Incline Calculator Omvandling från grader till procent

Takets tak - en indikator på takets sluttning. Den beräknas som förhållandet mellan åsens höjd (H) och dess horisontella utsprång (fundament) (l). Med andra ord är lutningen lika med tangentens vinkel mellan lutningsytan och dess horisontella utsprång.

Bias kan uttryckas i grader, procentsatser, som ett förhållande mellan sidorna, som en absolut förspänning och som en bias-koefficient.
Den föreslagna tabellen hjälper dig att snabbt överföra värden från en åtgärd till en annan.

Takhöjning i grader och procent

I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

Takhöjning i grader och procent

Varför behöver du veta takets lutning

Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

Typ av takmaterial

Vind och snökraft

Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

Varför behöver du veta lutningsvinkeln

Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

Gantry Angle Calculator

I vilka värden mäts lutningsvinkeln

Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

Varför behöver du takets lutningsvinkel

Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

 1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
 2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

Steg mellan spärrarna

Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

Single Shed Roof Length Calculator

Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

 • a är höjden på trussystemet (vindrum);
 • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
 • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

Vad är procentuell bias

Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

 • a är åsens höjd;
 • b - hälften av byggnaden.

Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

Nu definierar vi separat värdena för a och b.

 • a är höjden på trussystemet,
 • b - halva bredden på byggnaden, och
 • X är höjdenes procentuella lutning.

Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

Ta reda på höjden på trussystemet

Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

Hypotenuslängd Formel

Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

Beräkningen av längden på hävarmen

Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

Beräkningsexempel

Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

Brutet takhissystem

Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

Betyg och Procent

Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

Hur vinklar vinkeln på vinden

Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

 1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

Med sådan data är längden på en häftare

Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Höjd 3 procent hur många grader

  Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

  Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

  Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

  Vad bestämmer takets lutning

  • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
  • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
  • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
  • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
  • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

  Vad är takets sluttning

  Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

  I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

  Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

  Hur man ställer avloppsläget på 1 meter av SNiP

  Kompetent installation av avloppssystemet är omöjligt utan preliminära beräkningar. Det är nödvändigt att bestämma rörens diameter, hastigheten på avloppet och avloppssystemet på 1 meter SNiP. Fel vid valet av den sista parametern kan orsaka betydande problem vid driften av det autonoma avloppssystemet.

  Vad är vinkeln på rörledningen?

  Installationen av avloppsrör bör inte utföras i horisonten, men ligger i en liten vinkel mot den, vars värde bestäms av speciella standarder. För att indikera rörets lutning används inte det vanliga systemet av grader, här bestäms koefficienten i centimeter per meter. Denna dimension gör att du kan undvika stora fel när du installerar linjen till septiktanken. Längden på en sådan gren kan vara 10-12 meter och det är mycket svårt att upprätthålla en given vinkel. Den föreslagna beteckningen visar hur långt den ena änden av ett rör med en längd av 1 meter ska vara över den andra.

  Varning. I referensböcker anges höjden på ett rör med en enkel eller decimalfrakt. Till exempel betyder en koefficient på 0,03 en lutning på 3 cm med 1 meter.

  Förhållandet rördiametrar och rekommenderad lutning

  Förutom den rekommenderade avloppsspåret på 1 meter definierar standarden maximi- och minimivärdet.

  Maximal lutning

  Den övre gränsen för det tillåtna värdet får inte överstiga 0,15, det betyder att lutningen på rörets rörmätare är 15 cm. En större koefficient kan användas på korta sektioner intill sanitetsarmaturer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till flödeshastigheten, det kan inte vara mer än 1,4 m / s, annars kommer den fasta fraktionen att lösa sig på vägarna på motorvägen. Avloppsvattnet består av många suspensioner och partiklar med olika viskositet och flöde. Med en sluttning större än 15 cm lagras de - vätskan går in i septiktanken, och de återstående fraktionerna silt röret.

  Minsta höjning

  Minsta siffra bestäms för varje sektion av röret:

  • 50 mm - 0,025;
  • 100 mm - 0,012;
  • 150 mm - 0,007;
  • 200 mm - 0,005.

  Om dessa indikatorer inte följs kommer rörledningen snabbt att blockeras. I vissa områden är en koefficient på 0,01 tillåten inte längre än 1 meter.

  Fel vid val av rörets vinkel

  Normalt fungerande systemet för utsläpp av förorenat vatten tillhandahålls av tyngdkraften, fluidet rör sig genom rören genom tyngdkraften. Om du väljer fel vinkel uppstår följande fel:

  • Brist på avloppsvatten - Avloppsvatten rör sig långsamt och stagnerar i röret, vilket leder till täppning. Ett sådant fenomen är särskilt skadligt för gjutjärnsvägar, som är föremål för ökad korrosion, uppstötande och läckande.
  • Stor lutningsvinkel - Accelereringen av flödesledningarna leder till otillräcklig rengöring av rören, vatten lämnar snabbt och stora fraktioner förblir på väggarna. Arbetet på en sådan motorväg åtföljs av brus och störningar av vattenventiler på siffror.

  Det rekommenderade förhållandet minskar med ökande rördiameter:

  • 40-50 mm - 0,03;
  • 100 mm - 0,02;
  • 150 mm - 0,008;
  • 200 mm - 0,007.

  Fel vid pipeline installation

  Hur man beräknar graden av fullhet i rörledningen

  För stabil drift av avloppet är följande indikatorer viktiga:

  • flödeshastighet V;
  • fylla avloppssystemet K.

  K = H / D,

  H - höjden av avloppsnivån

  D - avloppsavsnitt.

  Genom att beräkna nivån på fullvägen på motorvägen kan du bestämma den optimala flödeshastigheten vid vilken systemet kommer att fungera utan siltning och sopor. Rörets fulla kapacitet är 1, vilket stör systemets ventilation och hydraullås kan bryta ner. Den effektiva hastigheten är 0,5-0,6, om den sjunker till 0,3, är vätskan inte tillräcklig för att tvätta de fasta fraktionerna. Denna koefficient beror på rörmaterialet, slät plast har en lägre beläggning än grovgjutjärn och asbestcement.

  Rådet. Beskrivningen av beräkningsföljden och de nödvändiga formlerna är hämtade från SNiP 2.04.01-85.

  Formel för beräkning av rörlutning

  Flödet av det urladdade avfallet är en nyckelparameter vid beräkning av avloppsrörets optimala lutning. Dess minimivärde är 0,7 m / s. Du kan utföra beräkningen för ett enskilt system med formeln:

  V√ (H / d) ≥K,

  K - rörpåfyllning, för polymermaterial - 0,5 koefficient, för gjutjärn - 0,6;

  d-rörsektion;

  V är flödeshastigheten.

  Från formeln följer att förhållandet mellan rening av avloppsröret och motorvägens fullhet inte bör vara lägre än koefficienten K. Vid H / d = 0 är avloppet tomt och flödeshastigheten kan inte beräknas.

  Rekommendationer för installation av ett internt avloppssystem

  I lägenheterna och internt kabeldragning av ett privathus användes rör med liten diameter, förutom att ansluta toaletten. Längden av avloppsröret 50 mm som används för badet, diskbänken och duschen är 3 cm per meter. Vid installation av en linje 10 meter lång ska dess högsta punkt vara 30 cm från det lägsta. Arrangera för egna kablar, du måste agera enligt reglerna:

  • För horisontella rör är varv 90º ej tillåtna, två formade element på 45º ska installeras;
  • Förbindelsen av vertikala sektioner i rät vinkel tillåts av standarderna.
  • Ändringar av typen av avloppsvatten i dess olika sektioner är uteslutna, detta kommer att leda till att hela systemet misslyckas som ett resultat av förekomsten av vattenhammare.
  • På vissa delar av motorvägen som har ett litet avstånd är en ökning i lutningen större än den maximala normen.

  Layout av rörmokeri med en lutning av rör

  Lutningsvinkel för externt ingenjörsnätverk

  Externa nätverk är monterade från rör med större tvärsnitt än inomhusledning. Materialet för dem är:

  • polyetenrör med övre korrugerade skiktet;
  • plast;
  • gjutjärn;
  • asbestcement.

  Deras installation enligt normerna för SNiP bör ta hänsyn till nivån på jordfrysning. Grävdjupet kan sträcka sig från 70 cm i mellankörfältet till 2 meter i kalla områden. På platser där rörledningen vrider och när rörledningens längd är mer än 12 meter, är det nödvändigt att installera inspektionsbrunnar, så kommer dessa element att möjliggöra rengöring av blockeringarna i systemet.

  För ett hus med två badrum används det med rör med en diameter av 110 mm, om det finns tre toaletter och mer i huset, rekommenderas att lägga en rörledning med en sektion på 160 mm. När man gräver en gräv, lämnas en marginal på upp till 20 cm för att rikta in röret till den rekommenderade lutningsvinkeln. Varje stamstorlek har sitt rekommenderade lutningsförhållande:

  • 110 mm - 0,02 eller 2 cm per 1 meter;
  • 160 mm - 0,008 eller 8 mm per 1 meter.

  Rådet. När du installerar en extern motorväg begränsar du antalet varv som ökar lutningsvinkeln. På grund av lättnad kan det vara svårt att ge den nödvändiga lutningen.

  Lägger den yttre motorvägen

  Överensstämmelse med standarder gör att du kan bibehålla driften av motorvägen när du flyttar avloppsvattnet genom gravitation. Den optimala enheten för att bestämma rätt lutning är en nivå, med hjälp av den kan du uppnå hög noggrannhet. Men inte alla har en sådan enhet, så sätt att kontrollera med hjälp av tillgängliga verktyg har hittats. För mätningen behöver:

  • sladd eller rep
  • två pinnen;
  • byggnadsnivå.

  Pinnar hamras in i grävgraven - en i början och den andra i slutet. Mellan dem sträcker sig sladden och med hjälp av byggnivån exponeras längs horisonten. Djupet av skytten till sladden mäts sedan vid utgångspunkten och vid slutpunkten. Skillnaden mellan dessa värden dividerad med rörledningens längd bör vara det önskade värdet av avloppsrörets lutning med 1 linjär mätare. För att passa värdet under önskad indikator kan du fördjupa eller hälla sand till botten. Rörläggning utförs alltid på en kudde av komprimerad sand. Samma material är den ursprungliga återfyllningen till toppen av linjen, och sedan fyller på jorden igen.

  Om webbplatsens naturliga lättnad överstiger standardfiguren, kan du montera motorvägen på två sätt:

  • skapa ett system som innehåller flera vertikala övergångar och horisontella sektioner som läggs med den rekommenderade lutningen;
  • gräva en djup gräv i vilken ett vertikalt segment kommer att placeras i början av rörledningen, resten kommer att läggas längs standardhöjden.

  Att observera den korrekta lutningen när man installerar rörledningen inuti och utanför det privata huset kommer att säkerställa att det autonoma avloppssystemet fungerar smidigt.

  Hur man konverterar takhöjden i grader till procenttal (tabell) och därmed valet av material

  Takhöjder. Så att vatten snabbt avlägsnas från taket, får dess sluttningar en lutning, som vanligtvis uttrycks i grader eller procentsatser och mäts med hjälp av geodetiska instrument. Lutning betecknar lutningsvinkeln för lutningen till horisonten (tabell 1). Ju större vinkeln desto brantare är taket. Moderna byggnader har tak som vanligtvis är platt.

  Tabell 1. Takhöjder

  grad
  procentandel av
  grad
  procentandel av
  grad
  procentandel av

  Beroende på takhöjden används ett visst takmaterial och antalet lag som krävs för denna tonhöjd är nöjda (fig 2). Takmaterial på tekniska och ekonomiska och fysiska egenskaper kombineras i grupperna 1-11, vilka indikeras i diagrammet med bågformade pilar. Lutande linjer indikerar lutningens lutning. Den tjocka sneda linjen på diagrammet visar förhållandet mellan höjden på åsen h till hälften av dess start 1/2. 1: 2-förhållandet (visas i den övre delen av den sluttande linjen) indikerar att det vertikala segmentet h placeras på det horisontella segmentet 1/2 1/2 två gånger. På en halvcirkelformad skala visar denna lutande linje takets lutning i grader och på vertikal - i procent. På samma sätt kan du, enligt schemat, bestämma den minsta lutningen för en viss grupp av rekommenderade takmaterial:

  i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 eller 5: 12.

  För att uttrycka bias som en procentandel multipliceras detta förhållande med 100:

  i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

  Beräknad sluttning på 41,67%, med hänsyn till takets strukturella dimensioner, säkerställer normal avlopp av stormvatten.

  Roll takläggning olika typer med taklängder upp till 2,5% är anordnade i fyra lager på limbitumenmastiken. Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM-glasruberoid, RKM-350B-ruberoid, etc. används som valsade material. Av de fem skikten används taken. Ett skyddande lager av grus 20 mm tjockt på den antiseptiska mastiken hälls över taket.

  Figur 2. Diagram för val av takmaterial, beroende på takhöjden: 1 - chips, chips, bältros; 2 - plattor, asbestcementplåt; 3 - rulla material av fyra lager tak med ett skyddande lager av grus inbäddad i varm mastik, samt brickor av endovas av samma tak, 4 - Valsade material av treskiktiga tak med ett skyddande lager av grus inbäddad i varm mastik 5 - Valsade material av treskiktiga tak utan skyddande skikt; 6 - Rullade material klistrade på heta och kalla mastikar av dubbla taktak 7 - Korrugerade asbestcementark av en enhetlig profil; 8 - plattor; 9 - Asbestcementplåtar av förstärkt profil; 10 - stålplåt; 11 - Asbestcementplåtar av en vanlig profil; h - åsens höjd; l - start, 12 - horisontellt avstånd (projektion) från åsen till takskenorna

  Med takhöjningar är 10-25% av taket också anordnat i tre lager, med två nedre lager av C-PM glas-ruberoid, C-RK glasglas, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) glasfilt; eller gör två nedre lager av det deponerade takmaterialet RM-420-1 och ett övre lager av det deponerade takmaterialet RC-500-2 eller RC-420-1. I dessa fall är ett lager av grus anordnat endast i dalar över bredden på takbeklädnadens förstärkning.

  Tak från det uppbyggda valsade materialet ordna i två eller tre lager enligt följande. Med lutningar på 0-10% placerad i tre lager - botten två och en topp (på projektet).

  När takets sluttningar är 1,5-10% av taket också anordnat i två eller tre lager - två nedre, en övre (enligt projektet).

  Roll takmaterial med en sluttning på upp till 2,5% läggs i två lager: bottenskiktet av material med dammliknande dressing, den översta delen - av material med grovkornad dressing.

  Med en lutning på 2,5-10 och 10-25% är det tillåtet att arrangera enkelskiktstak med grovkornad dressing. Om det inte finns någon toppning, är takytan målade med BT-177-färg.

  Mastic takläggning med sluttningar upp till 2,5% bör bestå av två till fyra lager bitumen eller bitumen-polymer mastik, som läggs med förstärkande packningar av glasfiber BB-G, BB-K eller glasnät Сії Сіl.

  Med en lutning på 2,5-10% är mastiktak gjorda i tre lager bitumen eller bitumen-polymer mastik med tre förstärkande dynor av BB-G, BB-K glasfiber eller glasnät Сії Сіl. Samtidigt används grus på bitumen eller bitumen-gummi mastic som ett skyddande skikt.

  Med en lutning på 10-25%, två lägre lager bitumen eller bitumen-polymer mastik, förstärkt med två packningar av glasfiber BB-G, BB-K eller USSR glasfibernät, SS-1 och ett övre lager av takmaterial med grovkornig och skalig bitumen strö eller bitumen-polymer-mastik. I stället för ett lager av takmaterial kan du måla taket med BT-177-färg.

  Tak av gjutna asbestcementplåtar Vanliga, medelstora, förstärkta och enhetliga profiler är anordnade på vindsäkra tak som har stora (upp till 28%) sluttningar, en enkel konfiguration utan inre dränering.

  Takplattor kostym på kassen, tillverkad av träspärrar. Den minsta tillåtna takhöjden är 33%.

  Metall takläggning med sluttningar upp till 29% används för närvarande huvudsakligen för större reparationer, såväl som i byggnader med hög värmeavledning, när tak inte kan tillverkas av valsade eller mastiska material. Metallplåtar används också för montering av anslutningar och delar av tak.

  Grader per centimeter hur man beräknar. Sluttningar. Teori - på ögonivå. Praktisk tillämpning av beräkningsresultaten

  För att konvertera grader till procent måste du veta lite mer detaljer om mätobjektet. De mäter flata vinklar i geometri och astronomi, styrkan hos alkoholhaltiga drycker och till och med graden av hängivenhet hos medlemmar av Masonic-loger.

  instruktion

  Om du behöver konvertera till procentandelar, till exempel en cirkeldiagramsektor, då för hundra procent måste du ta en hel tur, det vill säga 360 °. I detta fall kommer en procent att vara lika med ett hundra av 360, det vill säga 3,6 °. Det betyder att för att konvertera den till procentandelar av det värde du vet i grader, ska det delas med 3,6.

  Har du bara en pekare i grader för en gradient och vill konvertera dem till procentandelar? Med hjälp av en kalkylator med användbara verktyg kan du konvertera enkla, fria och snabba procentandelar som procentandelar. Följande situation kan vara känd: du befinner dig i ett främmande land, i ett bergsområde och ett varningsskylt för ett vägskylt indikerar en sluttning eller gradient framför dig. Däremot ligger data i grader, och inte i vanligt format i procent. Omvandling är nödvändig för personlig säkerhet.

  Hur en procentuell omvandlare fungerar

  En användbar verktygsberäkare kan hjälpa dig att översätta grader i procent. I princip innebär en höjning på 12% att höjden ökar med 12 meter vid 100 meter i horisontell riktning. En sådan sluttning kan också definieras som lutningsvinkeln a.

  För omräkning till procentandelar ska exempelvis vägar, som anges som procentandelar på vägskyltar, tas som 45 ° som 100%. Lutning definieras som förhållandet mellan höjden på stigningen och det avstånd som räcker från den punkt där mätningen börjar. Från geometriskt synvinkel sammanfaller procentuell lutning med värdet av vinkelns tangent vid det vertikala av triangeln från vilket lutningsmätningen startades. För att få det önskade värdet kan du använda en vanlig räknare eller beräkna tangenten i en känd vinkel med en online-kalkylator eller använda Bradis-tabellerna. I Windows finns det även en inbyggd räknare som går från huvudmenyn på "Start" -knappen. Expandera det, gå till avsnittet "Alla program", sedan till "Standard" -avsnittet och klicka på raden "Kalkylator".

  Ange bara numret för att konvertera i grader till inmatningsfältet och klicka på "Beräkna" nedan. Resultatet kommer att visas som en procentandel i textrutan. Till exempel anger ett vägskylt en lutning på 5, 17 grader. Det är anmärkningsvärt att 45 graders höjd förstås som en 100% gradient. För vissa värden i heltal skapade vi också ett bord som du hittar längst ner i texten.

  När du konverterar en examen till en procentandel

  Det är dock inte bara berg där det finns gradienter och gradienter, och en omvandling av grader och procentsatser krävs. Omvandling av antalet frimärken i procent går ut på många områden i byggplaneringen. Ett exempel skulle vara en korridor som kan leda till backar. Här omvandlas procentandelen med antalet grader. Baserat på resultatet kan du se om gradienten är normal. Enligt byggkoder är gradienter endast möjliga upp till tre procent.

  Ingenting behövs för att översätta till procentandelar av dryckens styrka - dessa värden är lika med varandra och bestämmer andelen (procent) etanol. Grader är en föråldrad beteckning som inte används nu och ersätts med procentandelar i enlighet med kraven i GOST.

  Graden av initiering av en ny medlem som accepteras i Masonic Lodge är inte svår att översätta till procentandelar - det finns bara tre sådana grader (grader) (lärling, lärling och mästare). Så, till exempel, kan en lärling anses vara 67% dedikerad, eftersom var och en av de tre graderna skulle lägga till en tredjedel (33,33%).

  Omvandling av grader i procent är också nödvändig när taket lutas. Takets takhöjd är takets sluttning från åsen till kanten. Detta värde anges vanligtvis som en vinkel och i grader. I många fall, istället för vinkelgraden, används en procentandel.

  Kunskap om taket

  Takets tak bestämmer typen av takläggning, eftersom vissa material endast är lämpliga för en viss lutningsvinkel. Ju lägre takhöjden är desto större är sannolikheten för regn och snöläckage och skador på taket. Därför, i kalla länder med normalt snöfall, finns byggnader med brantare tak. Även för plana tak måste höjden på taket vara minst 3 grader så att regnvatten kan strömma.

  • Moss kan också hittas.
  • Materialet spelar också en roll: bältros skyddar bättre mot regn.
  Termen lutning används också ofta i matematik.

  Först ville jag bara ladda upp och skriva ett foto och säga att det här och det ser ut så här. Under framställning av materialet blev det dock mer komplicerat och expanderat. Jag var tvungen att bryta den i bitar.

  Del ett är den teoretiska, som handlar om vad en bias är.
  - Teknisk, om modellering av sluttningar i 3D-program (ArchiCAD och SketchUp)
  - Praktiska, livsexemplar

  I de flesta fall gäller detta analysområdet, där lutningen används som en indikator på brantheten av en rak linje eller kurva. Problemet med att bestämma värdet av lutningen uppstår emellertid inte bara i geometriska frågor, trigonometri, beräkning av skärvinklar eller metriska trådar. Det kan handla om ekonomi eller fysik när analyser skapas och förädlas i form av diagram. I fysiken kan till exempel höjden representera hastighet på tidskarta eller sociologi och ekologi, där förhållandet mellan löner, priser och befolkningens struktur illustreras med diagram.

  Begreppet sluttningar används i olika verksamhetsområden. Först av allt, där arbetet på något sätt är kopplat till landet (lättnad) - geodesi, byggande av vägar och tunnlar. Sedan, där det finns vatten (vattenavfall) - när man lägger avlopps- och dräneringsrör, med takkonstruktion. Tja, ett annat område är att säkerställa tillgängligheten av byggnader och strukturer för personer med begränsad rörlighet - utformningen av ramper.

  Vad som kallas negativ lutning i matematik är mer sannolikt att kallas "lutning". I vardagen står vi inför nederbörd i vattnet, inte bara i form av vattenfall. När det gäller vatten definieras den lokala skillnaden i vattennivå mellan vattnets yta och undervattensskiktet som lutningen. Gradientberäkningar är viktiga inte bara för vattenkraftverk, fabriker eller kraftverk, men även för byggande av gallerier, vattenintag och tryckrör. Minskningen i vattennivån mellan två fasta punkter längs vattendrag kommer också att kallas en lutning.

  Halkiga planar omger oss överallt, men samtidigt i vardagen kan en vanlig person (en lekman) uppfylla dimensionerna av en sluttning endast på vägskyltar. Samtidigt är de vanligaste frågorna vad dessa procentsatser betyder och varför inte graderar? Om svaret på den första frågan inte orsakade mig några svårigheter, var det andra som var tvungen att leta efter svar. Som ett resultat har något för mig blivit nytt. Men om allt i ordning.

  I transcendental mening, när det gäller oberoende flöden av vätskor eller värmeenergi, finns det också talar om backar. I det här fallet talar vi om att sänka trycket och temperaturen. Vem var inte missnöjd med tryckfallet i vattenförsörjningen till centralvärme. Tryckfall av denna typ kan också förekomma i ventilationssystem, vilket kan vara särskilt obehagligt om en sådan störning orsakar obehagliga problem.

  Lutning och lutning i vägtrafiken

  De vanligaste förhållandena är lutning och lutningsförhållanden och relaterade problem i trafiken. Vägskyltar för en sluttning eller en sluttning av en väg används av lutnings- och lutningsdefinitioner som är kända från matematik, men värdet anges vanligen som en procentandel.

  Vad är bias

  Som den tekniska järnvägsordlistan säger:

  Eller enligt en annan formulering - förhållandet mellan det vertikala överskottet och det horisontella avståndet.

  Eller så här: lutningen är vinkelns tangent - förhållandet mellan motsatt sida och intilliggande.

  Vem är mer förståelig.

  Betecknad med bokstaven i. Dimensionella utkaststal uttrycks i antal (dimensionslös lutning), i procent (d.v.s. i hundrades) eller i ppm (1/10 procent eller tusendels).

  Som redan nämnts betyder lutningsindikationen på 12% att höjden ökar med 12 m per 100 m i horisontell riktning. Enligt den enklaste metoden för att beräkna "skillnad i höjd med skillnad i längd" behöver du bara dela 12 m vid 100 m och få ett resultat av 0. 12 eller 12% i procent av inspelningsläge.

  Det är också möjligt att definiera backar, sluttningar och gradienter som en specifikation av ett förhållande. Detta bestämmer också skillnaden i höjd mellan det horisontella avsnittet och procentandelsspecifikationen. Lutningsvinkeln visas till exempel på detta sätt. Detta motsvarar en sluttning på 66, 7% eller en gradient av 33, 7 grader.

  Trots alla dessa abströsa formuleringar är det ganska enkelt att förstå siffrorna på vägskyltar: det här är höjden på uppstigningen eller nedstigningen (i meter) per 100 meter vägen horisontellt. Om det finns ett 10% märke betyder det att efter hundra meter kommer du att stiga (eller falla) med 10 meter. Om tecknet är 8%, då 8 meter, om 12%, sedan 12.

  Om du tar ett kort avstånd, betyder det en skillnad i centimeter per meter. Så, om höjden, till exempel röret, i = 0,02 (dvs 2%), så kommer en meter horisontellt över röret att stiga (falla) med 2 centimeter.

  Baldwin Street i Nya Zeeland ligger bara 350 meter, men det finns allt på sin sluttning. Därför beror inte sluttningen på den raka linjära längden på ytan; Det finns 20 ° backar som är både i långa linjer och korta linjer, det vill säga olika ramplängder kan ha samma lutning. I dessa fall är det endast viktigt att mäta den vertikala höjden som är associerad med motsvarande horisontella avstånd. Vinkeln på 45 ° är dock lika med 100% av lutningen, vilket indikerar att graderna och procentsatserna skiljer sig väsentligt för medellånga och höga lutningsvärden.

  I fig. 1 visar skalaen av symboler från grader till procenttal och vice versa. Lutning är väldigt viktigt för jordvetenskaper. Och logiskt sett är en topografisk karta mycket användbar för dessa discipliner, eftersom det är relativt enkelt att bestämma den ungefärliga lutningen för vilket område som helst som använder konturlinjer. Det är enkelt att presentera dessa värden.

  En dimensionslös bias, till exempel 1/16, är bra på grund av att den inte är fäst vid mätenheter. Även i meter mått, även i centimeter, även i inches. Ja, även i famn eller arshins! En sådan sluttning är förhållandet mellan höjd och längd, det vill säga hur många hela delar av höjden på en droppe är dess längd. I vårt exempel betyder 1/16 att en meter vertikalt kommer att vara 16 meter horisontellt.

  Placera räknaren genom att vrida den så att de korta linjerna är parallella med lutningskonturerna. En speciell aspekt av lutningens konstruktion är den topografiska profilen, representerad av en linje, som är resultatet av en sekvens av olika backar, som definierar lindringen i sin väg genom jorden. För geografografer, kartografer och andra specialister är topografiska profiler extremt värdefulla för att förstå hjälpfunktioner. De kan också användas för att bestämma det stadium av geomorfologisk utveckling som uppnåtts inom vissa specifika områden.

  I allmänhet är inget komplicerat. Men förväxla inte till exempel 1:12 och 12%. De är inte lika, eftersom 12% är tolvhundraedelar, dvs. 12: 100 (≈ 1: 8)

  Vägskyltar. intressant

  Som tidigare nämnts är höjden enligt vinkeln en av definitionerna. Jag lärde mig med stort intresse att det är lika med friktionskoefficienten. Det här är den hemliga betydelsen av varningsskyltarna 1.13 och 1.14 (brant nedstigning / stigning) börjar rensas upp.

  Praktisk tillämpning av beräkningsresultaten

  Det framträder när profilens horisontella skala är lika med storleken på det topografiska diagrammet. Av denna anledning kan en måttlig grad av överdrift i profilen tyckas helt naturlig. där de horisontella och vertikala skalorna är desamma. ger en mycket subtil profil för altimetri. Den vertikala skalan 5 - erbjuder endast. På grafen ser den vertikala axeln ut som en 1 mm grafisk skala. Därför. Det finns inga regler om detta och värdena på 2 eller 2 olika skalor. Nedan finns sju steg som sammanfattar metoden för att bygga topografiska profiler i det enklaste fallet.

  Adhesionskoefficienten är förhållandet mellan två krafter - den kraft som krävs för att flytta bilen med låsta hjul och tyngdkraften, trycka bilen på vägen. Så vi kan enkelt få adhesionskoefficienter för torr asfalt - 7000/10000 = 0,7, för en smutsig väg - 3000/10000 = 0,3 och för is - 1000/10000 = 0,1.
  Till exempel börjar en bil som står på en torr asfalthöjd med en adhesionskoefficient på 0,7, krypa om lutningsvinkeln är lika med 70% (det är en lutning på ca 35 grader, det är nog inte troligt att du möter en). Men förutom vägarna finns det gator i gamla städer, särskilt kusten, med lutningsvinklar som väsentligt överskrider alla möjliga standarder.

  Ändå. och sluttningen har en vertikal överdrift av tre gånger. Rita horisontella och vertikala pappersaxlar på diagrammet för att justera siffrorna. Författaren till författaren bör döma alla fall. Bredden på de olika punkterna överförs till det grafiska papperet genom att placera arket som innehåller dessa höjder på skärmens horisontella grundlinje. speciellt på platser där det finns en förändring av sluttningen. Obs. Det finns inget behov av att flyga alla punkter i stora profiler. Metod för konstruktion av topografiska profiler. Ritning med en förutbestämd vertikal överdrift.

  Förresten finns det tecken och mindre än 10%, så det blev intressant i vilka fall de installeras.
  GOST R 52289-2004 "Regler för användning av vägskyltar, markeringar, trafikljus, vägbarriärer och guider", s. 5.2.16:
  4% - om längden på vägsektionen vid nedstigningen eller uppstigningen är mer än 600 meter vid en given sluttning.
  5% om mer än 450 meter
  6% om mer än 350 meter
  7% om mer än 300 meter
  8% (och mer) om mer än 270 meter.
  Andra fall anges också där, exempelvis synlighetens avstånd, men nu intresserar de oss inte.

  Papperet ska placeras i varje segment så att i slutet erhålls en rak linje som representerar lutningen längs vägen. eller rak. Mätt i profil. Därefter är deras korrekta höjder markerade i vertikal skala. Detta har gjorts här i diagrammet för förtydligande bara. i lokala namn. Klippt av vägarna. nuvarande svårigheter. I det här fallet räcker det att göra ett adekvat beslut av vad som kommer att vara tecknen. På många kartor är konturerna mycket täta, och du kan inte markera dem på ett pappersark.

  Metoden för konstruktion av topografiska profiler 5. Vertikal överdrift beräknas och registreras i profilen. 6 - Använd en profil för att bestämma synligheten mellan punkterna 6. I detta system av luckor. och kombinationer mellan dem och konturlinjer. De är nära relaterade till tolkningen av fotografier och fotogrammetri. som använder följande byggverktyg: fotomap. linjespår är proportionellt mot snedställd tangent. Linjerna är starkt förstorade. byggnadsingenjörer. Det här är de punkter som den exakta höjden är känd för.

  Skäl: varför intresse?

  När man beaktar ämnet av backar uppkommer frågan alltid, varför mäter lutningen i procent och inte i vanliga grader? Vid detta tillfälle hörde jag flera versioner:

  a) Kartor
  Så det är lättare att beräkna lutningen på reliefen på kartan eller på byggplanen. Lättnaden på kartorna indikeras av linjer - konturer. Detta är en sluten linje, som erhålls om du mentalt gör en sektion i vilken höjd som helst och tittar på den ovanifrån. Det är lättare att tänka dig om du kommer ihåg linjen av flodens vatten- eller vattenlinje, det här är också ett slags horisontellt.
  Horisontaler, d.v.s. Horisontella sektioner utförs genom ett visst konstant avstånd i höjd, vilket anges i anteckningarna. Att veta konturdelarnas höjd och bestämma avståndet mellan dem på kartan kan du få en sluttning. Ju närmare varandra på kartan är horisontella, lättnaden är brantare.

  b) Fel
  Att bygga en vinkel, givet i grader, så att säga "i natura" på en byggarbetsplats, är inte en lätt uppgift, utan att bygga exakt och bortom alla gränser. Små gradienter i grader har formen av decimala fraktioner, men ett fel på 1 till 10 meter kommer att ge en felaktig 17 centimeter höjd. Andelen är också ett relativvärde, och därför kan förspänningen, uttryckt i procent, byggas med endast ett måttband (eller annat mätverktyg) och nivå.

  Modeller är "byggda" i observatörens hjärna genom stereoskopisk syn. De är placerade på kartan, och deras exakta höjd är känd. Plana lakan. "Hårig larv". hypsometriska färger. Alla byggnadsmiljöer som används för att representera terräng är olika. Dessa metoder varierar kraftigt vad gäller deras användbarhet för militär personal. även om de ofta förekommer i intressanta kombinationer. Det finns tre grundläggande metoder för att presentera lättnad.

  För närvarande används det sällan på storskaliga kartor. Även om solen aldrig ligger i nordväst i USA. Korta linjer. det skulle inte finnas någon skugga. Luckor. mörka linjer som ligger mycket nära varandra tenderar att komma ihop. används ofta i utkastskartor. Från denna position liknar effekten av ljus och skugga den effekt som kan observeras på en vinterdag i Brasilien. felaktig metod för lättnadsrepresentation och tjänar till att indikera gemensamma platser av åsar och backar på kartor i medelstora och små skala. tjockare och närmare varandra, indikerar djupare backar. har många brister som en reliefrepresentation. dock.

  c) oegentligheter
  Vägen, genom hela nedstigningen (uppstigning), har en ojämn sluttning. Vid varje ögonblick är vinkeln annorlunda, och det är därför lättare att beräkna hur mycket avstigningen (uppstigningens horisontella längd) är och hur mycket höjden har förändrats i förhållande till början av nedstigningen (uppstigning).

  Alla dessa versioner är helt berättigade till livet. Vad de har gemensamt är att för att hitta höjdens storlek, används längdåtgärder som alltid står till hands, och det är praktiskt. När det gäller vägmärken är den tredje versionen mer plausibel (ojämnhet i lutningen), och den andra versionen ser ut som den andra (byggfel).
  Det finns också den internationella konventionen om vägskyltar och signaler för 1968 och den europeiska överenskommelsen från 1971 som kompletterar denna konvention, enligt vilken varningsskyltarna indikerar branthet av sluttningar och stigande procentandelar.

  Vad ligger bakom siffrorna, till exempel 1/12 eller 10%, är det mycket eller lite, hur ser det ut och vart gäller det, låt oss överväga nästa gång med exempel från det verkliga livet.

  1. Ordböcker och encyklopedi på Akademik Akademik
  2. Material på webbplatsen "School of Life" Shkolazhizni.ru
  3. Wikipedia Wikipedia
  -
  För referens

  1 ‰ = 0,1% = 1/1000 = 0,001
  10 ‰ = 1% = 1/100 = 0,01
  100% = 45º = 1/1
  1º - 1,7%
  1% - 34 '20 "OBS! Detta gäller bara för en första procent (0-1), men inte sant för den senare (99-100), eftersom storleken på procent i grader inte är enhetlig!

  1/4 0,25 25% 14 °
  1/2 0,50 50% 26,6 °
  1/6 0,17 17% 9,5 °
  1/8 0,13 13% 7,1 °
  1/10 0,10 10% 5,7 °
  1/12 0,08 8% 4,8 °
  1/14 0,07 7% 4,1 °
  1/16 0,06 6% 3,6 °
  1/18 0,06 6% 3,2 °
  1/20 0,05 5% 2,9 °

  Vertikal layout
  1. Med lutningar kan upp till 1% av byggnaden placeras oberoende av konturlinjens riktning.
  2. Med sluttningar från 1 till 3% över konturerna kan byggnaderna placeras inte längre än 50 m. Längre byggnader ska placeras längs konturlinjer.
  3. Med en lutning på 3 till 5% (dåligt korsad lättnad) över byggnader kan du placera byggnader upp till 30 meter långa.
  4. Med en lutning på 5 till 8% (robust lättnad) har alla byggnader parallella konturer eller använder stegade byggnader, sänker markeringen på 1: a våningen i varje sektion eller block.
  5. Med en sluttning på mer än 8% (mycket robust lättnad) används endast terrasserade byggnader.

  För att undvika möjlig stagnation av ytvatten i mikrodistrictets territorium och i synnerhet på inre blockpassager bör man inte göra horisontella plattformar. Med hänsyn till den allmänna formen på områdets yta bör dess enskilda element ha sina egna standardavvikelser:
  . längsgående sluttningar av intra kvartskanaler gör från 0,4 till 8%. Vid mycket svår terräng tillåts en lutning på upp till 10%
  . Korsbackar gör 2-4%;
  . gångbanor och gränder bör ha en sluttning från 0,5 till 6%;
  . hushållsplattformar, lekplatser, rekreationsområden - 0,5-5%;
  . idrottsplatser - 0,5-1%. Sådana platser är bättre att lyfta över intilliggande territorium och att ordna gröna backar längs omkretsen. Detta kommer att möjliggöra snabbare torkning av platserna efter regnet. gröna områden kan förbli i sitt naturliga tillstånd.