Att lära sig att bestämma takets vinkel korrekt

Takets lutningsvinkel beror på många indikatorer, men det viktigaste av dem är takets design och dess material. Så, för plana tak, är lutningsvinkeln liten, men taken som är gjorda med hjälp av karmkonstruktioner är ett separat ämne. Det är särskilt viktigt att korrekt beräkna den önskade lutningsvinkeln, eftersom graden av utfällning av taket beror på den. Vanligtvis är denna indikator uttryckt i grader, procentandelar eller förhållande mellan benen. I vår artikel kommer vi att lära oss hur vi bestämmer den önskade takhöjden på taket.

Takets lutningsgrad visar oss den vinkel som taket bildar i förhållande till horisonten. Tak med en stor lutningsvinkel kallas brant, med en liten platta.

Bestämning av lutningsvinkeln i olika mätvärden

Som du redan förstod, för att bestämma takets vinkel, behöver du veta exakt vilken typ av takläggning som ska användas.

Som regel kan följande material användas som takbeläggning för hälltak:

 • skiffer;
 • flexibla rulle takmaterial
 • metallplattor;
 • takläggning;
 • naturlig kakel
 • däck och andra

Om vi ​​representerar en rätt triangel kan det förstås att dess hypotenus i alla fall kommer att vara mer än benen, så den optimala lutningsvinkeln för ett tak eller en annan kommer att betraktas som den minsta acceptabla indikatorn. Hur bestämmer du takets vinkel? För det första beror denna indikator på tätheten på takbeläggningen och tätheten på hela takstrukturen som helhet. Detta beror på det faktum att taken med en stor lutningsvinkel har stor vindkraft, därför krävs god tätning. Och på tak med liten lutningsvinkel kommer utfällningen att fördröjas, vilket ger ökad belastning på beläggningen.

På bordet nedan ser du ett diagram som hjälper till att bestämma takets lutningsvinkel i procent och förhållandet mellan benen. Du kan också associera dessa indikatorer med graden definition av vinkelmåttet. För att förstå hur du använder grafen, ta en titt på en vinkel på 50%. Det är uppenbart att höjden på åsen (H) placeras två gånger i benet vid basen av triangeln (L / 2), varför förhållandet 1: 2 uppnås.

Det bekvämaste sättet att beräkna takets vinkel är en dimensionslös indikator (förhållandet mellan benen). Till exempel indikerar lutningsvinkelindikatorn i form av 1/3-förhållandet att för att bestämma höjden på åsen är det nödvändigt att hitta mellanspetsen av spännvidden och lägga en tredjedel av dess längd uppåt.

Typ av tak och takets vinkel

Så att du har en uppfattning om de övre och nedre tillåtna gränserna för takets lutningsvinkel med ett eller annat takbeläggning, har vi utvecklat ett specialbord. Studien av olika regeldokument samt observationer under byggnadsarbetet gjorde det möjligt för oss att dra slutsatser om villkoren för användning av olika takmaterial.

Det är dock värt att komma ihåg att byggnadsmarknaden snabbt fyller med nya material och prestanda av befintliga takmaterial kan förbättras under utvecklingen av modern teknik. Därför kan styrkan hos vissa material över tiden öka, vilket kan resultera i att takets lutningsvinkel varierar.

Hur man beräknar takets lutning - viktiga funktioner

För att byggnadens tak ska kunna utföra alla funktioner som är tilldelade till det, är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal parametrar när den skapas. En av de viktigaste parametrarna på taket är dess sluttning, vilket säkerställer avlägsnande av nederbörd från ytan och påverkar förmågan att motstå yttre belastningar. Hur man beräknar takets lutning och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Bestämning av takets sluttning - vad bestämmer

För att korrekt beräkna takets lutning är det nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer, bland vilka de mest framträdande är följande:

 1. Vindbelastning. På sluttningarna av backarna påverkas väldigt mycket av vinden. Så att taket normalt kan motstå dess effekter, måste du välja rätt vinkel. Om hörnen är för stora kommer belastningen på dem att vara hög, men en överdriven minskning i vinkeln kan också vara farlig - en mild vindsvamp kan helt enkelt riva av det platta taket.
 2. Snö och regnbelastningar. Allt är ganska enkelt med snö - att öka lutningsvinkeln förenklar dess nedstigning från takets yta. När taket lutar mer än 45 grader, kommer snön nästan inte att dröja kvar på den. Med regnfall samma situation - om takets lutningsvinkel är för låg kan vattnet strömma in i lederna eller stagnera på takytan.

Baserat på dessa faktorer kan du beräkna lutningsvinkeln på sluttningarna. Dessutom bör du uppmärksamma de rekommenderade indikatorerna innan du beräknar vinkeln på ett dubbelhöjt tak. För områden med starka vindar kommer en lutning på 15-20 grader att göra och i andra fall är den optimala lutningen 35-40 grader. Naturligtvis måste du förstå att taket i varje enskilt fall beräknas individuellt, och det är helt enkelt oönskade att välja medelvärden.

Beräkningsmetod

Vid konstruktion av taket är det nödvändigt att utföra ett antal beräkningar, bland vilka det alltid måste finnas en beräkning av ramparnas lutningsvinkel. Denna parameter påverkar direkt takkonstruktionen: När höjden ökar minskar snöbelastningen, men vindseffekten ökar, därför måste taksystemet stärkas ytterligare. För arrangemang av sluttningar från en stor vinkel krävs också mer material, vilket negativt påverkar byggnadskostnaden.

Innan du känner till takets lutningsgrad måste du beräkna driftsbelastningen på taket, vilket kräver två parametrar:

 • Takets totala massa
 • Toppnivåer av snöfall, typiskt för regionen där byggandet äger rum.

Den förenklade beräkningsalgoritmen reduceras till följande åtgärder:

 • Först måste du bestämma vikten på en kvadratmeter taktaket;
 • Det resulterande värdet multipliceras med takets totala yta.
 • Takets massa multipliceras med en faktor 1,1.

Ett exempel på beräkningen av takets lutning i grader

För att förstå hur man beräknar takets vinkel är det värt att överväga beräkningen med ett visst exempel. Till exempel kommer följande data att tas: lathen är 2,5 cm tjock, en kvadratmeter tak väger 15 kg, isolerande material 10 cm tjock används som isoleringsmaterial, en kvadratmeter har en vikt på 10 kg och ondulin 3 kg används för beläggning per kvadratmeter.

Beräkningen av takhöjden utförs i enlighet med ovan beskrivna metod. Substitutionen av tillgängliga data leder till följande uttryck: (15 + 10 + 3) x1,1 = 30,8 kg / kvm. Det resulterande värdet är ganska acceptabelt - den genomsnittliga belastningen på taket på bostadshus är lite mindre än 50 kg / kvm. Dessutom har formeln en koefficient på 1,1, vilket något ökar takets faktiska vikt och låter dig senare byta takbeläggningen med en tyngre.

Hur man känner till takets vinkel

Det finns ett direkt samband mellan takets sluttningar och snöbelastningen. Om takets lutningsvinkel är mindre än 25 grader, är snöbelastningskoefficienten 1 och vid vinklar från 25 till 60 grader ökar denna koefficient till 1,25. Ett tak med en stor lutningsvinkel kommer inte att utsättas för snölast alls, så att de inte beaktas i beräkningarna.

För att bestämma takets lutningsvinkel måste du använda Bradis-bordet och en enkel metod: takkonstruktionens höjd divideras med längden på gaveln uppdelad i två, varefter det återstår att hitta bordsvinkeln som motsvarar resultatet.

Takets höjd i åsen bestäms enligt följande:

 • Det första steget är att beräkna bredden på spänningen;
 • Det resulterande värdet divideras med 2;
 • Resultatet av föregående beräkning multipliceras med en koefficient som motsvarar en viss lutningsvinkel.

Till exempel är genomförandet av en sådan beräkningsmetod följande: med en byggbredd på 8 meter och en 25 graders takhöjd är den uppskattade koefficienten 0,47. Som ett resultat av substitution av värden erhålls ett uttryck av följande form: 4x0,47 = 1,88 m. Det erhållna värdet är höjden på taket, vilket motsvarar tillgängliga initialdata.

Valet av takläggning, beroende på takets lutning

Takmaterial finns på marknaden i ett stort sortiment, så det kommer inga speciella problem att välja rätt alternativ. Takbeklädnad skiljer sig åt i egenskaper och applikationsmöjligheter, och alla parametrar måste studeras före mätning av takets tak - endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att skapa en pålitlig och effektiv design.

Att välja materialet för taket är värt att åberopa från följande rekommendationer:

 1. Om takvinkeln är mellan 2,5 och 10 grader är det best att stenkross eller grusbeläggningar är bäst. I det första fallet har beläggningens toppskikt en tjocklek på 3-5 mm och i den andra - 10-15 mm.
 2. När vi lutar mer än 10 grader, blir grovkornet eller valsat material, kompletterat med bitumen vattentätning, det bästa alternativet.
 3. För arrangemang av hälltak med en lutningsvinkel på högst 20 grader används vanligtvis profilerad eller ark asbestcement. Alla leder och leder mellan takmaterial måste behandlas med tätningsmedel.
 4. Om takets lutningsvinkel ligger i intervallet 20-60 grader, är det oftast täckt med metallplåt. Materialens leder i detta fall måste förseglas utan att misslyckas.

slutsats

Att veta hur man tar reda på takets lutningsgrad i grader kommer att förenkla processens design och låta dig skapa den mest tillförlitliga konstruktionen som kan skydda lådan i byggnaden väl från nederbörd, vind och kyla.

Hur man beräknar takets vinkel

Att bygga något tak är inte så enkelt som det verkar. Och om du vill att den ska vara pålitlig, hållbar och inte rädd för olika laster, då måste du göra mycket beräkningar, även i designfasen. Och de kommer inte bara att inkludera mängden material som används för installation, men också bestämningen av lutningsvinklar, ramperna, etc. Hur beräknar du takluckans vinkel korrekt? Det är av detta värde att de andra parametrarna i denna design till stor del kommer att bero på.

Hur man beräknar takets vinkel

Varför är detta viktigt?

Design och konstruktion av tak är alltid en mycket viktig och ansvarsfull fråga. Särskilt om vi pratar om taket på ett bostadshus eller ett tak av komplex form. Men även den vanliga, som är installerad på en icke-duktil skjul eller garage, behöver också preliminära beräkningar.

Om du inte bestämmer vinkeln på taket i förväg, ta inte reda på vilken optimal höjd åsen ska ha, då finns det hög risk att bygga ett sådant tak som kollapsar efter det första snöfallet, eller hela ytbeläggningen kommer att blåsas av med ens en måttlig stark vind.

Beräkning av takets vinkel

Takets vinkel påverkar också höjden på åsen, området och dimensionerna av backarna. Beroende på detta kommer det att vara möjligt att noggrant beräkna det belopp som krävs för att skapa ett trussystem och efterbehandlingsmaterial.

Hästen är en viktig del av trussystemet.

Måttenheter

Påminner om den geometri som alla studerade i skolan är det säkert att säga att takets lutningsvinkel mäts i grader. Men i böcker som ägnas åt konstruktion, samt på olika ritningar kan du hitta ett annat alternativ - vinkeln anges i procent (här menar vi bildförhållandet).

I allmänhet är lutningsvinkeln för lutningen den vinkel som bildas av två skärande plan - överlappningen och direkt takets lutning. Det kan bara vara skarp, det vill säga ligga i intervallet 0-90 grader.

Liten sluttning av ramper

Tips! Mycket branta backar, vars lutningsvinkel är mer än 50 grader, är extremt sällsynta i sin rena form. Vanligtvis används de bara i takets dekoration, kan vara närvarande på vinden.

När det gäller att mäta takets vinklar i grader är allting enkelt - alla som har studerat geometri i skolan har denna kunskap. Det räcker att skissa takets schema på papper och med hjälp av en grader för att bestämma vinkeln.

Valet av takmaterial, beroende på takets lutning

När det gäller procentsatserna är det nödvändigt att veta höjden på åsen och bredden på byggnaden. Den första indikatorn är dividerad med den andra, och det resulterande värdet multipliceras med 100%. Således är det möjligt att beräkna procentsatsen.

Tips! Med en procentandel av 1 är den vanliga graden av höjning 2,22%. Det vill säga en lutning med en vinkel på 45 grader är lika med 100%. Och 1 procent är 27 vinkla minuter.

Tabell över värden - grader, minuter, procentandelar

Vilka faktorer påverkar lutningsvinkeln?

Takets lutningsvinkel påverkas av ett mycket stort antal faktorer, allt från önskemål från den framtida ägaren till huset till det område där huset kommer att ligga. Vid beräkningen är det viktigt att överväga alla detaljer, även de som vid första anblicken verkar obetydliga. Vid en tidpunkt kan de spela sin roll. För att bestämma lämplig vinkel på taket bör vara att veta:

 • typer av material från vilken takpannan kommer att byggas, från taksystemet och slutar med den yttre ytan;
 • klimatförhållanden i området (vindbelastning, rådande vindriktning, regnfall etc.);
 • formen av den framtida strukturen, dess höjd, design;
 • Syftet med byggnaden, alternativ för användning av vinden.

Vad påverkar takets vinkel

I de områden där det finns en stark vindlast rekommenderas att man bygger ett tak med en lutning och en liten lutningsvinkel. Då, med en stark vind vid taket är det mer troligt att motstå och inte slits av. Om regionen kännetecknas av en stor mängd nederbörd (snö eller regn), är lutningen bättre för att göra mer brant - det gör att nederbörd kan glida / tömma från taket och inte skapa ytterligare belastning. Den optimala lutningen på ett enkelt taktak i blåsiga områden varierar mellan 9 och 20 grader, och där det finns mycket nederbörd, upp till 60 grader. En vinkel på 45 grader tar inte hänsyn till snöbelastningen som helhet, men i detta fall är vindtrycket på taket 5 gånger större än på taket med en lutning på endast 11 grader.

Tips! Ju fler parametrar av takhöjden desto större mängder material krävs för att skapa den. Kostnaden ökar med minst 20%.

Crate frekvens för olika takmaterial

Rampvinklar och takmaterial

Inte bara klimatförhållandena kommer att ha en betydande inverkan på backarnas form och vinkel. En viktig roll spelas av de material som används för byggande, i synnerhet takläggning.

Montering av profilerad plåt för takläggning

Tabell. De optimala vinklarna för lutning för tak av olika material.

Hur man bestämmer lutningsvinkeln

Takets vinkel - hur man reda på, beräkna eller beräkna det?

Takets takhöjd (tak) kan vara av intresse, vanligtvis i två fall:

1. När taket redan har byggts, men jag vill veta vilken vinkel det har
2. När de ska bygga ett tak med en viss lutningsvinkel och det är nödvändigt att ta reda på hur högt det är nödvändigt att bygga ett tak och vad blir längden på spjällen.

För att ta reda på, beräkna eller beräkna lutningsvinkeln på taket eller taket, kan du använda fyra enkla metoder.

Det första sättet att beräkna eller beräkna takets vinkel - på bordet

För att veta, beräkna eller beräkna lutningsvinkeln i båda fallen kan du använda ett specialtabell, vilket visas nedan. I denna tabell är den första kolumnen takhöjden i%, den andra är i grader, och den tredje är takhissförhållandet. Att använda denna tabell är ganska enkel.

Om du vill veta takets lutningsvinkel mäter du det horisontella spannet över vilket taket är byggt, mäta höjden på taket (skillnaden mellan höjderna på de nedre och övre punkterna av spärren är för ett lutatak eller höjden från åsen till taket på takets botten - för ett gaveltak ). Därefter delar vi värdet på den uppmätta höjden med spanlängden (för enkla sluttningar) eller 1/2 av spännlängden (för gaveltak). Vi får höjningskoefficienten genom vilken vi finner lutningsvinkeln i tabellen.

Om du behöver veta höjden på framtida taket vid en viss lutningsvinkel, storleken på den uppmätta flygning eller 1/2 (för lutande tak) multiplicerat med lyftkoefficienten, som är i tabellen motsatt vinkel.

Tabell över lutningsvinklar och lyftförhållanden på taket

Det andra sättet att beräkna takets lutningsvinkel - kom ihåg skolens kursgeometri

Du kan använda ett annat enkelt sätt att beräkna (beräkna) takets vinkel. För detta är det nödvändigt att återkalla grunderna i trigonometriets kurs och praktisera dem. I det här fallet är det inte svårt. När allt kommer omkring är profilen på nästan alla tak en, två eller flera rätvinkliga trianglar, och för att beräkna vinkeln på en sådan triangel som vet längden på sidorna (i vårt fall, längden på spjälkarna, spännens bredd och höjdskillnaden mellan spjällets nedre och övre punkter) kommer inte att vara ett problem.

När taket på huset eller uthus redan byggt, eller åtminstone som takbjälkar och det finns en önskan att veta vad som kommer att vinkeln på taket, är det tillräckligt att mäta längden på taket span över - det kommer att ligga intill sidan av en rätvinklig triangel. Därefter är det nödvändigt att mäta höjden på taklyftan - skillnaden i höjd mellan höjden på botten av hävarfoten på väggen och åsen - det här är det motsatta benet.

Nu delar vi det uppnådda värdet på den vertikala sidan av denna triangel (takets höjd) med den horisontella (spännbredden är för enkel lutning eller 1/2 spänn för dubbel lutning). Det resulterande talet kommer att vara tg (tangent) av lutningsvinkeln. För att få vinkeln själv är det nödvändigt att beräkna arktg (arktangent) för detta nummer. För att göra detta kan du använda en räknare som har den här funktionen eller "skanna" en fråga i en sökmotor och du behöver inte vara en bra matematiker.

Om du behöver bygga ett tak med en viss vinkel, beräknar du tangentens intressevinkel (en av ovanstående metoder) - det här är förhållandet mellan takets höjd och det horisontella spännet. Spännlängden är lätt att mäta, och för att ta reda på höjden: resultatet av dessa mätningar multipliceras med den tidigare vinkliga tangenten:
a = b xtgA;

För att ta reda på hur långa rafterbenen är nödvändiga, kan vi återkalla den välbekanta pythagoranska stolen från skolan, enligt vilken: höjden av hypotenusen i en rätt triangel c (i vårt fall, häftfoten) är lika med summan av kvadraterna på benen a och b (längd av spänn och höjd på taket) det finns:

c 2 = a 2 + b 2. följaktligen: c (längden på spärren) motsvarar kvadratroten av summan av benen. Kvadratroten kan enkelt beräknas på samma kalkylator.

Sådana beräkningar är lämpliga för både enkla och sluttande tak. Den enda skillnaden är att vid ett taktak vid beräkningen av lutningsvinkeln är längden på hela taket taget. Vid bestämning av vinkeln på sadeltak span tas endast halv - i fallet med identiska strålar eller avståndet till punkten för vertikala projektionen av åsen till den horisontella överlappn - i fallet med ojämlika strålar.

I det andra fallet bestäms lutningsvinkeln separat för varje lutning. Punkten för det vertikala utsprånget kan bestämmas genom att sänka röret från toppens toppunkt.

Den tredje metoden är en protractor

Förutom ovanstående metod för att bestämma lutningsvinkeln på taket eller taket, kan du använda ett verktyg som en graderare. För att göra detta kan papper på skalan appliceras för att mäta längden på spärren, bredden på spännvidden och höjden på taket och mäta vinkeln vid basen av den resulterande triangeln.

Med hjälp av det här verktyget är det möjligt att bestämma längden på taket eller takhissens höjd vid en viss lutningsvinkel. För att göra detta lägger vi av spännbredden på en skala, och på den ena sidan markerar du önskad lutningsvinkel på taket och ritar en lutande linje. På den andra sidan av basen bygger vi en vertikal linje, vinkelrätt mot basen. Korsningspunkten för dessa linjer är takets övre stödpunkt. Nu räcker det att mäta längden på linjerna och ge skalan, beräkna längden på spjällen och höjden på takhöjningen.

Det fjärde sättet är att använda byggnadsnivåer.

För att bestämma lutningsvinkeln hos de redan lagda spärren eller taken kan du också använda en speciell konstruktionsnivå där det finns en markering av lutningsvinklarna. Detta är det enklaste sättet att ta reda på vinkeln på det redan konstruerade taket. Det är tillräckligt att fästa en sådan nivå på taken eller taket och att läsa av takets lutningsvinkel.

Dessutom, för att mäta lutningsvinklar, kan du nu köpa moderna nivåer med en integrerad elektronisk lutningssensor, specialnivåer - goniometrar, samt elektroniska inklinometrar och lasernivåer med en ben som kan monteras på en vertikal yta.

Bestämning av takets nominella vinkel

Det är svårt att föreställa sig någon byggnad utan tak. Taket ska skydda byggnaden mot effekterna av naturligt nederbörd, har brandbeständiga och vattentäta egenskaper för att säkerställa effektiv avlägsnande av nederbörd. Byggnadens hållbarhet och dess individuella element beror i stor utsträckning på takets kvalitet. För att uppnå bästa möjliga resultat är det värt att använda enklare typer av höjda tak: enhöjd, dubbelhöjning, hinkad, halvhammad, mansard.

Minsta lutningsvinkeln på metallets tak bör vara 14 grader.

Grunddata

Grafik av valet av takmaterial beroende på takets lutning.

Den tillåtna lutningsvinkeln för metalltaket mäts vanligen med egna händer, baserat på klimatförhållandena i området där konstruktionen utförs och takmaterialet. Minsta lutningsvinkeln bör vara 110 °, den maximala lutningsvinkeln kan bestämmas genom analys av väderförhållanden, dess värde kan vara 45 °. och mer. För varmare och torrare klimat används ett mindre sluttande tak. En brant lutningsvinkel gör det möjligt att minimera snö och därmed minska snöbelastningen. Till exempel gör en 45 ° sluttning det nästan omöjligt att ta hänsyn till vikten av snötäcke.

Tillsammans med detta ökar en ökad lutningsvinkel drastiskt vindtrycket på taket. Med en sluttning på 45 ° är vindtrycket 5 gånger större än 11 ​​°. Därför, för en större lutningsvinkel uppstår behovet för fler skenor för att förstärka lattarna och spjälkarna. Från takets sluttning vinkel beror direkt på kostnaden.

För ett tak med en lutningsvinkel på cirka 40-45 ° behövs mer material (ca 1,5 gånger) än för ett platt tak och för 60 ° krävs mer än 2 gånger mer takmaterial. När du väljer en konfiguration är det viktigt att komma ihåg att valet av takmaterial direkt beror på lutningsvinkeln. Med hänsyn till lutningsvinkeln kan du bestämma materialet för taket, samt att beräkna skiktets tak och dess yta.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets sluttning.

Takmaterial enligt deras egenskaper (teknisk, ekonomisk, fysisk) kombinerades i grupp 1-11.

På diagrammet visas de med bågformade pilar. Lutningslinjerna visar rampens lutning. Den markerade (djärva) raden i diagrammet anger förhållandet mellan den fulla höjden av en given åsna h till hälften av sin vanliga grund ½. Förhållandet 1/2 indikerar att det vertikala segmentet h ligger på det horisontella segmentet ½ två gånger. Den lutande linjen på halvcirkelformen visar lutningsvinkeln i grader och skalan ligger vertikalt - takets lutning i%.

Räkna sålunda minsta förspänning för dessa eller andra takmaterial. Som ett exempel, med hjälp av denna graf, kommer vi att beräkna önskad lutningsvinkel för ett givet tak med metallplattor.

Hur mäta bias

Förhållande mellan graden och procentandelen för takhöjden.

I diagrammet letar vi efter en lutande linje med vilken den bågformade pilen 2 är sammanfogad. Korsningen av den lutande linjen med vertikal skala bestämmer lutningen som är minst acceptabel för ett givet tak, vilket är 50%. Vi vet att höjden av lutningen bestäms av förhållandet mellan åsens höjd och hälften av starten. Utför beräkningen på följande sätt:

i = 10 meter (start)

h = 4 meter (höjden på åsen)

i = h / (1/2) = 4 / (10/2) = 0,8

För att mäta bias i% multipliceras detta förhållande med 100

Således kommer en sluttning på 80%, under överensstämmelse med byggnadsnormerna, att säkerställa en tillräcklig utsläpp av regnvatten från hela området. För taket av polymerbitumenvalsade, bitumen- och mastmaterial med en lutning på 10 ° behövs ett skyddsskikt för det huvudsakliga vattentätningsskyddet av grus eller stenstoft, som har en frostbeständighetsklass på minst 100. Det samma skyddsskiktet används för takets tak med filmvalsade material med en vinkel på upp till 2,5%. Skiktet för skydd av grus bör vara 1-1,6 cm tjockt och skiktet med grovkornigt toppläggning ska vara 0,3-0,5 cm.

Vidare krävs på tak med en lutning på upp till ca 2,5% med hjälp av elastiska filmmaterial i rullar, gjorda med fritt läggande, ett viktningsskikt av grus med en hastighet av 50 kgf / kvm.

På tak av bitumen-polymer- eller bitumenbeläggningar i rullar med en sluttning över 10% är det översta lagret av vattentätt skydd täckt av grovkornig förband. På taken av mastiska material med en vinkel på mer än 10% ger ett skyddande skikt av färgglada kompositioner.

När du skapar ett tak av asbestcementplåt, såväl som wellpapp och metallplattor med en lutning på upp till 20% över hela området, är det nödvändigt att försegla lederna. Högst 5% får avvika från takets lutning av små material. Genom att göra dessa beräkningar kan du ta reda på golvytan på vinden eller vinden.

Enheter och verktyg

En digital display med kontrollelement är inbyggd i metallstrukturen.

Lutningen på alla ritningar kan anges i grader eller i procent, och det är självt angivet med bokstaven "i". För närvarande finns det inga strikta regler för hur man anger detta värde. Måttenheten anses vara grader eller procentandelar (%).

Lutningsvinkeln mäts på två sätt:

 1. Särskild inklinometer.
 2. Matematiskt, med hjälp av beräkning.

Inclinometern är en specialskena med en ram, som har en axel mellan lamellerna, på vilken pendeln är fixerad, och sin egen skala av delning. När denna skena är i ett horisontellt läge avböjs pendeln på sin skala av noll grader. För att mäta lutningens lutning är skenan av anordningen anordnad vinkelrätt mot åsen i upprätt läge.

Skalan bestämmer pendelens böjningsvinkel, vilket indikerar lutningen på den här takets höjning i grader. Denna metod för definition används mycket, mycket sällan. För närvarande har många geodetiska instrument utvecklats för att bestämma dessa värden och speciella nivåer för höjningsnivåer, både droppe och elektroniska.

Du kan säkert beräkna takets lutning utan att tillgripa användningen av speciella geodetiska, mekaniska och andra typer av instrument för att mäta lutningen. Du behöver bara mäta några parametrar av taket:

 1. Vertikal höjd (betecknad som H) är höjden från toppunkten av denna lutning (vanligtvis räknad från åsen) till den lägsta punkten (den så kallade kronkanten).
 2. Stiftelsen är ett horisontellt gap från den lägsta punkten av denna sluttning till sin högsta punkt.

Takets tak (dess värde) med hjälp av en matematisk beräkning hittas så.

Lutningsvinkeln hos en separat lutning i uttrycks i förhållande till förhållandet mellan den uppmätta höjden på taket H och avståndet till stiftelsen L. Således

För att noggrant bestämma detta värde i procent multipliceras förhållandet i med 100. Då, för att bestämma dess värde i grader, översätter vi procenten i grader.

För en fullständig förståelse av denna metod presenterar vi en tydlig beräkning:

höjden är 3,0 m,

gravlängd är 5 m.

Med formeln beräknar vi i:

Korrekt mätning av takets vinkel

Taket är ett konstruktivt element i byggnaden, vilket skyddar det mot påverkan av yttre faktorer. Taket måste effektivt klara av nederbörd i form av hagel, regn, snö, tung vind och en förödande orkan.

Takets korrekta vinkel spelar en nyckelroll vid framgångsrikt avlägsnande av vattenflöden och snömassor från takytan.

Kombinerad med högkvalitativ vattentätning installerad, ger takets vinkel ett gott skydd för hela huset, inklusive inredningen.

Takets korrekta vinkel spelar en nyckelroll vid framgångsrikt avlägsnande av vattenflöden och snömassor från takytan.

Från korrekt beräkning av lutningsvinkeln beror inte bara ovanstående indikatorer, utan även arbetets varaktighet och produktens styrka. Hur man korrekt bestämmer branthet av taket på huset, vilka faktorer måste beaktas i det här fallet, hur man beräknar hur många grader branthet som behövs för tak med olika takbeläggningar - du kan få svar på alla dessa frågor i den här artikeln.

Faktorer som påverkar beräkningen av lutningsvinkeln

Det är välkänt (åtminstone många gissningar) att taken har en annan form och skiljer sig från antalet rampar. Det finns en-, två- och fyra hattar typer. Vinkeln beror på vinkeln.

Layouten av elementen när man bygger ett mansardtak gör det själv.

Det är möjligt att beräkna lutningsvinkeln på taket på ett hus med hjälp av konstruktionsmatriser och grafer, eller du kan helt enkelt hitta den med hjälp av en kvadrat.

Installation av byggnadens övre del kan fördröjas om du inte bestämmer i förväg vilket material som fungerar som takbeläggning, och ställ inte in vinkeln på sluttningarna. Man måste komma ihåg att båda dessa faktorer är nära anknutna till varandra, eftersom den planerade takbeläggningen kommer att beaktas när man finner vinkeln på vilken typ av sluttande tak som helst.

Låt oss prata om de faktorer som bör beaktas för att korrekt kunna hitta värdet av skridskans vinkel. Till exempel, för att hitta antalet grader av branthet av en ensidig struktur i intervallet 002-20 grader, bör följande faktorer beaktas:

 • klimatförhållanden i området;
 • material som kommer att fungera som ett efterbehandlingsskydd för ett hus (olika typer av plattor, böljande golv, skiffer etc.);
 • funktionell syfte med byggnaden.

Hur ska vinden användas?

Med svaga vindar bör vinkeln på sluttningarna vara 35-45 grader, med starka vindar - 15-25 grader.

Om taket på huset kommer att vara med två eller flera ramper, kommer det, förutom ovanstående faktorer, att vara nödvändigt att beakta funktionen av ett vindsrum. Om det tillhandahålls inte för bostäder, men främst för lagring av vissa saker och föremål, är det inte nödvändigt att göra ett rymligt rum för sådana ändamål (det sägs om takets höjd).

Om dina planer är att ordna en vind med en bostad i form av ett vind (vilket är ganska bekvämt för ett brutet sortiment), då är det ett behov av en enhet med en bra design som har en betydande vinkel.

Hur påverkar vindstyrkan och nederbördens styrka taket?

I områden där starka vindar är normen minimeras avstigningsvinkeln, vilket minskar effekten av vind på takkonstruktionen. Vid taket med låg nedstigning (taket med en lutning på 10 grader eller mindre, når 002) är vindmotståndet mycket mindre än vid högt. Men det finns en sannolikhet att ett vindflöde störa takmaterialet (plattor, korrugerade golv eller något annat) med ett mycket lågt lutande tak. Det visar sig att på tak utan branthet finns samma fara som med mycket branta (inklusive brutna) tak.

Vid planering av en hel vind på vinden, beräknas sluttningen branthet som halva längden av slutet. Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

Följaktligen rekommenderas att du väljer följande höjdvinkel:

 • 35-40 grader med svaga vindar;
 • 15-25 grader i starka vindar (lågvinkeltak).

Vid planering av en hel vind på vinden, beräknas sluttningen branthet som halva längden av slutet. Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

I de områden som kännetecknas av en stor mängd nederbörd kan avstigningsvinkeln ökas till 60 grader. Detta vinkelvärde är optimalt eftersom det gör det möjligt att minimera belastningen på backarna som orsakas av snömassor, smältvatten och mycket fukt.

Funktioner i beräkningen av takets lutning för olika takläggningar

Som regel håller konstruktörer, för att mäta ramparnas branthet, vanligtvis vid värden som ligger inom intervallet från 20 (002) till 45 grader.

Guidade material används bäst när sluttningarna av sluttningarna är från 002 till 25%. Om vi ​​pratar om takets minsta höjning (002-10%), måste du lägga materialet i tre lager.

I det här fallet kan du som takbeläggning använda material - alla typer av plattor, däck, skiffer etc. Men samtidigt har varje material sina egna krav, vilket måste beaktas vid byggandet av ett hus:

 • Guidade material används bäst när backarna ligger mellan 002 och 25%. Om vi ​​pratar om takets minsta höjning (002-10%), måste du lägga materialet i tre lager. När du ska bygga en takkonstruktion med en lutning på 10 till 25% kan du lägga den i ett lager, men materialet måste strömmas.
 • vågig skiffer kan täckas med en lutningsvinkel från 002 till 28%;
 • användningen av plattor är viktig när takets lutning är minst 33%;
 • För stålbeläggningar är 29% lämplig.

Materialförbrukningen beror direkt på takhöjden. Ju större vinkeln är desto större är förbrukningen av takmaterial (kakel, wellpapp, skiffer etc.). Det visar sig att anordningen av ett platt tak i detta avseende blir billigare än med en 45 graders vinkel.

Om du känner till värdet på takets branthet, blir det inte svårt att beräkna önskad mängd takmaterial (kakel, skiffer, wellpapp etc.). Samma sak gäller konstruktionens höjd.

Hur man beräknar takets takvinkel: en räknare

Med hjälp av ett enkelt program kan du snabbt göra beräkningen av lutningsvinkeln, samtidigt som du sparar tid för att hitta formler.

 • basbredd (W) - 10 m;
 • ås höjd (H) - 3 m;
 • stavlängd (L) - 5,83 m;
 • Vinkeln på backarna är 59 grader.

Manuell beräkning av lutningen

Det är nödvändigt att känna till värdet av höjden av åsens upphöjning för att korrekt och korrekt beräkna värdet på takets branta vinkel. Och den här höjden beror i sin tur på funktionen på vinden.

Diagram över längden på spjällen på takets vinkel.

Om du planerar att göra en hel vind från vinden, ska brantens sluttningar beräknas enligt följande. Till exempel är slutet (med andra ord bredden på gaveln) 6 m. Detta nummer måste delas in i halv (6/2 = 3). Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

Då måste du veta vinkelns sinus, vilket är lika med förhållandet mellan benet intill motsatt (enligt reglerna för att hitta sinusen i en rätt triangel). Då är sinus enligt formeln:

Med hjälp av Bradis-bordet, hitta det ungefärliga värdet som har en synd A = 1,67 vinkel på takhöjden - det ligger i intervallet 58-59 grader. Du kan välja ett värde på 60 grader, vilket är den önskade vinkeln på höjden.

Bestäm lutningsvinkeln

Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

Vad bestämmer takets lutning

 • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
 • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
 • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
 • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
 • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

Vad är takets sluttning

Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

Hur man beräknar takets vinkel

Projekt uppförda hus kan ta hänsyn till de många krav, önskningar och till och med quirks eller "whims" av deras ägare. Men de är alltid relaterade till en gemensam funktion - ingen av deras byggnader kan göra utan ett pålitligt tak. Och i den här frågan, inte så mycket kundens arkitektoniska läckerheter, men de specifika kraven för detta element av strukturen borde komma fram. Det här är tillförlitligheten och stabiliteten hos hela trussystemet och takläggningen, den fulla implementeringen av taket med sitt avsedda syfte - skydd mot fuktintrång (och i vissa fall dessutom värme- och ljudisolering), om nödvändigt - funktionaliteten som ligger direkt under taket på lokalerna.

Hur man beräknar takets vinkel

Takkonstruktionens utformning är extremt ansvarsfull och ganska svår, särskilt i sina komplexa konfigurationer. Det skulle vara mer rimligt att överlåta denna verksamhet till proffs, som är bekanta med metoden för de nödvändiga beräkningarna och lämplig programvara för detta. Husägaren kan dock också vara intresserad av några teoretiska punkter. Det är till exempel viktigt att veta hur man beräknar takets lutningsvinkel, åtminstone ungefär - för en början.

Detta kommer att ge möjlighet att omedelbart uppskatta möjligheten att genomföra sina egna "författares uppskattningar" - enligt uppfattningen om de reella förutsättningarna i regionen, enligt själva takets arkitektur, enligt det planerade takmaterialet, om användningen av ett vindsrum. I viss utsträckning kan den beräknade vinkeln på takhöjden bidra till att göra en preliminär beräkning av parametrarna och mängden sågat virke för trussystemet, takets totala yta.

Vad är det bekvämaste sättet att mäta takets vinkel?

Det verkar - en helt onödig fråga, eftersom alla från skolan vet att vinkeln mäts i grader. Men klarhet behövs fortfarande här, för i tekniska litteratur och referensbord, och i vanliga användningsområden hos några erfarna hantverkare, uppträder ofta andra måttenheter - procentandelar eller relativa bildförhållanden.

Och en ytterligare nödvändig förtydligande - vad tas för takets lutningsvinkel?

Vad menas med takets vinkel?

Lutningsvinkeln är den vinkel som bildas av korsningen mellan två plan: horisontalplanet och takets sluttning. På bilden visas det med det grekiska alfabetets bokstav α.

De akuta vinklarna av intresse för oss (stumma vinklar kan inte vara helt enkelt per definition) ligger inom området från 0 till 90 °. Rampar brantare än 50 ÷ 60 ° i "ren" form är extremt sällsynta och som regel för dekorativa dekorationer av taken - i byggandet av spetsiga torn i gotisk stil. Det finns dock ett undantag - lutningarna på taket i taket kan vara så branta.

Mansards nedre spjäll kan placeras i en mycket stor vinkel

Och ändå måste du ta itu med stingrays som ligger i intervallet från 0 till 45 °

Med grader är det tydligt - alla, antagligen representerar en grader med sina divisioner. Och hur ska man vara med andra enheter?

Inte heller något komplicerat.

Det relativa bildförhållandet är den mest förenklade fraktionen, som visar förhållandet mellan höjden av höjningen i höjden (i figuren ovan anges av latinska H) till utskjutningen av takhöjden på horisontalplanet (i diagrammet - L).

L - det kan bero på takkonstruktionen, halvdelen av spännytan (med ett symmetriskt gaveltak), hela spännvidden (om taket är singelhöjd) eller, för komplexa takkonfigurationer, ett riktigt linjärt segment som definieras av projektionen som dragits till horisontalplanet. Till exempel i mansardtakschemat är en sådan sektion väl visad - längs en horisontal stråle från själva hörnet till en vertikal pelare som sträcker sig från toppen av den nedre spånen.

Lutningsvinkeln registreras som en fraktion, till exempel "1: 3".

I praktiken är det emellertid ofta så att det skulle vara extremt obekvämt att använda värdet av lutningsvinkeln i en sådan representation om siffrorna i en fraktion är icke-cirkulära och icke-sammandragliga. Till exempel kommer ett förhållande på 3: 11 att säga lite till en oerfaren byggare. I det här fallet är det möjligt att använda ett annat mått på takhöjdsmätningen - procent.

Detta värde är extremt enkelt - du behöver bara hitta resultatet av att dela andelen som redan nämnts och multiplicera den med 100. Till exempel i exemplet ovan 3: 11

3: 11 = 0,2727 × 100 = 27,27%

Så den erhållna lutningen av takets sluttning, uttryckt som en procentandel.

Vad ska man göra om man vill gå från grader till procent eller vice versa?

Du kan komma ihåg detta förhållande. 100% är en vinkel på 45 grader när benen i en rätvinklad triangel är lika med varandra, det vill säga i vårt fall är höjden på höjden lika med längden på dess horisontella projektion.

I detta fall 45 ° / 100 = 0,45 ° = 27'. En procent av sluttningen är 27 vinklar.

Om att närma sig å andra sidan, då 100/45 ° = 2.22%. Det är vi får att en grad är 2, 22% av lutningen.

För att enkelt överföra värden från en till en annan kan du använda tabellen:

Beräkning av takets minsta och optimala lutningsvinkel i procent och grader, beroende på typ av tak och takmaterial

Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

Så varför mäta takets vinkel:

 1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
 2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
 3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
 4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

Lutningsvinkel beror på vindrosa

Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

Beräkning av takets vinkel: en räknare

Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Fältbeteckningar i räknaren

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takhöjd i procent och grader

Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

Konvertera grader till procent

Specificitet av platt och hälltak

Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

Platt takhöjning

Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

Minsta takhöjning

Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

 • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
 • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
 • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
 • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
 • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

Beroende på höjden på valet av takläggning

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

 • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
 • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
 • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
 • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
 • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
 • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

Användbar video

Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet: