smält snö ständigt kommer att stanna kvar på dem. Takets tak kan inte vara mindre än 3 grader (mer: "Typer av tak för taket - klassificering");
 • pitched;
 • grunt;
 • hög.

Eftersom lutningsvärdet mäts både i procent och i grader finns det ett specialtabell enligt vilket förhållandet mellan dessa värden kan bestämmas. Till exempel: lutningen av lutningen är 30 grader, då takets lutning i procent blir 57,7%.

Välja takets vinkel

Från det rätta valet av takets tak beror det direkt på hur länge taket på byggnaden kommer att fungera, oavsett om det blir tillförlitligt och lufttätt. Hur bestämmer du detta värde för ett visst hus eller gårdsbyggnad?

Experter rekommenderar först att uppmärksamma följande data:

 • vind effekt. Takstrukturen är mer motståndskraftig mot belastningen, ju högre lutningsvinkeln är. När lutningen är för liten, kan vindskottet riva omslaget från taket. Således kan vi dra slutsatsen att branta tak är farliga, och i avsaknad av lutning kan problem inte undvikas. Därför rekommenderar experter med erfarenhet av att skapa takläggning i områden med stark vindbelastning att bygga ett tak med en vinkel på 15 till 25 grader, och där vinden är obetydlig - från 35 till 40 grader;
 • nederbörd. Ju ju högre takets sluttning desto mer kommer vattnet att tömma från det, och snön kommer att lämna den, utan att tiden ska flöda under fogarna på golvet och därigenom minskar sannolikheten för läckage. Denna omständighet måste beaktas.

Slutsatsen från det föregående kan göras enligt följande: Klimategenskaperna i området där taket är uppfört på en byggnad måste beaktas, eftersom valet av takets lutning beror på det.

Valet av takmaterial

När det gäller montering av takmaterial finns det en order som reglerar takets lutning - SniP. Inte bara valet av täckning, utan också antalet lager som krävs för installationen (detta gäller för takbelagda produkter) beror på höjden.

Överlagringsmaterial för takläggning används på tak med lutningsvinkel, vars minsta storlek kan vara lika med 0 procent och maximal storlek - 25 procent. När lutningen är 0-10% läggs materialet i 3 lager. Om denna indikator är från 10 till 25%, läggs den i ett enda lager och väljer ett takbeläggning med sprinkling.

Skivor av asbestcement skiffer läggs på tak vars höjd inte överstiger 28%, bältros används när höjden är mindre än 33% och galvaniserade stålplåtar används på taket med en vinkel på högst 29%.

Du måste veta att ju större takets höjd är, desto större mängder material krävs för överlappningen. Till exempel kommer ett gaveltak med en liten sluttning till en kostnad att vara billigare än arrangemanget av golv med en lutning på 45 grader. När höjden är känd kan du enkelt ta reda på hur mycket takmaterial du behöver köpa och beräkna höjden på taket (läs: "Hur man beräknar höjden på taket på ett hus").

Förfarandet för beräkning av åsens höjd

När ett beslut gjordes beträffande takkonstruktionen valdes golvmaterialet, klimatförhållandena beaktades och takets lutning bestämdes, kan åsens höjd beräknas. Beräkningen görs med torget eller genom matematiska beräkningar. I sistnämnda fall divideras bredden på byggnadens spännvidde med 2, och resultatet multipliceras med det relativa värdet, vilket återspeglas i tabellen i artikeln. För varje lutningsvinkel skrivs värden i den.

Som exempel kan vi citera följande beräkning: byggnadens bredd är 4 meter och takhöjden är 30 grader, så erhålles följande resultat:

4: 2 = 2 2x0,557 = 1,11 (meter)

Enligt beräkningarna ska höjden på åsen vara 1,11 meter. Vid reparation av taket med hjälp av ovanstående formel kan du bestämma takets lutning, men beräkningarna utförs i omvänd ordning. Det är inte svårt att beräkna höjden på gaveltaket på samma sätt.

Bestämning av lutningsvinkel med goniometer

Lutningsvinkeln kan inte bara beräknas, den kan hittas med hjälp av en grader (inklinometer). Detta verktyg (anordning) har formen av en skena som en ram är fäst på, och mellan listerna finns en axel med en fast pendel som består av två ringar, en vikt, en platta och en pekare. Skalan på instrumentet visar skalan med divisioner: När skenan ligger i ett horisontellt läge pekar pekaren till noll (mer: "Beräkning av takhöjden: vad ska man ta hänsyn till").

För att bestämma till exempel höjden på ett gaveltak ska instrumentskenan vara vinkelrätt, det vill säga i en vinkel på 90 grader i förhållande till åsen. Därefter visar pendulens pekare det önskade värdet, uttryckt i grader. Om resultatet är en procentandel, använd tabellen, som redan skrivits tidigare.

Taktak

Razuplonka - en serie aktiviteter som används för att skapa en sluttning på plana tak, enheten på dem skridskor och dalar. På grund av detta bidrar lutningen på ett skurtak att lösa problem med ackumulering av nederbörd på dess yta. Bias måste beräkna i förväg. även innan du gör ett skurtak. Den minsta acceptabla indikatorn för plana tak anses vara 1,5 grader (mer: "Vad är minsta höjden på ett platt tak"). Lutningens sluttning måste vara anordnad på ett sådant sätt att vattnet från dess yta kommer att strömma in i vattentagen. För dessa ändamål används expanderad lera eller cementskikt, men sistnämnda ökar belastningen på taket avsevärt.

Om razuklonku utför vid reparationer, och inte under byggandet av en ny byggnad, använd sedan plattmaterial, såväl som polyuretanskum eller skumbetong.

Vilket tak att välja, mer på videon:

Hur man beräknar takets lutning

I systemet med grundläggande konstruktionsdelar (grund, väggar, tak, tak) i ett hus eller byggnad hör den arkitektoniska färdighetens roll till taket, som inte bara avgör husets utseende utan även i huvudsak utgör väderskydd (snö, regn, sol). strålning). Och på grund av hur dessa funktioner utförs, beror inte boendeens säkerhet, komfort och välbefinnande i någon liten grad.

Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel).

Tak och delar

Tak är uppdelade i enkla och flera backar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna undertyper (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält. mansard, gavel och andra.

Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel). För att utföra sina skyddsfunktioner är tak byggda i en viss vinkel (lutningshöjd) till horisonten. Vinkeln kan mätas i grader eller i procent. Vi bifogar en tabell för att konvertera en måttenhet till en annan (se tabell). Om lutningen inte överstiger 3-5 grader (i procent 5-9), kallas taket platt. För stora vinklar får vi sluttande tak (sluttning - lutande plan). Enligt formen, beroende på antalet sluttningar, är taken uppdelade i en-lutning och flera lutningar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna undertyper (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält. mansard, gavel och andra.

Så bör det påpekas att takets takhöjd varierar mycket.

Vad påverkar takparametern?

 1. Vindkraft - ju större sluttningen är desto större mängder vind fyller taket motstånd.
 2. Atmosfärisk nederbörd - för regioner med stor utfällning i form av snö, regn, branta tak rekommenderas för att förhindra ackumulering av snö, löv och lera.
 3. Takläggning - för varje beläggningsmaterial rekommenderas en egen optimal lutning.
 4. Arkitektoniska preferenser - Enligt lokala traditioner i olika regioner föredras en eller annan design.

Takförspänning: inflytningsfaktorer

Låt oss döma mer detaljerat om var och en av faktorerna.

Vindbelastning. Parametern är direkt proportionell mot lutningsvinkeln: Ju större lutningen är, ju högre vindmotståndet mot taket är, desto större är sannolikheten för att beläggningen kan förstöras. Låg vinkel på lutningen - mindre motstånd, men i det här fallet tränger vinden i lederna och kan riva takets tak. Experter rekommenderar att för områden med frekventa starka vindstrålar är lutningsvinkeln 15-20 grader (i procent 27-36), för områden med lätta vindar - 35-40 (i procent 70-84).

Regn och snö. Ju större lutningen är, ju snabbare och snabbare smälter och vattnet går. Praktiken visar att det är 45 grader för områden med mycket nederbörd, och för små utfällningar är en vinkel på 30 grader tillräcklig. Med en mindre takhöjd kan vattnet drivas under lederna och bryta takets täthet även med en liten vind.

Material till taket. Den viktigaste faktorn, med rätt hänsyn till vilket taket kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt. Vi anger de rekommenderade lutningsvinklarna.

 1. Styckmaterial: kakel och skiffer. För keramiska och bitumenplattor är den minsta lutningen 11 grader. För skiffer (asbestcementark) - 9 grader. Sådana backar förhindrar ackumulering och läckage av vatten vid lederna.
 2. Rollmaterial - ruberoid, rubemast, membranbeläggning och andra. Taket består av flera lager: en liten sluttning (2-5 grader) - 3,4 lager, en större vinkel (upp till 18) - 2 lager. Materialen är billiga noga, lätta att installera, reparera men kortlivade och kräver en kontinuerlig mantel för det lövda taket (konstruktion av brädor på vilka taket är monterat).
 3. Däck - rekommenderad lutningsvinkel är 12 grader. Vid mindre vinklar är det nödvändigt att lima fogarna på taket med tätningsmedel.
 4. Ondulin - vänd och takmaterial. Den optimala vinkeln på lutningen - 5-6 grader.

Observera att de listade materialen har sina egna relativa fördelar och nackdelar för olika klimat- och temperaturförhållanden, olika strukturer, olika takdesigner och slutligen olika preferenser och egenskaper hos byggnadsägaren. Men i vilket fall som helst för att beräkna mängden material är det nödvändigt att ta hänsyn till de angivna minsta eller optimala vinklarna på taket.

Oberoende matematisk beräkning av takelementen

Bordet omvandlar grader till procentandelar.

Tänk på exemplen på den praktiska tillämpningen av omvandlingen av grader till procentandelar. För att hitta höjden på åsen (punkten för anslutningen av backarna) på ett matematiskt sätt tillämpar vi följande algoritm.

Låt bredden på huset under uppförande vara 8 meter. Efter att ha valt takets material, med hänsyn till klimatförhållandena, budgetmöjligheter, bestämmer vi att lutningsvinkeln ska vara 24 grader. Vi tar halva bredden av huset (4 meter), multiplicera med 44,5 (från bordet i en vinkel på 24 grader) och dela med 100. Vi får resultatet: 4 * 44,5 / 100 = 1,78 m. Ungefär 1,8 m - det här är höjden på åsen, som måste höjas takfästen.

Genom att ändra materialet (sortimentet är allmänt representerat på den moderna marknaden) kan du, beroende på klimatförhållanden och budget, välja önskad takhöjd och beräkna höjden på taket, med hjälp av endast måttbandet, kvadratkonsolen och räknaren som verktyg.

Det finns fall där det är nödvändigt att bestämma lutningen på takhöjden på en redan färdig struktur. Det är lätt att hitta det enligt följande formel: i = H / L, där jag är takets höjd, H är höjden på åsen, L är halva spännvidden (bredden på byggnaden). Om du behöver göra en beräkning i procent, använd sedan formeln: i = H / L * 100%.

Lutning = 1,78 / 4 * 100% = 44,5%

Från "grader till procent" konverteringstabell för 44,5%, hittar vi värdet 24 graders mätning.

Så det är tillgängligt och helt enkelt kan du självständigt beräkna takets parametrar: dess lutning, form, material.

Observera att du kan beräkna takets parametrar (höjden på åsen, lutningsvinkeln) med hjälp av specialprogram som finns på Internet.

Takvinkel för olika förhållanden och takmaterial

Husets tak kan ha en annan form, liksom en annan lutning på taket. Dessutom ligger takets lutningsvinkel ofta inte på grund av estetiska överväganden, utan den praktiska sidan och vissa krav. På grund av hur skarp eller platt taket är, beror dess styrka och funktion. Därför beräknas lutningen med hänsyn till alla nödvändiga parametrar.

Tre huvudfaktorer som påverkar takhöjden

För byggare mäts detta värde (vinkeln där takhöjden ligger i förhållande till horisonten) i grader eller procent. För att få exakt resultat använd det geodetiska verktyget. För att vara tydlig motsvarar 0 grader ett helt platt tak och stora vinklar - ett vinklat tak. För hälltak ligger det vanligen mellan 11 0 och 45 0. Under konstruktionen är det nödvändigt att beräkna vad denna vinkel ska vara. Och för detta måste du vara uppmärksam på följande saker.

Vindbelastning

Om starka vindar råder i ditt område, bör du inte tänka på ett projekt med ett skarpt tak. På grund av takets höga vindkraft med en stor sluttning är den mer mottaglig för vindens skadliga effekter. I det här fallet är det bättre att göra taket mer platt (ju lägre rampens lutning är, desto säkrare) och spjällen för att bygga en stark, förstärkt typ. Även om konstruktionen blir mycket dyrare, blir taket mycket bättre skyddat från vinden. Men byggnaden av taket av huset bör dock ta hänsyn till inte bara vindkraften, men också dess riktning. Så, för metall, är det önskvärt att vinden blåste direkt in i arkets plan. Om hans impulser går från ändarna, så är takplåtarna mer benägna att böja. Därför, beroende på den rådande vindriktningen, är det nödvändigt att rotera takhöjden i enlighet därmed.

Regnskur och snöbelastning

Om du bor i ett sådant klimat där snöskyddet är ganska soligt på vintern, är taket gjord med en taktak på 45 grader (mer är möjligt men inte mindre). Detta är nödvändigt för att snön ska glida ner, annars kommer den att kollapsa på taket och bilda ett alltför stort lager som kan skjuta genom beläggningen. Men om taket har en tillräcklig vinkel (ca 45 grader), kan du inte oroa dig för att stärka spärren. Som dock och om systemet för kvarhållande av snö. Men vindbelastningen för ett sådant tak ökar. Därför görs det slutliga valet med hänsyn till alla klimatförhållanden.

Det bör noteras att inte bara snö, utan även regn, hagel och brännande solstråle testar regelbundet ditt tak för styrka. Om terrängen är solig och det är lite regn på ett år, kan det begränsas till ett platt tak med en sluttning nära läget.

Viktigt: trots att det platta taket kallas ett platt tak, är det fortfarande nödvändigt för att det ska vara lutande. Minsta lutningen för ett platt tak är 1 grad eller 1,7%.

Takmaterial

Takmaterialet kan vara jämnt eller grovt. I det senare fallet kommer vattnet som dräneras från taket att bli sämre, vilande på ytan (såväl som snö). Men med en jämn beläggning dräneras all fukt direkt. Det finns andra designparametrar som minsta och maximala lutningen beror på.

Minsta tillåtna takhöjd för olika material

Metallplattor

Den minsta lutningsvinkeln på taket på metallen från taket är 15 grader (enligt vissa tillverkare av metall - 14 grader). Med små backar rekommenderar vissa tillverkare att smörja varje fog av arken med en lufttät och vattentät, icke-frostbeständig förening. Det var emellertid experimentellt avslöjat att snön mest av allt gillar att ligga på metallkaklade tak med en sluttning på 20 till 35 grader. För liten lutning är också dålig - vattnet har inte tid att tömma från taket, pressar på taket och läcker under lederna med för mycket regn. Några kommer att fixa situationen bara valet av plattor med ökad våghöjd.

Professionellt ark (professionellt golv)

Tja, och takets minsta lutning från ett professionellt ark har ett något lägre värde - 12 grader. Små lutningsvinklar kräver tvåvågsöverlapp, och vinklar på 15 grader kräver överlappning på 20 centimeter. Battens tonhöjd ökar med ökande lutning. I nästan plana tak gör de en kontinuerlig kista, eftersom en stor mängd snö kan få taket att avböjas.

Bältros (mjukt tak)

Crate under bältros är en solid bas av plåt av plywood eller OSB. Den minsta tillåtna lutningshöjden för denna takbeläggning är minst 11 grader.

Bitumenbaserade material

För sådana mjuka beläggningar är minimin bara ingenting - ungefär två grader. En mycket liten lutningsvinkel kräver en ökning av antalet takskikt (eftersom ett gott fuktskydd är extremt viktigt för plana tak). Om vi ​​endast tillhandahåller 1 eller 2 lager av beläggning måste du göra lutningen minst 15 grader.

Euroslate (Ondulin)

För det här materialet är det lilla takets minsta lutning liten, det är 11 grader. Men när man arbetar med ondulin på tak med en liten bias finns det ett tillstånd: du behöver en kista av kontinuerlig typ.

Lera kakel och asbestcement skiffer

Dessa takmaterial kräver backar lika med 22 grader. Samtidigt är det nödvändigt att noggrant överväga beräkningen av hissystem, eftersom belastningarna från tungt material kommer att vara betydande. Och om du lägger till ett skikt av snö eller kraftfulla vindstrålar får du ökade krav på takstödsystemet. Och det bör också noteras att minskning av lutningen medför en ökad belastning på spärren.

Hur man beräknar takets lutning: några rekommendationer

Nu överväg hur man beräknar takets vinkel. Till att börja med kan höjden, som noteras ovan, mätas i grader och procentandelar. Ibland oerfarna utvecklare förvirrar dem, vilket leder till fel i beräkningarna. Men dessa värden är inte lika stora. Att vara uppmärksam och använda speciella tabeller kan dock göra en snabb överföring av värden.

Förhållandet mellan grader och procent i takets sluttning

# 1. Höjden, mätt i grader, är den verkliga vinkeln mellan överlappningen och hävarmen. Det kan beräknas genom att dela höjden på åsen (ovanför plattan) med halva takets bredd. Om taket har en trasig form, så är den del av bredden på huset som ligger under denna taksektion tagen. Till exempel har huset ett enkelt tak 10 meter bred. Åsen har en höjd av 2 meter. Vi gör beräkningarna. Vi delar upp 2 av 5 och tar emot 0,4. Det är lätt att översätta till procentandelar: multiplicera antalet med 100. Det blir 40 procent.

# 2. Du kan gå ännu enklare sätt. Gå online, hitta en onlinetjänst med en räknare för att beräkna takhöjden (det finns gott om dem på webben). Ange de önskade värdena. Detta är byggnadens bredd och höjden på åsen. Parallellt med dig och längden på takbjälkarna räknas omedelbart. Principen för drift av sådana räknemaskiner är baserad på det faktum att alla tak består av dubbelhöjning, som beräknas som en vanlig triangel.

# 3. Och en gång till - det passar dem som litar på sina händer och ögon mer än beräkningar. Du behöver bara ta och mäta lutningen, med hjälp av detta en enkel enhet - inklinometer (annars, graden). Idag finns det många varianter av denna enhet, både analoga och digitala.


Elektronisk protractor, som kan mäta takets lutningsvinkel.

# 4. Eftersom husets bredd inte kan ändras är det möjligt att variera takets lutning genom att ändra höjden på åsen. Naturligtvis, bara när både väggarna i huset och dess grund är tillförlitliga, och deras styrka har en reserv. Efter att ha valt den optimala lutningen för sig själv kan utvecklaren bestämma höjden som han behöver. För att hjälpa honom finns det speciella tabeller med koefficienter, som ska multipliceras med en sekund av överlappets bredd (lutningen är inställd).

# 5. I praktiken kan skridthöjden bestämas helt enkelt. Vi tar och märker de två ytterväggarna i huset (längs dem kommer vi att hitta vår ramp). Gnid sladden med krita och tätt sträcka mellan dessa märken. Vi mäter i mitten av sladden, och vid denna tidpunkt ställer du in fältet. Det ska vara strängt vinkelrätt mot överlappningsplanet (för noggrannhet, kontrollera det med hjälp av en kvadrat).

Om du ändrar strängens position i förhållande till plattan (flyttar den upp) försöker vi uppnå önskad lutning. För att göra detta, kolla regelbundet vinkeln från väggen. Så snart det önskade resultatet uppnåtts sätter du ett märke på stapeln. Efter att ha klippt av den här delen gör vi en mall för stöden på skridskan. Om stöden inte behövs bestämmer vi vid varje ände av taket höjden på sammankopplingen av de två spjällen och säkrar lamellerna med spänningen.

Takhöjning i grader och procent

I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

Takhöjning i grader och procent

Varför behöver du veta takets lutning

Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

Typ av takmaterial

Vind och snökraft

Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

Varför behöver du veta lutningsvinkeln

Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

Gantry Angle Calculator

I vilka värden mäts lutningsvinkeln

Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

Varför behöver du takets lutningsvinkel

Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

 1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
 2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

Steg mellan spärrarna

Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

Single Shed Roof Length Calculator

Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

 • a är höjden på trussystemet (vindrum);
 • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
 • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

Vad är procentuell bias

Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

 • a är åsens höjd;
 • b - hälften av byggnaden.

Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

Nu definierar vi separat värdena för a och b.

 • a är höjden på trussystemet,
 • b - halva bredden på byggnaden, och
 • X är höjdenes procentuella lutning.

Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

Ta reda på höjden på trussystemet

Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

Hypotenuslängd Formel

Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

Beräkningen av längden på hävarmen

Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

Beräkningsexempel

Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

Brutet takhissystem

Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

Betyg och Procent

Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

Hur vinklar vinkeln på vinden

Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

 1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

Med sådan data är längden på en häftare

Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Takhöjd i procent

  Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

  Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

  Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

  Vad bestämmer takets lutning

  • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
  • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
  • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
  • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
  • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

  Vad är takets sluttning

  Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

  I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

  Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.