Hur man skyddar taket från istappar och snödrifter. Varianter av uppvärmning vindgolv under ett kallt tak. Entré till vinden och utgången till taket på byggnader.

Takinstallation utförs i enlighet med kraven i SNiP II-26-76 "Tak", SNiP 2-08-01 "Bostadshus", SNiP 3.03.01-87 "Bearing and enclosing structures", SNiP 21-01-97 * "Fire säkerhet av byggnader och strukturer ", SNiP 3.04.01-87" Isolerings- och ytbeläggningar ", BCH 61-89r" Rekonstruktion och renovering av bostadshus ".

Tjockleken på isoleringen i taken ska tilldelas i enlighet med värmekonstruktionen enligt kraven i SNiP RK 2.04-03-2002, SNiP 11-3-79 "Byggvärmekonstruktion" och andra tillämpliga regleringsdokument. Beständighet mot ångpermeabilitet av material bestäms genom beräkning i enlighet med kraven i SNiP RK 2.04-03-2002.

1. Hur man skyddar taket från istappar och snödrift.

För att skydda taket från istappar och snödrift måste alla värmekällor som kommer från huset till vinden vara blockerad med en värmeisolator - vindisolering - lägg en "päls" på huset som behåller värmen i huset och inte ge det till vinden.

Loftet måste vara kallt - för att ha samma temperatur inuti som ute.

Då kommer inte taket att smälta på snön och samlas i drift, och istappar kommer inte att falla på hans huvud.

VARNING! Det är nödvändigt att komma ihåg den gyllene regeln: om du inte vill klättra på taket igen, rengör snö från det och slå ner istappar - du måste ordentligt värmeisolera det.

När allt kommer omkring är husets tak syftet att utföra rollen som ett "paraply" ovanför huset (inte en "värmepanna"!). Värmeplattans roll utför värme i huset. Och den viktigaste uppgiften är att isolera "värmekudden" från "paraplyet". Allmänt, ta bort eller stäng alla värmekällor på husets tak - eftersom det måste bekräfta sin "titel" - ett kallt tak.

Loftet är utrymmet mellan ytan på taket (taket) och ytterväggens ytterväggar. Golvutrymmet i kalla åmar tjänar till att förbättra luftutbytet och utförs som en enda volym inom planeringsdelen av byggnaden.

En del av ett bostadshus är en del av en byggnad vars lägenheter har tillgång till en enda trappa direkt eller genom en korridor och separeras från andra delar av byggnaden med en tom vägg. Från varje del av vinden bör åtkomst till taket ges.

Taket med kallt vinden, som beaktas i denna del av webbplatsen, innehåller:

 • vind med tak,
 • yttre vindsväggar är gjorda med hål - för ventilation med yttre luft genom hålen i väggarna;
 • ventilationsblock och avloppsutlopp passerar genom taket;
 • uppvärmd vindsvåning på övervåningen.

I hus med kalla taktak är det bara solstolar som är våningsgolvet ovanför taket på bostadshus isolerade.

Innan du börjar arbeta med golvets golvbeläggning - ska utrymmet på vinden vara ventilerat.

Layouts av ventilationsöppningar (tak och ventilationsventilationsventiler) i vindsugningsventilerade kalla tak syns i Fig. 1.

Utförande av ventilationshål på byggnaden.

a och b - luftad icke ventilerad beläggning; c, d, d, e-beläggningar med tvångsventilation på grund av vindtryck (används i hus med orientering i öst-väst); g, k, l, m, n-beläggningar med ventilation på grund av temperaturskillnaden (används i hus med nord-syd orientering); c, d, g, c, m - felaktig placering av hål; g, e och l, n - den korrekta placeringen av hålen.

Naturventilation (ventilation) på vinden utförs genom tak och takluftsvägar. De lägre (underkreativa) luftvägarna fungerar som tilluft, och de övre (sub-is) luftvägarna fungerar som avgasventilation - därigenom skapas det nödvändiga utkastet.

Tillämpning i kylskåp av fasta strukturer som skiljer byggsektioner (långa stödpaneler, höga balkar eller fenor etc.) INGÅR INTE TILLGÅNG.

Golvisolering på vinden kan fungera som beläggning (se tabell 1 nedan):

 • polystyrenskumskivor, skumskivor PSB-25, fibrolit, skumsilikat (skumbetong är inte ett värmematerial);
 • filtkonstruktion, mineralplattor, valsad mineralull;
 • expanderat lera grus, bränsle slagg och pimpsten.

Innan du utför arbete på golvets golvbeläggning behöver du:

 1. Passera och kontrollera alla leder av tak och golv för förekomst av sprickor (för att skydda mot läckage).
 2. Alla luckor måste fyllas med kalkmortel blandat med fibrösa ämnen (släp).
 3. Alla träkonstruktioner bör täckas med brandskyddsmedel och anti-ruttna lösningar.

Vid reparation av beläggningar från asbestcementplåtar är det nödvändigt att betala för prozora (slitsar) som bildas av vågor av asbestcementlister. Om det finns sådana, måste de fyllas med kalkmortel blandat med fibrösa ämnen.

För att täta korsningen av asbestcementark till väggarna och parapeterna måste du kontrollera förekomsten av skyddande förkläden och rören - krage av galvaniserat takstål. Inloppet av olika delar av beläggningen på förkläden måste vara minst 15 cm.

Vid övervakning av tak och tak för att förbättra temperatur- och fuktighetsförhållandena i vindsvåningsrummen, är åsar och takluftventiler och så kallade dörrfönster ordnade om de saknades före reparationerna.

Subcapital airways ska placeras jämnt runt omkretsen av husets ytterväggar för att säkerställa (tillsammans med de övre huven) enhetlig ventilation på vinden.

För ventilation av kallhallen i ytterväggarna på varje sida av byggnaden ska hålen förses med en total yta på minst 1 m 2 per 500 m 2 på vindsvåningen och i III och IV klimatområden minst 1 m 2 per 50 m 2 på vindsvåningen.

Ett diagram över anordningen för en ventilationsventil för en vind med kallt tak visas i fig. 2.

Ventilation abstrakta produkter vind.

1-externa väggar i huset; 2- bygel över fönstret; Ventilationsfönsterets 3-enhet 4- louvre ventilationsgrill; 5- 2 lager isolering längs ytterkanten av husets vindsvåning; 6- ångspärr under isolering; 7-w / b golvplatta.

För att förbättra takets ventilation, tillsammans med ventilationsventilerna, fungerar även dörrfönstren på takens sluttningar, fönstren i gavlarna och nipparna, ventilationskanalerna under åsen och ventilationsrören.

OBS! Ventilationsblock och avloppsavlopp från lokalerna passerar genom taket.

Dormerfönster (inte mindre än 600x800 mm) är anordnade i varje del av vinden, separerad av en brandvägg. Brandvägg - brandvägg, inga fönster.

2. Varianter av att värma vindsvåningen under ett kallt tak.

Isolering öppen vind är utförs på vinden våningen. Ett sätt att isolera ett hus med en kall vind är att värma upp vinden golvet - isolering på vinden på golv med trä, armerad betong med en enhet under ångspärrens isolering.

Det är förbjudet att gå på en värmare, för detta ändamål körs golv är ordnat.

För att göra detta, använd plank golv med en bredd på minst 0,9 m från brädor med en tjocklek på 29-32 mm längs träskivor med en tjocklek av 50 mm. För att göra detta är löparna på det löpande däck fäst vid balkens eller balkarnas balkar.

På platserna av takläggningar (till väggar, gruvor och andra konstruktionselement) - basen för vattentätningsmattan ska vara platt vertikala ytor av strukturerna och övergående lutande sidor (i en vinkel på 45 °) med en höjd av minst 100 mm från värmeisoleringsmaterial.

Väggarna av tegel och block på dessa ställen jämställs med cement-sand murbruk M-50.

Längs ytterväggarnas omkrets läggs värmaren med ett dubbelskikt på minst 1 m. I värmekretsens anslutningszon och takets sluttning är värmen täckt med en vattentät film för att skydda den från att bli våt.

Diagram över anordningen för att fylla upp värmningsvåningsgolv i storhushus visas i fig. 3.

Uppvärmning av vinden golv med återfyllning isolering i stora block byggnader med en kall vind.

1-stora blockhusväggar; 2- w / w rund ihålig golvplatta; 3-betongfodral (fastställd av tillverkaren); 4-tätning av fogen mellan armerad betongplatta och betong (under installation); 5-packning på cementplåten mellan väggen, armerad betongplatta och isolering; 6- huvudskiktet av bulkisolering (vindsvåning); 7-gränsen av dubbelisolering delad med bräda eller spånskiva; 8- ytterligare lager av bulkisolering (runt byggnadens omkrets); d-material av isolering och dess tjocklek tas beroende på mängden vintertemperatur i byggnadshuset enligt tabellen.

Figur 4 visar ett schematiskt diagram över anordningen för uppladdning av vinden i vindsvåningar i tegelhus.

Värmeisolering av vindsvåning med återfyllningsisolering i tegelbyggnader med kallt vinden.

1-tegelmurar; 2- w / w rund ihålig golvplatta; 3-betongfodral (fastställd av tillverkaren); 4-tätning av fogen mellan armerad betongplåt och murbruk (under installation); 5-packning på cementplåten mellan väggen, armerad betongplatta och isolering; 6- huvudskiktet av bulkisolering (vindsvåning); 7- dubbel dubbelisolering, dividerad med en bräda eller spånskiva; 8- ytterligare lager av bulkisolering (runt byggnadens omkrets); d-material av isolering och dess tjocklek tas beroende på mängden vintertemperatur i byggnadshuset enligt tabellen.

Enhetslayouten för plattisolering för vindgolv i storahushus visas i figur 5.

Isolering av vinden golvplattan isolering i stora block byggnader med en kall vind.

1-stora blockhusväggar; 2- w / w rund ihålig golvplatta; 3-betongfodral (fastställd av tillverkaren); 4-tätning av fogen mellan armerad betongplatta och betong (under installation); 5-packning på cementplåten mellan väggen, armerad betongplatta och isolering; 6- huvudskiktet av plattaisolering (vindsvåning); 7- ett ytterligare lager av plattisolering (längs byggnadens omkrets); d-material av isolering och dess tjocklek tas beroende på mängden vintertemperatur i byggnadshuset enligt tabellen.

Layouten av plattans isolering för vinden i tegelhus visas i fig. 6.

Uppvärmning av vinden golvplattan isolering i tegelbyggnader med en kall vind

4-tätning av fogen mellan armerad betongplåt och murbruk (under installation); 5-packning på cementplåten mellan väggen, armerad betongplatta och isolering; 6- huvudskiktet av plattaisolering (vindsvåning); 7- ett ytterligare lager av plattisolering (längs byggnadens omkrets); d-material av isolering och dess tjocklek tas beroende på mängden vintertemperatur i byggnadshuset enligt tabellen.

Tjockleken på beläggningsskiktet och typ av hushållsisoleringens golvbeläggningar beror på temperaturzonen i byggnadens byggnad och tas från tabell 1.

Varumärket av värmeisoleringsmaterial är inställt enligt medeltätheten, vilket uttrycks i kg / m 3.

Golvbeläggningar för kallvatten är täckta med ett lager av isolering gjord av material med en tjocklek på isoleringsskiktet enligt värmekonstruktionen av vintertemperaturen som visas i tabellen:

Tabell 1: Isoleringsskiktets tjocklek för kylskåp.

Beräknad vinter utomhus temperatur beräknas enligt SNiP 2.01.01-82 (byggnadsklimatologi och geofysik) eller Ryska federationens område i avsnittet "Luft temperatur, barometertryck och vindhastighet i städerna i Ryssland".

3. Entré till vinden och utgången till taket av byggnader.

I byggnadens vindar, inklusive tekniska vindar, bör det finnas en genomgående höjdled:

 • längs byggnaden - minst 1,6 m,
 • bredd - inte mindre än 1,2 m.
 • i vissa områden med en längd av högst 2 m får man minska höjden på passagen till 1,2 m och bredden till 0,9 m.

Ingångsdörrar till vinden bör ha snäva förhöjningar. Höjden på dörrarna i ljuset på flygvägen måste vara minst 2 m:

 • Det är tillåtet att minska höjden på dörrar och gångbanor som leder till lokalerna utan permanent uppehåll för personer, samt till källaren, mark och tekniska golv, till 1,9 m,
 • och dörrar som är åtkomst till vinden eller beskerkachnoy beläggning - upp till 1,5 m.

Ingångsdörrar till vinden i sommarperioden är utrustade för ventilation med ett avtagbart trådnät på 500x400 mm, ersatt av en spindel för vintern. Dörrar och luckor av ventilationsaxlar och ingångsdörrar till vindsalen ska ha täta vestibuler.

Från varje del av vinden bör åtkomst till taket ges:

 1. För byggnader med en höjd av 10 m eller mer, bör man från takets planeringsnivå till takkanten eller överdelen av ytterväggen få tillgång till taket från trappor (direkt eller genom vinden, med undantag för varm) eller genom yttre eldsläpp.
 2. I bostadshus med en höjd av upp till fem våningar inklusive, är det tillåtet att gå in på vinden eller taket av trappor genom brandluckor av den 2: a typen med dimensioner 0,6 x 0,8 m längs fasta stegar.
 3. Det är tillåtet att inte ge tillgång till taket av enhusbyggnader med ett golvyta på högst 100 m 2.

På platser där höjdsskillnaden på tak överstiger 1 m, bör externa brandsläpp tillhandahållas oavsett byggnadens höjd.

Installera följande typer av brandsläpp:

 1. 1: a - vertikala ståltrappor 0,7 m breda, från en höjd av 2,5 m, med plattformar vid utgången till taket.
 2. Plattformen vid utgången till taket måste ha ett staket med en höjd av minst 0,6 m.
 3. Från en höjd av 10 m ska trapporna ha bågar vardera 0,7 m med en radie av 0,35 m och med ett centrum som är 0,45 m från trappan.
 4. 2: a marscherade trappor med en sluttning på högst 6: 1, 0,7 m bred, från en höjd av 2,5 m från marknivå, med plattformar inte mindre än 8 m och med räcken.
 5. För att lyfta till en höjd av 10 till 20 m och på platser där skillnaden i takhöjder från 1 till 20 m ska eldstegar av den 1 typen användas för att lyfta till en höjd över 20 m och på platser med en höjdskillnad på mer än 20 m - eldstegar av 2: a skriver.

På grund av att ångorna tränger in på vinden, ackumuleras fukt på den inre ytan av taket, och det börjar kollapsa. Därför bör ståltaket från vinden saknas med oljemålning. Bytet av taket är mycket dyrare än att ta hand om det.

Reparation av det gamla och det nya taket måste utföras under den varma säsongen.

Uppvärmning av vinden på träbjälkar 4 typer av material

Uppvärmning av vindsvåningen på träbjälkar kan ske med hjälp av värmeisoleringsmaterial som säljs i hårdvaruaffärer till ett överkomligt pris. Mycket är uppmärksam på isolering i byggandet. Det är inte en lätt uppgift att bygga ett stabilt, slitstarkt och bekvämt bostadshus, ett badhus, ett förråd, men det kommer inte att vara bra om det är nödvändigt att närma sig isoleringsproblemet med slarv och frivolitet. När allt är en situation där en person ibland tittar in i sådana rum, men helt annorlunda när en person bor i dem och tillbringar en stor del av sin tid. Speciellt gäller det frostiga vinterperioder när uppvärmning spelar en grundläggande roll. Idag kommer vi att ta reda på hur man bättre kan ta itu med frågan om att värma vindsvåningen på träbjälkar i ett bostadshus, vilket material som ska användas och hur man beräknar allt korrekt.

Processen att värma upp vinden golvet

När det gäller isolering av bostadshus, försummar byggare ofta många av de viktigaste kriterierna och punkterna. Så, till exempel, värmer hus, de fokuserar på att värma golvet och väggarna, vilket är korrekt, men efter det glömmer många människor på golvbeläggningen på toppen.

Det här är en blunder, för om vi vänder oss till fysikens grundläggande lagar, minns vi att varm luft alltid ligger över kall luft.

Självklart, om det är felaktigt värmt, kommer det helt enkelt att ventileras till vinden rummet, faktiskt inte fullgöra dess huvudroll. Härav följer att för att värma nodlocket (i själva verket taket) är lika viktigt som de andra ytorna på bostaden. Uppgiften är att värma trägolvet. Vi måste börja med teorin, nämligen med definitionen av de viktigaste kriterierna och egenskaperna hos de specifika lokalerna, dess egenskaper och parametrar.

Vad du bör uppmärksamma när överlappande isolering:

 1. På de specifika egenskaperna hos det material som används överlappar varandra. Om träbjälkar beaktas är det nödvändigt att förstå och förnuftigt utvärdera dess styrka, hållbarhet och förmåga att motstå belastningar.
 2. På förmågan av brus och fuktpermeabilitet hos materialet.
 3. Överlappskonstruktion.

Innan du utför solvattenisolering måste du noggrant rengöra den från skräp.

Vid planering av vindisolering är det inte bara det ihåliga utrymmet i själva golvet, men också storleken på strålarna själva. Så i genomsnitt är de upp till 40 cm i höjd, upp till 15 m i längd och upp till 18-20 cm i bredd.

Valet av isolering för att överlappa vinden

En av de viktigaste frågorna för alla som tar på sig uppgiften att värma upp vinden, frågan om vilken värmare som ska väljas. När allt kommer omkring är det här valet beroende av efterföljande handlingar av en person, såväl som det slutliga resultatet.

Bland de mest använda och begåvade recensionerna av material är följande:

 1. Mineralull. Den har tillräckliga värmeisoleringsegenskaper, men när du väljer, var försiktig med vyerna. Mineral slagg (slagg) har egenskaper för ångackumulering, så om vi pratar om hög luftfuktighet rum, kolla när du förvärvar dess egenskaper.
 2. Ett av de vanligaste alternativen - skum. Det är ganska lämpligt för isolering, eftersom det nästan inte går att absorbera fukt och klarar även ljudisolering. Men vissa arter är känsliga för svåra temperaturer och i frostiga vintertider, kan dess driftstid minskas.
 3. Uppvärmande penopleks. Det bästa alternativet för de flesta fall, eftersom det i alla avseenden helt motsvarar det önskade resultatet. Hög densitet absorberar inte vatten, behåller värme, hållbarhet och lång livslängd. Också ogynnsam för reproduktion av mikroorganismer och resistent mot biologisk nedbrytning.

Det finns en metod för sprutning av PPU (polyuretanskum). Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till alla funktioner i detta material. Värmeisolering beror på antalet applicerade lager, och ljudisoleringen hör också till egenskaperna hos dess applikation och typ.

Varje vald isolering har sina egna egenskaper och egenskaper som bör beaktas.

Det är emellertid mer motståndskraftigt mot kemiska och biologiska effekter, absorberar nästan inte fukt. Det finns isolering med expanderad lera, ett lager av basalt och annat material för ett enskilt fall.

Hur man väljer isolering på vinden golv

Om du inte är orolig för ljudisolering, och bara kvaliteten på värmebehandlingen är viktig - det här är ett alternativ, och om allt är viktigt i komplexet, och du vill göra allt en gång för alla, glömmer det länge - det här är helt annorlunda.

Vad ska beaktas vid val av värmare för överlappning:

 1. Direkt parametrar av materialet. Egenskaperna hos vissa av dem kräver ytterligare uppmärksamhet och arbete, eftersom de inte har alla nödvändiga egenskaper eller tvärtom skapar de själva behovet av dem.
 2. Värmeisolering - dess prestanda.
 3. Ljudisoleringsnivå.
 4. Ångpermeabilitet

Också uppmärksamma materialets egenskaper. De flesta av dem kommer att kräva vissa manipuleringar, som till exempel ett ytterligare lager av ångspärr under den, så att fukten inte linger och inte har en destruktiv effekt på träet.

Innan du köper basen av isolering är det lämpligt att känna av hålrummets dimensioner i taket för att passa in i ramen för vad som är nödvändigt.

Mineral- eller basaltull är väl lämpad för isolering av vindsvåningar.

För att förstå exakt vad förfrågningarna är, kan du referera till källan till SNiP (Building Code). Också på toppen av materialet måste du sätta nivån på bindningsbasen, eller ett tunt slips, inklusive för ytterligare värme och ångspärr.

Hur man isolerar vindsvåningen

Så, välja det bästa varma materialet och få allt du behöver, det är dags att ta på sig ett enkelt men noggrant arbete (i de flesta fall). Det bör noteras att installationen blir mer komplicerad eller lättare, beroende på resursens val, när den fortskrider.

Golv isolering:

 1. Ursprungligen bör alla parametrar beräknas (om de inte har gjorts med förvärvet) - bredden, längden och höjden på överlappningen.
 2. Om längden och tjockleken är en chans, höjden korrelerar med flera faktorer, varför många experter ger olika indikationer på denna fråga. Optimalt - 250 mm i höjd, så att isoleringen något stiger över strålarna.
 3. Lägg till ytterligare bottenskikt av isolering från ånga (om nödvändigt).

Beroende på vilket material du väljer placerar du det i utrymmet mellan träbalkarna och lägger sig ordentligt. Om du använder sprutning - gör en solid plack till en fast konstruktion. Återigen, om du väljer det här alternativet - gör en ytbeläggning, eller börja lägga på skiktet.

Behörig uppvärmning av vindsvåningen på träbalkar (video)

Var särskilt uppmärksam på mineralullen, men snarare att svullna vid kontakt med vatten. För att eliminera sådana effekter är det bättre att förse den med en fuktisoleringsfilm. Närma upp frågan om konstruktion med vederbörlig uppmärksamhet och med undantag av frivolitet. Glöm inte om takets isolering.

Hur man korrekt isolerar vindsvåningen

Värmeisolering på vindsvåningen gör det möjligt att spara värmeenergi inomhus, vilket förhindrar kostnaderna för uppvärmning av en kall vind. Ingenting ännu, om vinden används som ett tvättstuga eller vinden, men vad om inte? Naturligtvis är det ingen mening att spendera på uppvärmning i det här fallet.

Av denna anledning är det önskvärt att överlappa vinden med användning av värmeisoleringsmaterial. Detta kan göras både ute och inne. Helst bör isoleringen startas på scenen för att bygga ett hus eller, alternativt, strax före slutförandet av lokalerna. Men även under vistelsen finns det ingen anledning att inte bry sig om takets isolering från vinden.

Var uppmärksam! Isoleringsskiktets tjocklek anges i SNiP. Dessutom kommer du att kunna hitta alla nödvändiga beräkningar för värmeöverföringsmotståndet av olika isoleringsmaterial, med hänsyn till den genomsnittliga årstemperaturen, materialet som används under byggandet och varaktighetstiden för uppvärmningssäsongen.

Se även praktiska tips om vindisolering

Men innan du går direkt till isoleringen måste du identifiera typen av vinden golv. Vid privat byggande av bostadshus (oavsett om trä används, tegel eller kvarter) kan det bara vara av två typer. Men båda måste byggas i enlighet med vissa regler och ha en väldefinierad struktur.

Grundkrav för vindsvåningar

Huvudkvaliteten, som nödvändigtvis måste ha någon vindsvåning, är styrka. Om vi ​​pratar om ett mansardtak, borde hela strukturen inte böja eller deformeras under vikt av möbler eller utrustning på vinden. Det finns en sådan sak som en avböjningshastighet. För garret strukturer är det 1/200 av hela spänningen. Den maximala belastningen per kvadratmeter är 105 kilo. En annan lika viktigt parameter för överlappning är brandsäkerhet, som är mer oroad över trästrukturer. Så brandbeständighet har sådana gränser:

 1. för betong eller armerad betong är det 1 timme;
 2. för träkonstruktioner (i avsaknad av ytterligare skydd) - fem minuter;
 3. för överlappning av trä på balkar, med återfyllning och gips - ca 45 minuter;
 4. för överlappning av trä med endast en plasterad yta - 15 minuter.

Funktionerna hos enheten överlappar varandra

Ofta är det exakt strålens överlappning som beror på enkelheten och den låga kostnaden för installationen, så vi kommer att fokusera på det. Ofta finns de i träbyggnader, och strålar kan vara element i både trä och metall. Enligt experter är alternativ nummer 1 att föredra eftersom:

 1. trä är billigare än metall;
 2. han har utmärkt värmeisoleringsprestanda;
 3. det är lättare att hantera.

Golvets isolering om det finns balkar består i att lägga ett isoleringsmaterial mellan dem. Om höjden på balkarna inte räcker till för detta, är staplarna dessutom packade på toppen. Innan installationen går, bör en ångspärr läggas (endast polyetenfilm, eftersom ångor som lämnar lokalerna inte kan tränga ut). Och om filmen fortfarande ska användas, kommer fuktighetsnivån i huset att öka markant, särskilt om ventilationssystemet är av dålig kvalitet. Av denna anledning är det bättre att köpa en modern ångspärr, som kan läggas på ett sådant sätt att luften lämnar rummet, men tränger inte in från vinden i huset. Och om sådant material är med folie, måste det läggas nedåt.

Men hur man väljer rätt isolering så att den resulterande "smörgås" är så effektiv som möjligt? Vi kommer berätta om det nu.

Typer av isolering på vinden

Det finns en hel del sådana material, vi kommer att överväga endast de mest populära. Här är de:

Låt oss dö på var och en av alternativen.

Mineralullsapplikation

Minvat är en effektiv isolering, där fibrerna ligger på ett speciellt sätt. På grund av denna slumpmässighet mellan fibrerna bildas en syre "kudde", på grund av vilken materialet förvärvar sina egna egenskaper. Men på grund av samma egenskaper, mineralull eller absorberar fukt. För att förhindra detta bör installationen utföras på rätt sätt.

Fördelarna med detta material är obestridliga:

 1. densitet;
 2. enkel installation;
 3. lång driftstid
 4. brandsäkerhet;
 5. Slutligen, om bomullsullen installeras horisontellt, glider den inte och spricker inte (läs: kalla broar visas inte).

Men det finns en nackdel som vi pratade om - det absorberar fukt.

Monteringsteknik

Att lägga mineralull är möjlig på tre möjliga sätt:

Det mest effektiva är det första sättet. Tekniken i sig är som följer.

Steg 1. Sätt först ångspärrmaterialet - det är nödvändigt att avlägsna ångan som stiger från lokalerna. För korrekt installation måste du bekanta dig med märkningarna på filmen tillverkad av tillverkaren.

Var uppmärksam! Glöm inte att observera obligatorisk överlappning på 10 centimeter.

Om värmeisolering utförs på balkar krävs en ångspärr för att böja runt varje element som sticker ut, annars kommer strålarna att rotna snart.

Steg 2. Om filmen passar med väggarna och andra ytor som sticker ut, lyfta den till isoleringsmaterialets höjd + 5 centimeter, sedan linda den med ett ark eller limma det med tejp.

Steg 3. Därefter fortsätt med läggning av isoleringsmaterial. Denna procedur är extremt enkel, eftersom remsorna och plattorna lätt kan skäras med hjälp av en konstruktionskniv.

Steg 4. Var uppmärksam på att isoleringen inte är komprimerad och att det inte finns några luckor. Vanliga fel som du kan se i bilden nedan.

I det första fallet är det inte tillräckligt med värmeisoleringens tjocklek, annars är den motsvarande parametern på vinden golv felaktigt vald.

Praktiska tips om uppvärmning av mineralull

 1. Material med folie ökar motståndet mot värmeförlust. Men själva materialet bör läggas ner med folie.
 2. Om på vinden finns utskjutande konstruktionselement, bör isoleringen höjas med 40-50 centimeter och fixa den.
 3. Om ett tunt isoleringsmaterial läggs i två lager, blir det mer effektivt än ett enda tjockt lager.
 4. Låt inte materialet sticka utöver strålarna. Men om detta händer, förläng det med hjälp av en skena eller en stråle till själva materialets tjocklek.

Steg 5. Om taksystemet inte skyddas av ett vattentättlager, och vindytan inte kommer att användas, är det nödvändigt att lägga vattentätning.

Steg 6. Det är bara att göra ett grovt golv. För att göra det, lägg det på isoleringen - det här kommer att ligga till grund för slutänden.

Skumanvändning

Värmeisolering av vinden med polystyren på många sätt liknar en liknande procedur med användning av expanderad polystyren. Dessutom är fördelarna med dessa material vanliga - här är de:

 1. låg kostnad;
 2. vattentäthet;
 3. enkel installation

Och den enda nackdelen är brandbarhet.

Monteringsteknik

Installera skum för vindisolering är extremt enkelt - du kan enkelt klara av förfarandet själv. Alla verk är uppdelade i flera steg.

Steg 1. Nivån på ytan. För att värmeisoleringen skall vara av högsta kvalitet, bör inga oegentligheter kvarstå på basen. Och om du behöver eliminera spåren, häll sedan allt cementskiktet.

Steg 2. Lägg isoleringsplattorna - mellan stängerna eller slutet till änden. Vad är karakteristiskt, om det finns barer, då kommer strukturell styrka att öka betydligt.

Var uppmärksam! Alla leder (mellan stänger inklusive) måste försiktigt förseglas. När du omger hinder, klippa hålen så exakt som möjligt. Slutligen är det det homogena lagret som bäst sparar termisk energi.

För att skydda skummet i bostadsrummet från förstörelse kan du använda en film. Men om vinden används ofta och enligt det, flyttar folk, då ska skummet vara täckt med ett grovt golv - det kan vara som ett screed av cement och sand eller OSB.

Användning av sågspån för vindisolering

Vem vet inte, sågspån kallas hackat trä. Vi pratar nu om detta material, eftersom det också har stora fördelar, inklusive:

 1. tillgänglighet;
 2. naturlighet;
 3. låg vikt;
 4. frånvaron av skadliga eller giftiga ämnen.

Minus är densamma som för skumbrännbarheten.

Isoleringsförfarande med sågspån

Steg 1. Förbered först sågspånet, det vill säga blanda dem med vatten och cement i en andel av 10-1-1.

Steg 2. Formad blandning häll golvlocket, var noga med att nivån är jämn. Det bör noteras att det är möjligt att isolera vinden med sågspån utan ram bara om det (vinden) är obebodd. I annat fall kommer sågspånen att pressas medan de går, och screeden respektive faller samman.

Steg 3. Bygga en maskkonstruktion med trä. Fyll sedan varje cell med den ovan beskrivna blandningen. Den främsta fördelen med denna teknik är att det kommer att vara möjligt att lägga en undergolv över ett trä, och själva rummet kan användas aktivt.

Användning av expanderad lera för uppvärmning

En tillräckligt högkvalitativ isolering av vindsvåningen kan utföras med användning av expanderad lera. Vem vet inte, detta material erhålls efter avfyrning av lera. De viktigaste fördelarna med expanderad lera är:

 1. tillgänglighet;
 2. låg värmeledningsförmåga
 3. liten vikt;
 4. miljövänlighet
 5. naturlighet.

Men det finns också en minus, som består i svårigheten att höja materialet till höjden på vinden.

Var uppmärksam! Ofta används detta material när det är nödvändigt att värma taket över plattorna.

Instruktioner för isolerande expanderad lera

Hela proceduren kan delas in i följande steg.

Steg 1. Kontrollera först plattorna för att se om de har sprickor eller sprickor. Om sådana finns, försegla dem med en lösning och täck dem med tjockt papper. Tellingly, även med utskjutande strukturella element, finns det inga svårigheter vid fyllning.

Steg 2. Bygg en kista med hjälp av ett trä. På toppen av detta gitter blir det grova golvet.

Steg 3. Häll materialet på spisen och nivån med en rake. Tjockleken ska vara ungefär 25-30 centimeter. Det är karakteristiskt att du kan gå på expanderad lera - i det här fallet finns inga restriktioner.

Var uppmärksam! När du somnar, försök att kombinera stenar av olika fraktioner (storlekar). Så du förhindrar bildandet av tomrum.

Häll i slutet av betongplattan eller montera undergolvet.

De viktigaste nyanserna i förfarandet

 1. Trädrotten, därför måste ånga från huset stiga fritt. Om du installerar ett ångspärr eller använder för detta material som inte andas ", så kan trädet snart gå ihop.
 2. Isolering med folie bör läggas med den (folien) ner för att skydda träet från fukt.

Exempel på korrekt och felaktig installation som du kan se i bilden nedan.

Men det universella systemet - värmer vindsvåning med användning av något av materialen.

Video - vinden isolering

Som ett resultat noterar vi att golvets golvbeläggning blir så effektiv som möjligt om själva vinden är tillförlitligt skyddad mot fuktighet från utsidan. Med andra ord måste du också utrusta taket ordentligt. Lycka till med ditt jobb!

Uppvärmning av vinden våningen

Att vinden är en utpost för att bekämpa värme med kyla och värme. En signal om att det är dags att uppmärksamma bristerna på vinden kommer att vara ispärlor på norra sidan av huset eller tinade fläckar på taket.

Tillsammans med uppvärmningen av väggarna och golvet bör inte glömmas om vinden. Strömmar av varm luft riktas alltid uppåt, och i kontakt med ett kallt tak svalnar de snabbt. Under påverkan av värmen börjar snön smälta, och kall, fuktig luft går in i huset. Fuktighet orsakar svarta och mögel på väggarna.

Atticutrymme är en sorts balans som är ansvarig för temperaturen inuti och utanför huset. Den saniterade rymden ska skydda mot värme på sommaren och hålla varm på vintern. Dessutom är det fria rummet vanligtvis tomt, men de åtgärder som vidtas kommer att påverka det användbara golvytan, och den sparade värmen kommer att förändra mikroklimatet i huset.

Regelkrav för värmeisolering

I enlighet med SNiP II-3-79 görs beräkningar av de genomsnittliga temperaturvärdena och varaktigheten för uppvärmningssäsongen i regionen. Siffrorna för beräkningarna bestäms utifrån närvaron av ett torrt rum, eftersom analfabetismen av det utförda arbetet, isoleringens täthet lider av ackumulering av fukt. Kondensatet som strömmar ner på taken orsakar förfall, vilket har negativa konsekvenser för byggandet av huset.

Reglerna styrs av dokumentet SP 23-101-2000, där de grundläggande kraven för värmeisolering anges i avsnittet om tak och vindar (punkterna 8.18 - 8.25).

Välja isolering:

Byggare använder ibland flera typer av isolering för att skapa tillförlitlig värmeisolering. Layering av expanderad lera, mineralull och andra alternativ kräver ingen professionell färdighet, och processen kan hanteras oberoende.

Valet av värmeisoleringsmaterial är en prioritet, eftersom det är dess egenskaper som säkerställer torrhet och kommer att spara från större reparationer.

Upphettningsprincipen är orsakad av mattläggning eller fördelning av en rulle på överlappningsskydd. Skiktets tjocklek beror på design och balkar.

Oavsett typ av plattor, plattor eller strålar är värmeisoleringsprocessen liknande. Det är tillåtet att avvika från villkoret för behovet av att lägga ett ångspärr vid kaklade golv, för vilka förångning inte är karakteristisk.

Nästa steg är att organisera processen i samband med läggandet av vindtätt material. Ventilation tillhandahålls genom gavlar. Ramens lagerelement betonas i den meningen att de inte bör röra ytterväggarna och isoleringen. Enligt normerna för ett vindrum på 100 kvadratmeter. m. nödvändiga ventilationshål i 0.1kv. m (2 ventiler för ett vindrum på 30 × 20).

Material för isolering

Ecowool

Grunden för skapandet av isolering är fluffmassa. Produkterna har endast positiva egenskaper, och vid tillämpning av speciella impregneringar ökar motståndet mot brand, därför anses det vara brännbart material. Förvaras i påsar, vilket är bekvämt vid fyllning mellan blocken av golv. Kräver ångspärr och vindisolering. Den enda nackdelen är det höga priset.

Polyuretanskum

Materialet anses vara ett mångsidigt alternativ och har många fördelar. Används ofta för att isolera insidan av ett dubbelt sluttak, eftersom ett tunt skikt behåller värmebrunnen. Den har endast positiva egenskaper.

 1. Värmeledningsförmågan är 2,5 gånger lägre än den för mineralull. Detta faktum kräver ett tunt lager av substrat.
 2. Sprayteknik eliminerar behovet av ytterligare stängning av lederna.
 3. PPU placeras på det isolerade området utan ett förberedande stadium.
 4. Utmärkt vidhäftning till alla byggmaterial.
 5. PPU gillar inte att gnaga möss.
 6. Den har ångtäta egenskaper, vilket eliminerar behovet av vattentätning.
 7. Materialet är hållbart, lätt och tunt. Detta är viktigt för lastbärande konstruktioner.
 8. Sömlös materialprestanda och frånvaron av anslutningselement i lederna tillåter inte ouppvärmda zoner.
 9. Spraying ger minimala tidskostnader. Arbete på området med medelstora tak kan göras på en dag.

Mineralull

Traditionellt använd och populär version av isolering. Minvat representeras av glas, sten eller slaggart med ett innehåll av fina fibrer.

Tekniken är baserad på smältning av glas, basalt eller masugnslagg.

Den har goda egenskaper, men på bakgrund av tekniskt avancerade material förlorar den i termisk ledningsförmåga:

 • kräver ett ångsubstratsubstrat, i det "våta" fallet förlorar dess värmeskärmningsegenskaper;
 • Processen med att arbeta med ull, som med isolering, medför inte några svårigheter, men kräver sprickbildning över vilken, och ull sprids, om det finns strålar på taket, behöver ingen annan design.
 • Minvata säljs i form av mattor eller rullar;

Bulkmaterial

Den folkliga metoden för uppvärmning med trä sågspån är relevant även nuförtiden är endast kategorin av bulkmaterial ledd av expanderad lera. Används även panna slagg. De är tunga och kräver kraftfulla strålar och stark arkivering. I fallet med överlappning av balkar används sällan. Perlit och ekologi, i motsats till de listade, har fördelar, men de är dyrare än andra typer av fyllmedel.

Skumplast

Prisvärd och högkvalitativ lågdensitetssubstrat. Nedan är det lämpligt att sätta ett ångspärr så att de frigjorda ämnena från skummet inte tränger in i rummet.

 1. Plattorna skärs med en kniv och tätt täppt.
 2. Luckor är fyllda med byggskum
 3. Efter det torkar, gör en screed upp till 5 cm tjock.

Med allt detta skum brinner inte och har många fördelar, det kan smälta och avge skadlig gas.

Allmänna rekommendationer för den förberedande fasen

 1. Var uppmärksam på balkens storlek. Om de är gjorda i form av en tillförlitlig ram kan du fylla lamellerna för efterföljande placering av isoleringen.
 2. Beräkna avståndet mellan balkarna korrekt, annars kan den isolerande fyllningen flytta sig. För att undvika brister i mätningen används en variant av att lägga materialet i en triangulär form, vilket ger en bekväm inriktning längs diagonalen.
 3. Enligt lagen i lagen för Rysslands regioner är tjockleken på 20 cm tjocklek. Omkring områdets omkrets måste isoleringen skyddas mot fukt med ett 1 cm takmembran.
 4. För att säkerställa dockning överlappar isoleringen.
 5. Den enhetliga fördelningen av materialet styrs. Undvik vikningar och oegentligheter.
 6. Isolering i fönstersektionen ska vara vinkelrätt mot golvet med en smidig övergång till lutningen.
 7. På pisterna är värmeisolering i två steg: ett skikt läggs mellan kapparna med luckor, filmen överlappas med en överlappning.

Några uppgifter innan värmeisolering läggs:

Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att kontrollera lederna av överlappningarna för närvaro av prozor. De upptäckta luckorna är fyllda med kalkmortel och släp. Ramkonstruktion ska behandlas med antiseptisk och brandskyddsmedel. Om ventilationsventiler inte är försedda, bör detta beaktas. De borde vara placerade runt väggarnas omkrets och säkerställa god luftcirkulation.

Vi värmer upp vinden på balkar

 1. Vi tar skumplast och mineralull som isolering. Användningen av denna typ som fyllning innebär ett substrat av glasin som sprider sig över ytan.
 2. Mäta avståndet mellan strålarna. Skär remsor av glasin med avseende på mätningar, med tanke på att de extra 5 cm runt omkretsen kommer att vara användbara för golv.
 3. Delar är fördelade i utrymmet mellan strålarna. Med hjälp av 10 × 20 mm beredda skenor fäster vi glaset i stråländarna.
 4. Innan du börjar lägga skum, ska det klippas till bredden på strålarna. Vi skär materialet för att passa snyggt i öppningarna
 5. Efter fördelningen av de skurna plattorna undersöker vi arbetsområdet med skum i handen och fyller i de tomma spåren.

Vi lägger asfalt på toppen igen.

I detta skede återstår det att lägga mattor av mineralull, vilket nödvändigtvis måste nå strålarnas kanter. Det är möjligt att flera tillvägagångssätt kommer att behövas för att uppnå önskad höjd.

Om mineralullen läggs i två dukar eller mer, bör de föregående sättas fast så att det övre lagret kan dölja lederna av den första. Detta kommer att ge extra centimeter perimeter, som bokstavligen tankar ner typen av stängd paj.

Nu återstår det att lägga golvet på balkarna. Baserat på information och expertråd kan du med hjälp av enkla manipuleringar hålla värmen i huset och ge isolering inte bara till taket, men också hela dess strukturella del. Resultatet av dina åtgärder kommer att vara en torr och varm vind, jämn luftcirkulation och hållbarhet i trästrukturer. Spendera idag, kommer du att spara dig från stora reparationer inom en snar framtid.

Videoinstruktion

Denna video visar arbetstekniken på exemplet Izospanisolering:

Uppvärmning av kallt tak vindsvåning

Värmeisolering av kalla golvbeläggningar: material och metoder

För att förstå vad som är nödvändigt för att värma överlappningen av en kall vind, låt oss förtydliga lite varför en vind är nödvändig i ett privat hus och vad syftet är. Våra förfäder byggde hus som kunde stå i över 100 år, medan det var varmt inuti, och takets trästruktur var alltid torr.

Tidigare byggdes mestadels dubbla sluttande tak med en liten sluttning av ramper. Detta gjordes så att på vintern kunde snön stanna kvar på taket. Således användes snön som en naturlig isolering. På vinden gjorde de ett eller två fönster och höll dem stängda på vintern så att den fångade luften fungerade som en värmeisolator. På sommaren var situationen något annorlunda. Attic fönster öppnades för natten så att luften kyldes och under dagen, i varmt väder, stängdes de så att luften inte skulle värma upp mycket och reglera temperaturen på detta sätt.

När snön föll på vintern låg han på taket och blev samtidigt en naturlig isoleringsmedel. Även med stora frost faller temperaturen på vinden inte under noll. Således gjorde luften på vinden och golvets isolering det möjligt att hålla temperaturen i huset vid + 20-25 ° C. Takskenorna var inte isolerade så att snön som låg på taket inte skulle smälta. Låtsystemet förblev öppet vilket möjliggör inspektion och reparation om det behövs. Därför värms i en kall vind, överlappar endast överlappningen.

Om takskenorna värms upp blir vinden ett uppvärmt rum, d.v.s. vind, som har en helt annan funktionell syfte.

Nu är det fortfarande att ta reda på hur man isolerar vinden i ett privat hus och vilka material som används för värmeisolering.

Material för isoleringshyllor

På marknaden finns ett brett utbud av material för isolering. För att kunna välja, är det nödvändigt att ta hänsyn till villkoren för det värmeisoleringsmaterial som ska användas:

 1. Materialet bör behålla sina egenskaper vid temperaturförhållanden från -30 till +30 ° C. Det får inte frysa under svåra frost och bör inte släppa ut skadliga ämnen i varmt väder.
 2. Det är nödvändigt att välja brandbeständig isolering vid elektriska ledningar på vinden.
 3. Det är bättre att välja fuktbeständigt material, så att det vid våthet inte förlorar dess isolerande egenskaper.
 4. Isolering bör inte klockas snabbt för att uppfylla sitt syfte så länge som möjligt.

Innan du bestämmer vilken typ av material som värmer golvet på ett kallt vinden i ett privat hus, är det nödvändigt att ta hänsyn till vilket material golvet är tillverkat av. Om golvet på vinden är gjord av träbalkar, så kan du använda plåt, vals och bulkisolering. I det fall då överlappningen av vinden är gjord av betongplattor, använd sedan tunga eller täta plattvärmeisolatorer. Deras användning gör det möjligt att göra cementcement på golvet.

Material framställda i form av plattor och mattor:

 • mineralull (mineralull) i mattor;
 • skumplast;
 • extruderat polystyrenskum;
 • tång;
 • halm.
 • mineralull;
 • glasull;
 • stenull;
 • alger stegar;
 • lin.

Massmaterial för golvisolering:

 • expanderad lera;
 • ecowool;
 • vass;
 • sågspån;
 • halm;
 • slagg;
 • Bovete Stipa;
 • polystyrengranuler.

Värmeisolering av vinden i ett trähus måste utföras med ekologiskt, naturligt och andningsmaterial.

Hur man ordentligt isolerar golv på vinden med mineralull

Mineralull - en vanlig och modern värmeisolator. Finns i rullar eller tallrikar (mattor). Det ruttnar inte och brinner inte, gnagare och olika mikroorganismer är inte heller rädda för det.

Värmande överlappning av kall vind med mineralull börjar med att lägga fodermaterial på golvet. För budgetalternativet läggs asfalt på golvet, men ett dyrare och högkvalitativt alternativ är golv tillverkat av ångspärrfilm. Filmen läggs med en överlappning, och lederna är limmade med tejp eller säkrad med träplattor, vilka är fastsatta med en bygghäftare.

Isolationsbredden väljs utifrån kraven i värmekonstruktionsstandarder för varje region. Mineralull sätts mellan skikten tätt och utan luckor. Fogarna är tapade. Efter att värmaren har lagts, läggs plattplattor helt enkelt på stockarna och bildar därmed golvet på vinden. En sådan enkel lösning att skapa ett golv gör att minvatn "andas" och ventileras normalt, om det förekommer fuktighet. För att förhindra att fukt ingriper i mineralullen under taket placeras vattentätningsmaterial.

Mineralullläggningen produceras i personlig skyddsutrustning: tjocka kläder, glasögon, handskar, andningsskydd.

Uppvärmning av vindsvåningsplattor extruderad polystyrenskum

Polystyrenskum eller polystyren är inte mycket täta material, så de används när golv på vinden är en struktur av stockar och balkar. Vid behov behöver värmeisolering av plattor isolera överlappningen av den kalla vinden med hjälp av extruderat polystyrenskum. Detta material är starkare och därför tätare än vanligt skum. Innan du lägger ytan på plattorna bör du anpassa dig. På golvets varma sida krävs inte ångspärr, eftersom betongplattorna nästan ingen ångpermeabilitet.

På den planerade betongplattan läggs ångspärrfilm. Stack därefter plåtarna av extruderat polystyrenskum i ett rutmönster. Samband blåses med skum. Efter att skummet torkar och härdar, hälls de värmeisolerande plattorna med en betonglösning på 4-6 cm. När skiktet har torkat, är det redan lämpligt att användas som golv. Även om du kan gå vidare och lägga på golvbeläggningen på golvet.

Värmeisolering av en kall vind

Ecowool är en cellulosa, lätt och spröd isolering, som huvudsakligen består av papper och tidningar. Andra komponenter - borax och borsyra används som flamskyddsmedel.

Innan isoleringen måste läggas på filmens golv. Anläggningsförfarandet för ekovården utförs med hjälp av en speciell formgjutningsenhet. Ett isoleringslager appliceras med ett kontinuerligt lock utan att skapa luckor. Eftersom ekowool innehåller en stor mängd luft är det vanligen ett lager på 250-300 mm.

Glöm inte att det med tiden kommer att bli en krympning av materialet. Applicera därför ett lager av ekowol mer med 40-50 mm.

Efter uppvärmningen av överlappningen av den kalla vinden med ekologen är klar bör den fuktas. Du kan göra detta med vanligt vatten eller förbereda en lösning på 200 gram. PVA lim på en hink med vatten. Fukt en vanlig kvast i denna lösning och fuktar bomullsbrunnen. Efter torkning bildas en skorpa, en lingin, på ytan av bomullsullen, vilket inte tillåter bomullen att lossna.

Som du kan se finns det många sätt att värma golvet på vinden. Vilken som ska tillämpas beror på varje enskild situation. Det viktigaste är att följa rätt teknik för att lägga isolering! Då kommer ditt hus alltid att vara varmt, och materialet som används kommer att hålla i många år.