Livslängd, hållbarhet och garantiperiod - Ansvarsvillkor

För varor (arbete) kan ställas in livstid (eller utgångsdatum) och garantiperiod. Dessa villkor är villkoren för säljarens ansvar (tillverkare, utförare) till konsumenten. Under dessa perioder (och i vissa fall vid utgången av alla perioder) kan du göra anspråk på säljaren (tillverkare, utförare) och anspråk på skadestånd.

Det finns listor över varor (arbeten) för vilka livslängden (utgångsdatum) måste upprättas utan att misslyckas.

Om produkten (arbete) inte anger livslängd (utgångsdatum) eller garantiperiod föreskrivs hur lång tid du kan göra krav på varor (arbeten) med en ospecificerad tidsgräns.

Mer detaljer:

Varför behöver du veta vad som är livslängd, hållbarhet och garantiperiod

Det är viktigt för dig att veta vad som är livslängd, utgångsdatum och garantiperiod, eftersom du under dessa perioder har rätt att göra anspråk på säljaren (tillverkare, utförare) och kräva ersättning för skador.

Vad är livslängden

Tjänsteliv är den period under vilken tillverkaren (performer) åtar sig (artikel 1 i artikel 5 i Ryska federationens lag om konsumentskydd):

 • ge möjlighet att använda varorna (arbete) för det avsedda ändamålet,
 • vara ansvarig för betydande brister som uppstår på grund av hans fel.
Vilka rättigheter har du under ditt liv

Du har rätt till

 • att tillhandahålla reparation och underhåll av varor (arbete),
 • anspråk på anspråk på väsentliga brister i produkten (arbete)
 • för skador.
Och om livslängden inte är inställd

Om livslängden inte är inställd har du rätt att ställa krav

 • inom 10 år från den dag du mottog varorna (arbete)

och om överlämningsdagen inte kan fastställas - från det datum då varorna släpptes (utförande av arbetet).

Är det nödvändigt att fastställa livslängden

Upprättandet av varaktigheten för varorna (arbete) är rätt, inte tillverkarens skyldighet (utförare).

I artikel 5 i Ryska federationens lag om skydd av konsumenträttigheter anges följande: "För en produkt (arbete) avsedd för långvarig användning har tillverkaren (utövande) rätt att etablera en livslängd."

I vilka fall är livslängden obligatorisk.

Om produkten (arbetet) efter en viss period kan utgöra en fara för konsumentens liv, hälsa eller orsaka skada, är tillverkaren (utföraren) i detta fall skyldig att fastställa livslängd (artikel 5 punkt 2 i RF-lagen om skydd av konsumenträttigheter).

I vilka enheter beräknas livstiden

Livstiden för en produkt (arbete) kan beräknas i tidsenheter, liksom andra måttenheter (kilometer, meter och andra baserade på produktets funktionella syfte (arbetsresultat)) (punkt 3, artikel 5 i RF-lagen om konsumentskydd).

Till exempel kan livslängden hos en bilmotor mätas med antal kilometer eller antal år.

Vad är hållbarheten

Hållbarhetstid är den period då produkten (arbetet) anses olämpligt för den avsedda användningen (Klausul 4, artikel 5 i RF-lagen om skydd av konsumenträttigheter).

Hållbarhet utför också garantiperiodens funktioner.

Vilka rättigheter har du vid utgångsdatum

Vid utgångsdatum har du rätt till

 • att lämna in fordringar på brister i produkten,
 • för skador.
För vilka varor bör utgångsdatumet fastställas utan misslyckande

Hållbarhet är inställd för produkter som

 • helt konsumeras vid användning,
 • Konsumentkvaliteten kan försämras med tiden
 • kan bli farlig över tid.

Tillverkaren (utövande) är skyldig att sätta ett utgångsdatum på (klausul 4, artikel 5 i RF-lagen "om skydd för konsumenträttigheter"):

 • mat
 • parfym och kosmetiska produkter,
 • medicinska förnödenheter
 • hushålls kemikalier
 • och andra liknande produkter (verk).

För närvarande är listan över varor som efter utgångsdatum anses olämpliga för deras avsedda användning, gäller, godkänd genom Ryska federationens förordning av 16 juni 1997 N 720.

Försäljning av varor (utförande av arbetet) efter utgången av den fastställda hållbarheten samt de varor (utförande av arbete) för vilken utgångsdatumet bör fastställas, men det har inte fastställts, är förbjudet (punkt 5, artikel 5 i RF-lagen om konsumentskydd).

Och om utgångsdatumet inte är inställt

Om produkten inte har någon garantiperiod eller utgångsdatum har konsumenten rätt att göra anspråk på säljaren (tillverkare, auktoriserad organisation eller auktoriserad enskild företagare, importör) angående varans brister om varans brister hittas (klausul 19 i RF-lagen "På Konsumentskydd "):

 • inom rimlig tid, men inom 2 år från övergången till konsumenten.

Dessa villkor kan vara längre om det är upprättat enligt lag eller ditt kontrakt för inköp av varor.

Hur beräknas hållbarheten

Hållbarheten bestäms på ett av två sätt (artikel 19 andra stycket i Ryska federationens lag "om skydd av konsumenträttigheter"):

 • eller en tidsperiod, beräknad från tillverkningsdatumet, under vilken produkten är användbar
 • eller det datum då produkten är lämplig för användning.

Vad är garantiperioden

Garantiperioden är den period under vilken, om en brist upptäcks i produkten (arbetet), tillverkaren (artisten), säljaren, en auktoriserad organisation eller en auktoriserad enskild entreprenör, måste importören uppfylla konsumentens krav på varans brister (arbete) (artikel 6, artikel 5 RF lag "om konsumentskydd").

Vilka rättigheter har du under garantiperioden

Under garantiperioden har du de bredaste rättigheterna:

 • att ansöka om eventuella brister som finns i produkten (arbete).
Garantiperioden är men behöver inte vara

Fastställande av garantitiden - en rättighet, inte en skyldighet för tillverkaren (verkställare) i punkt 6 i artikel 5 i den federala lagen "om skydd av konsumenternas rättigheter att" Tillverkaren (verkställare) har rätt att etablera varor (arbete) garantiperioden ".

Säljaren har rätt att fastställa garantiperioden för varorna, om den inte är fastställd av tillverkaren.

Säljaren har rätt att installera en ytterligare garantiperiod för varorna utöver den garantiperiod som tillverkaren fastställt (artikel 7 i artikel 5 i Ryska federationens lag om konsumentskydd).

Om produkten inte är inställd på en garantiperiod

Om produkten inte har någon garantiperiod eller utgångsdatum har konsumenten rätt att göra anspråk på säljaren (tillverkare, auktoriserad organisation eller auktoriserad enskild företagare, importör) angående varans brister om varans brister hittas (klausul 19 i RF-lagen "På Konsumentskydd "):

 • inom rimlig tid, men inom 2 år från övergången till konsumenten.

Dessa villkor kan vara längre om det är upprättat enligt lag eller ditt kontrakt för inköp av varor.

Om garantitiden för arbetet (service) inte är inställt

Om garantiperioden för arbete (service) inte installerat, kan du presentera dina krav till utövande om brister i arbetet (tjänst) (artikel 29 i Ryska federationens lag om konsumentskydd):

 • inom rimlig tid, men inom 2 år
 • eller 5 år med avseende på brister i strukturen och annan fastighet.

Termen börjar från dagen för godkännande av arbetet (tjänster).

I vilka enheter är garantiperioden beräknad

Garantiperioden för varan (arbetet) kan beräknas i tidsenheter samt andra måttenheter (kilometer, meter och andra baserat på varans funktionella syfte (arbetsresultat)) (§ 3, artikel 5 i RF-lagen om skydd av konsumenträttigheter).

Till exempel kan garantiperioden för en bilmotor mätas med antal kilometer eller antal år.

Garantiperioden för varorna förlängs för reparationsperioden.

Om du har begärt eliminering av fel i produkten, förlängs garantitiden för produkten för den period under vilken produkten inte användes. Den angivna perioden beräknas från dagen för din hantering av detta krav fram till den dag varorna släpps från reparationer (artikel 20 punkt 3 i Ryska federationens lag om konsumentskydd).

Om varorna reparerades genom att ersätta en komponent (eller del) för vilken deras garantiperioder fastställdes, beräknas garantiperioden för en ny komponent (eller del) på nytt - från den dag varorna utfärdades vid reparationens slut (klausul 4, artikel 20 RF lag "om konsumentskydd").

Dessutom är garantiperioden inställd på samma tid som den ersatta komponentprodukten (eller del), om inte annat anges i kontraktet.

Garantiperioden efter byte av varor börjar på nytt

Vid byte av varor med defekter beräknas garantiperioden från och med den dag varorna överfördes till dig (artikel 21.2 i RF-lagen om konsumentskydd).

Från vilken dag är garantiperioden och livslängden för varorna beräknade

Varaktighetens varaktighet och tjänstens löptid ska beräknas från det datum då varan säljs till konsumenten (om inte annat anges i kontraktet). Om det är omöjligt att fastställa dagen för försäljning av varor beräknas dessa villkor från det datum då varorna tillverkades (artikel 19 andra stycket i Ryska federationens lag "om skydd för konsumenträttigheter").

För varor, inköpsperioden, som inte sammanfaller med tidpunkten för användningen, beräknas dessa villkor annorlunda.

Till exempel köpte du en päls på sommaren och börja ha på sig på vintern, du köpte en tvättmaskin och installerade den för dig en månad efter köpet etc.

Särskilda egenskaper för att beräkna början av termerna för vissa produkter
Om varorna är säsongsbetonade

För säsongsvaror (skor, kläder och andra) beräknas garantiperioden och livslängden från början av motsvarande årstid (artikel 19 andra stycket i Ryska federationens lag om skydd av konsumenträttigheter).

Tidsperioden för säsongen bestäms av respektive Ryska federationens ämne, baserat på klimatförhållanden.

Om objektet köps av prov eller per post

Vid försäljning av varor genom prov, per post, såväl som i fall då tidpunkten för avtalets slutande av försäljning och inköp och tidpunkten för överföring av varor till konsumenten inte överensstämmer, beräknas garantiperioden och livslängden för varorna från den dag då varorna levereras till konsumenten (artikel 19 andra stycket i Ryska federationens lag "På konsumentskydd").

Om produkten behöver montering eller speciell installation

Om konsumenten berövas möjligheten att använda varorna på grund av omständigheter beroende på säljaren (i synnerhet varorna behöver särskild installation, anslutning eller montering, finns fel i det), går garantiperioden inte förrän säljaren eliminerar sådana omständigheter.

Om det är omöjligt att fastställa leveransdag, installation (anslutning) eller sammansättning av varor, beräknas dessa villkor från dagen för avtalets slutande (paragraf 2 i artikel 19 i Ryska federationens lag "om skydd för konsumenträttigheter").

Funktioner för beräkning av garantiperioden

Produkt med delar eller komponenter

Om den produkt du köpt har komponenter eller delar med garantiperioder, beräknas dessa garantiperioder på samma sätt som garantiperioden för huvudprodukten (artikel 19 punkt 3 i Ryska federationens lag om konsumentskydd).

Garantiperioder för komponenter och komponenter i varorna anses vara lika med garantiperioden för huvudprodukten - om inte annat anges i kontraktet.

Om i kontraktet för en komponentprodukt är garantiperioden mindre

Om komponentprodukten (komponent av produkten) i kontraktet har en garantiperiod av kortare varaktighet än garantiperioden för huvudprodukten, har du rätt att göra krav på brister i komponentprodukten (komponent av produkten) när de detekteras under garantin löptid för huvudprodukten (artikel 3, artikel 19 i Ryska federationens lag "om skydd för konsumenträttigheter") - om inget annat anges i kontraktet.

Till exempel är kinescope-garantiperioden mindre än TV-en som helhet. Garantiperioden för kinescope har löpt ut, men inte på TV: n. Kinescope har misslyckats, du har rätt att göra krav på kineskop.

Om kontraktet för en komponentproduktgarantiperiod är längre

Om komponentprodukten har en garantiperiod längre än garantiperioden för huvudprodukten har du rätt att göra anspråk på produktens brister, förutsatt att defekterna av komponentprodukten finns under garantiperioden för denna produkt, oavsett varaktighetstiden för huvudprodukten (Artikel 3, artikel 19 i RF-lagen om skydd av konsumenträttigheter).

Till exempel, kinescope garantiperioden mer än TV: n som helhet. Garantiperioden för TV: n har löpt ut, men inte för kinescope. TV: n bröt ner - även om det inte är ett bildrör, kan du ställa krav på hela TV: n.

Vilka rättigheter har du om alla tidsfrister är över

Om livslängden (utgångsdatum) har löpt ut upphör tillverkaren (utföraren) att ansvara för varorna (arbete) i alla fall, förutom vissa fall av skada.

När skadan kan återställas oavsett orsakstid

Skada återbetalas oavsett orsakstid - inklusive efter utgången av livslängden (giltighet) - i följande fall (artikel 14 punkt 3 i RF-lagen om skydd av konsumenträttigheter):

 • om produkten (resultat av arbetet) av tillverkaren (artisten) måste ha en livslängd eller ett utgångsdatum, men det är inte upprättat,
 • om konsumenten inte har fått fullständig och tillförlitlig information om livslängd eller hållbarhet,
 • om konsumenten till vilken produkten såldes (arbetet var gjort) inte informerades om nödvändiga åtgärder vid utgången av livslängden eller utgångsdatumet och eventuella konsekvenser om dessa åtgärder inte följdes,
 • om produkten (resultatet av arbetet) vid slutet av dess livslängd eller hållbarhet är en fara för liv och hälsa.

Samhället för konsumentskydd i sociala nätverk:

Livstid i armén år 2018

I enlighet med vår lagstiftning är tjänsteperioden i den ryska armén, sedan 2008, 12 månader eller 1 år!

Conscripts 2018 livslängd 1 år

Militärservice i den ryska armén (inklusive perioden för dess passage för alla kategorier) regleras strikt av statens rättsliga rättsakter, och den viktigaste är naturligtvis Ryska federationens konstitution.

Och i många år efter att livslängden har minskat till ett år har det inte skett några större förändringar vad gäller varaktigheten av militärtjänsten vid överlåtelse (en ökning av tjänstens längd eller tvärtom en minskning) och det verkar inte förväntas.

Följaktligen kommer i rekryteringen 2018-2019 att tjänstgöra på högst 1 kalenderår. Och just nu kan du få reda på hur länge det återstår att tjäna innan demobiliseringen och hur länge tjänsten redan har passerat.

Livstid i armén och flottan kommer inte att förändras

På livslängden i armén 1,8 år

Ändå får vår webbplats för rekryter och soldater ständigt samma frågor från draftees (framtida soldater), beskyddare och deras nära och kära. Kärnan i alla dessa överklaganden bygger på det faktum att livslängden i år kommer att öka till 1,8 år (1 år och 8 månader).

Vad jag vill säga om detta. Fram till dess att ändringar görs i den nuvarande lagstiftningen är inget prat om att öka livslängden grundlös. Med andra ord, under nästa år / två, kommer tjänsten i armén inte att förändras och kommer att förbli som den nu är 1 år.

45 dagar kortare livslängd

Eller kom motsatta frågor om minskning av livslängden med 45 dagar. Det är helt oförståeligt var denna information kommer ifrån, men ändå rekommenderas vi årligen att inte ta dessa rykten på allvar från tjänsten. Eftersom denna information aldrig har bekräftats. Få information endast från tillförlitliga källor!

Livslängden i armén ökar inte och kommer inte att förkortas!

President om tjänsteperioden i armén 2018

Dessa konversationer om ökningen eller minskningen av livslängden i armén under vår- eller höstutkastet uppstår främst i samband med den legala okunnigheten hos vår befolkning. Även dessa rykten publiceras, och i vissa fall avser den att distribuera ett antal media.

Men vid alla dessa ogrundade samtal gjorde vår högsta befälhavare - Rysslands president V. V. Putin - ett officiellt uttalande om att det inte är planerat att öka, än mindre minska tjänsteperioden år 2018.

Efter ett sådant uttalande har den första personen i vår stat ingenting att lägga till. Jag hoppas att du hittade svaret på din fråga och nu vet du säkert vad är tjänsteperioden i den ryska armén.

Höst kallar 2018. Tidsfrist för höstutkastet

Ungdomar - Rysslands medborgare rekryteras för militärtjänst två gånger om året - i höst och vårutkast. Tänk på funktionerna i höstutkastet 2018, inklusive tidpunkten för samtalet och livslängden.

Tidsfrist för höstutkastet

I frågor som rör armén och tjänsten är hörnstenen en sådan sak som rekryteringstidpunkten. Och det är helt rättfärdigt, eftersom det är möjligt att genomföra en läkarundersökning vid ett militärregistrerings- och upplysningskontor för att bara skicka en ung man till militärenheten just nu. En dag senare eller dagen innan sådana aktiviteter / handlingar är olagliga.

När börjar höstens rekrytering av 2018?

Många vuxna ungdomar är rädda för datumet för höstkampanjens början, till exempel eftersom ungdomar som inte har gått i skolan efter universitetet och inte ansökt om en uppskjutning från armén för att studera bör uppkallas under denna period som börjar på detta datum. När börjar höstsamtalet 2018? Begreppet höstutkast i Ryssland har varit oförändrat och kommer att äga rum på samma sätt som 2017, det vill säga den 1 oktober. Från den dagen till slutet av samtalet har de militära kommissariaterna rätt att genomföra en medicinsk kommission, bestämma ungdomars lämplighet för service, skicka barnen till militära enheter.

När slutar höstsamtalet?

Alla vet att den 31 december firar alla medborgare i Ryska federationen det nya året - en bra semester. Och drafteesna väntar på denna dag med speciell otålighet. För ungdomar av militär ålder är denna dag en semester för ytterligare en anledning - höstens samtal 2018 slutar på den dagen. Om den unga mannen inte togs till armén senast den 31 december, kan han koppla av i flera månader - före början av nästa vårutkast.

Undantag vid tidpunkten för höstutkastet

Ryska federationens föreskrivande handlingar föreskriver undantag enligt höstutkastet för vissa grupper av invånare i vårt land. Låt oss se vilka medborgare som omfattas av dessa undantag.

För det första är dessa människor som bor i områdena i norra Norden. Förteckningen över sådana territorier är upprättad av ett särskilt officiellt dokument. För dessa medborgare börjar höstutkastet 2018 en månad senare jämfört med andra regioner i Ryska federationen, det vill säga den 1 november och slutar också i andra delar av Ryska federationen.

För det andra faller unga män som bor i byar som sysslar med eller skördar under mindre undantag. Men faktumet av detta deltagande måste officiellt bekräftas, till exempel i form av ett dokument om anställning (kontrakt / anställningsrekord).

För det tredje är unga arbetare-lärare i samband med början av nästa läsår inte föremål för vederbörande i höstkampanjens höstkampanj. Dessa unga män borde uppträda i militärregistrerings- och anmälningskontoret i maj-juni, när vårvården börjar.

Höstsamtal 2018, rekryteras liv

Ungdomarnas livslängd uppmanade till hösten i 2018 förblir oförändrad - 12 månader (1 år), trots många rykten om detta ämne (i synnerhet om att förlänga livslängden till 1,8 år 2018).

Innovationer under hösten 2011 2018

Betydande innovationer under hösten kallas inte. Rekrytering av doktorander vid högskolor i vetenskapliga företag är fortfarande pågående. Det är inte så lätt att komma in i dessa företag, från erfarenhet kan man säga att de inbjuds till en intervju på ett helt slumpmässigt sätt. Sammanlagt 289 ungdomar tjänar i dessa enheter i Ryska federationen (0,2% av alla draftees). Konkurrensen är allvarlig - cirka 25 personer per plats - tjänsten i ett vetenskapligt företag är dock väsentligt annorlunda än den "regelbundna" tjänsten.

Är det sant att livslängden höjs till 1,8 år under hösten om 2018?

Idag finns det många rykten om ökningen av tjänsteperioden i armén 2018 till 1 år och 8 månader (1,8 år). Det finns också information om livslängden på 18 månader. Unga människor letar efter en officiell order, vilket ger livslängden för draftees vid 1 år och 8 månader. Samtidigt hittar ingen tydligt påfallande information om ett sådant officiellt dokument. Fortfarande är det sant att livslängden blir 1,8 år eller kommer att förbli lika med 12 månader. För att hantera denna fråga är det nödvändigt att förstå principerna för driften av Rysslands normativa dokument.

Faktum är att ingen officiell order kan motsäga federal lag, och i händelse av en sådan motsättning anses ordern vara giltig. För det första finns det ingen order för livslängden i höstutkastet 2018. För det andra är tjänstgöringsperioden i armén upprättad genom federal lag som reglerar militärtjänsten i Ryska federationen, nämligen artikel 38 del 1, underavdelning d, där det anges att unga uppmanade till militärtjänst 2008 och senare Livslängden är 12 månader (1 år). Denna term kan ändras endast vid ändring av denna federala lag. I 2018 kommer sådana ändringar / ändringar inte, därför kommer livslängden inte att förändras. Information om tjänstetiden på 1,8 år är falsk i förhållande till både hösten och våren.

Förhoppningsvis har du hittat svaret på frågan om när höstens upprop börjar i armén 2018. Vi granskade också tidslinjen / innovationerna i höstutkastet, livslängden och undantagen för vissa kategorier av ryssar.

Service i den ryska armén 2019: de senaste nyheterna om ökningstiden

Frågan om livslängd är en stor angelägenhet för de anställda. Och det är inte förvånande - trots allt kan denna tid spenderas på att bygga en karriär eller familj.

Hur länge tidskriften kommer att vara hemifrån och i vilken ålder han kommer att återvända direkt beror på hans liv.

Spänningen och oupphörliga rykten om att termen kommer att ökas värmer upp. Uppleva sig som draftees och deras föräldrar. Många tänker redan planer på att undvika överenskommelse.

Men det räcker bara för att förstå rykten och det blir ganska uppenbart att det inte finns något att frukta från rekryter.

Tjänsteliv 2019

Bland rekryterna finns det ständigt rykten om att tjänsteperioden i armén ökar till två år. En sådan förändring förändrar fundamentalt allt eftersom en mycket liten del av medarbetarna vill tillbringa ett extra år på sin militära tjänst. Sådana nyheter är fortfarande på nivån av rykten och har faktiskt inga riktiga fakta.

Faktum är att de tidigare tjänstgjorde i den ryska armén i två år. Av dessa användes sex månader på utvecklingen av teoretisk kunskap. De återstående 18 månaderna som arbetstagaren var tvungen att spendera i en militär enhet, lärde sig den praktiska sidan av farkosten. Senare kom regeringen fram till att tiden var tvungen att minska.

På den tiden, bland de unga männen, försökte en ganska stor procent på olika sätt att "dra tillbaka" från utkastet och många lyckades. De som tvingades gå, tjänade mycket motvilligt. Således var arméns effektivitet låg. Men med minskningen av termen har allt förändrats. Unga människor har blivit mer villiga att komma till militärkontoren för militärtjänst.

Samtidigt blev många typer av officiella uppskjutningar från armén irrelevanta, så att det fanns färre sätt att "återvända". På grund av detta blir armén konsekvent fylld av unga män för varje utkastskampanj. Samtidigt har efterfrågan på universitets militära avdelningar fallit - de ger också en försening, och tidigare var den här metoden mycket populär bland draftees.

I statsduman har individer upprepade gånger tagit upp frågan om att återvända livslängden till 2 år, eller åtminstone öka den till 18 månader. Dessa initiativ stöddes emellertid inte. Frågan om att ändra livslängden ställdes också till presidenten, som han svarade kategoriskt på att det inte var värt att vänta på en ökning av tjänsteperioden.

Om presidenten i landet inte ändras, kommer det inte finnas någon anledning till att oroa sig för att öka tjänsteperioden. Därför kommer de unga männen med stor sannolikhet att tjäna i 12 månader i 2019.

Övergång till kontraktstjänst

I 2012 föreslog Dmitry Medvedev ett initiativ för gradvis införande av avtalsservice i Ryssland. Strategin är utformad på ett sådant sätt att kontraktstjänstemän gradvis skulle dra av sig majoriteten av de anställda. Detta är ett ganska rimligt beslut, som redan har implementerats av en hel del stater.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt är uppenbara. Först och främst kommer bara människor som verkligen är intresserade av detta att komma in i armén. Sådana unga män kommer helt överlämnas både på övningarna och på slagfältet. Att bli en militär blir sitt eget beslut och de kommer att förstå det fulla ansvaret för detta yrke.

Samtidigt ökar statens militära makt oproportionerligt. Sådana soldater blir mycket bättre utbildade. Samtidigt kommer de att ha det viktigaste - entusiasm, önskan att tjäna och beredskap att ges till denna verksamhet helt.

Genom att ersätta omotiverade anställda, som ibland måste släpas in i militärregistrerings- och upplysningskontoret, av kontraktsoldater som är angelägna om att försvara sitt land, kommer staten att få en mycket effektiv armé.

Strategin för övergång till en kontraktstjänst är uppdelad i tre steg:

 • masspropaganda av fördelarna med kontraktstjänsten och fastställandet av förhållandet mellan kontraktsoldater / soldater i armén i andelen av 70/30 respektive 80/20;
 • gradvis förändring av förhållandet mellan kontraktsoldater / anställda till andelen 85/15, förbättring av tjänsteförhållandena;
 • ökning av löner till kontraktsarbetare, övergång till förhållandet mellan kontraktsarbetsmän / anställda till en andel av 90/10.

Det är värt att notera att denna strategi är i färd med genomförandet. Det slutliga resultatet kommer inte att bedömas under de närmaste åren. Armén, där 90% av de anställda arbetar enligt kontraktet, måste vänta lite mer.

Militäravdelningen och alternativ tjänst i Ryssland

Glöm inte de legitima sätten att släppa från militärtjänsten. De är inte tillgängliga för alla och är inte helt enkla, men de finns fortfarande:

 • arbeta istället för att tjäna i ett specialföretag som har militär status
 • passage av militäravdelningen på universitetet.

Mycket få kan hävda det första alternativet. Medarbetare i militära företag kan bli eller de inhemska företrädarna för etniska grupper, vars antal företrädare är begränsade. Rekryterare som inte får genomgå brådskande religiös tjänst kan också kvalificera sig för detta alternativ. Samtidigt ska rekryteringen arbeta i företaget i 21 månader.

Militäravdelningen kommer endast att anses vara en fullvärdig ersättare för militärtjänsten endast om det tar minst 450 timmar att studera där.

Således finns det all anledning att tro att tjänsteperioden i armén kommer att förbli oförändrad år 2019 - rekryterar måste utföra plikten i 12 månader. Bytet av denna period är extremt osannolikt, så oroa dig inte förgäves.

Vad är tjänstens tjänst i armén, vad var förut

Varje år, varje draftee, som går till militärtjänstgöringskontoret, tänker på hur mycket nu tjänar i armén. Före varje nästa samtal finns det ihållande rykten om en förändring av tjänstens längd. Men sådana uttalanden bygger inte på lag. Tjänsteperioden bestäms i enlighet med Rysslands konstitution och lagstiftningsakter. Hittills finns det ingen anledning att hävda att en förändring av tjänstens längd är planerad.

Enligt uttalandet av överstekommissionär Vladimir Putin, under en rak linje, kommer tjänstens längd under 2017-2018 inte att förändras. Enligt uttalandet av chefen för försvarsdepartementet, Sergey Shoigu, som var 2012, planeras inga förändringar i utkastet till schema.

Hur många tjänar nu

Enligt lagen varar tjänsten enligt tjänsten i 2017 i Ryssland ett år. På grundval av uppgifter från försvarsdepartementet kommer antalet "beskickare" 2018 att vara 15% av det totala antalet militär personal. Beträffande tjänstens längd i armén 2018, är inga förändringar förutsedda.
Men det är också värt att notera att brådskande överenskommelse har alternativ:

 1. Fyll i tjänsten i en alternativ form.
 2. Få utbildning i universitetets militära avdelning.
 3. Skriv omedelbart ett kontrakt och gå för att tjäna i trupperna redan ett kontrakt.

Service i alternativ form (AGS)

Optionstjänst i form av arbete som är gynnsamt för samhället. Tiden för denna typ av tjänst är 1,7 år. Rätten att använda denna typ av tjänst har medborgare som har nått åldersgruppen. Grunden för att lämna in en ansökan om viljan att utföra alternativ tjänst är en motsättning till hans tro och religion, liksom några etniska grupper som följer den traditionella livsstilen som inte överensstämmer med militärplikten.

Vid fastställandet av AHS-platsen tas hänsyn till bildandet av en draftee, hans medicinska diagnoser och hans civilstånd. Oftast genomgår en sådan tjänst, arbetar på sjukhus, pensionskolor, per post, arbetare i fabriker och bibliotek. Även sådana tjänstemän kan fortsätta träna i korrespondens och kvällsformer av träning parallellt med AGS: s passage.

Militäravdelningen

Militäravdelningen vid universitetet ger möjlighet till militär utbildning parallellt med direktutbildning. Utbildning i alla subtiliteter av militärtjänsten sker samtidigt med grundutbildningen. Utbildningen inom militäravdelningen tar ungefär 450 timmar.

Förutom möjligheten att ersätta akutmottagning, ges militäravdelningen sin plats som reservförvaltare vid universitetets slut, samt möjligheten att behärska militär specialitet i den valda riktningen. Men det är värt att överväga att inte varje universitet ger möjlighet att träna på militäravdelningen. Det är nödvändigt att ta ett mycket allvarligt tillvägagångssätt vid valet av en utbildningsinstitution och att träna i en militär avdelning.

Militäravdelningen är en seriös plats från vilken de kan utvisas för akademiskt misslyckande eller frånvaro. I så fall måste armén fortfarande gå efter att ha fått en specialitet på ett universitet. Om skolan inte erbjuder utbildning vid militäravdelningen, måste du gå till tjänst efter examen från universitetet.

Undertecknande av kontrakt med försvarsdepartementet

Sedan 2017 har möjligheten införts för att få rätt att betjäna kontraktet utan obligatorisk passage av tidsbegränsad tjänst.

Tjänstgöringstiden i detta fall är 2 år. Detta alternativ för service kan helt ersättas av tjänstgöring för en period på 1 år.
Vilka är fördelarna med avtalsenliga tjänster:

 • En tjänsteman samarbetar med försvarsdepartementet som han frivilligt går att betjäna enligt kontraktet. En tjänsteman går till arbete med lämplig lön och förmåner. Men lönerna börjar betala efter provperioden på 3 månader. Hur mycket betalas för tjänsten beror på den specifika delen.
 • Viss avkoppling i kontraktets levande och livstid. Mindre begränsad rörelse. Har rätt att bo utanför militärenhetens territorium.
 • Användning av förmåner från försvarsdepartementet för militär personal. Besök medicinska anläggningar.
 • Hypoteksprogram. Tjänstemännen är utrustade med ett bostadsutrymme med möjlighet att betala inteckning på ett förmånsprogram. Sådana tjänstemän betalar avgifter för bostadsutrymme på statens bekostnad. Endast det är nödvändigt att ta hänsyn till att inte all militär personal omfattas av detta program, utan bara de som har vissa led, samt examen från militära utbildningsinstitutioner.

Nackdelarna med en sådan tjänst inkluderar en hög risk, eftersom de kan skickas till vilken punkt som helst där militära konflikter äger rum. I vissa militära enheter, dåliga levnadsvillkor för entreprenörer.

Vilka förändringar i livslängden var fram till 2017

Från det ögonblick som Ryssland blev ett separat stat, började tjänstens längd i armén att förändras. Sedan 1993 tjänstgjorde de i markstyrkorna i 1,5 år och 2 år i flottan. Men under 1994, under den tjetjenska konflikten, var det ett behov av att öka antalet rekryter. Militärregistrerings- och rekryteringskontor lyckades emellertid inte få det önskade antalet, så livet 1996 ökade till 2 år. År 1998 undertecknades en ny lag om militärtjänst, undertecknad av B. Yeltsin.

Under 2002 började V.Putin, i samband med de väpnade styrkans partiella övergång till tjänst under kontraktet, på ett gradvis sätt minska tjänsteavdelningen. Således utgjorde draftees under hösten under hösten år 1,5 år, och när vårens utkast var 2008 utfärdades en order för att införa en livslängd på 1 år.

Frågan hur många tjänar i den ryska armén kan besvaras tydligt. Livslängden förblir oförändrad och planerna för ökningen förväntas inte. Försvarsdepartementet fokuserar på yrkesutbildning av militär personal. Beväpnad med landet är en svår teknik som du behöver lära dig att hantera. Att utbilda militär personal i 1 år är en omöjlig uppgift.

Därför läggs större vikt vid att locka militär personal enligt kontraktet, men samtidigt har försvarsdepartementet inte planerat att överge den brådskande överklagandet.

Ska livslängden i armén ökas till 1 år och 8 månader och hur mycket är det nu?

För ungdomar är ankomsten av våren början på rekryteringskampanjen. Därför är alla intresserade av frågan: hur länge tjänsten går under 2017-2018? Vidare finns det periodvis information om att militärtjänsten kommer att öka.

Under 2008 tillkännagav Rysslands president ett dekret som föreskrev förändringar i militärtjänsten. Bland dem i första hand: att minska tiden för fast tjänst till ett år. Detta dekret gäller idag. Undantag ges endast för anställda enligt kontraktet, de har en livslängd på två år.

Försvarsdepartementet skapar idag alla förutsättningar för att öka utbildningen av militärpersonal och för att öka attraktiviteten hos avtalsservice.

Livstidsdokument

I Ryssland finns det ett antal dokument som stavar ut tjänstgöringsperioden i armén. Ryska federationens konstitution börjar denna lista, enligt vilken drafteen kan välja mellan brådskande och alternativ service, och den tid som spenderas i tjänsten kommer att belastas försäkringserfarenheten. Alternativ service sker i statligt ägda företag och betalas. Listan över yrken som är tillgängliga för rekryteringen listas av arbetsministeriet.

En order som förlänger livslängden till 1 år och 8 månader hittills har inte skrivits. I september trädde ett nytt program för alternativ service i kraft. I det deltar på lika regering och för första gången kommersiella universitet. Gett möjlighet att välja studenter av alternativ service. De har möjlighet att tillbringa 450 timmar i militäravdelningen. Det tillhandahåller service på fältet i 90 dagar för att förvärva praktiska färdigheter av tjänsten. Dessutom har studenten rätt att välja en militär specialitet. I slutet av den alternativa tjänsten utfärdat av militären.

Är det sant att de kommer att öka livslängden upp till 1 år och 8 månader från hösten

Sådana rykten flyter regelbundet, varefter de återkallas. Det är inte klart varför detta händer, eftersom ingen av tjänstemännen uttryckte det. Allt detta händer med en vanlig frekvens före nästa uppsättning armén.

För att räkna ut hur exakt militärstjänsten i armén för tillfället behöver du inte tro på obekräftade källor, är det tillräckligt att bekanta dig med officiella handlingar:

 1. Federal Law №53 från 03/28/98, denna lag ständigt förändras och kompletteras. Det sista ändringsförslaget gjordes i juli 2016.
 2. Presidentdekret nr 1237 av 09.16.99. vilket också periodiskt kompletteras. Det sista ändringsförslaget gjordes den 04.08.2016.
 3. Förordningar om förfarandet för militärtjänst.

Alla dessa officiella handlingar stavar ut militärstjänsten. Naturligtvis förbjuder ingen att lyssna på yttranden från olika offentliga människor, men detta bör göras helt enkelt för gemensam utveckling, och inte skapa panik. Om det inte finns någon referens till ett officiellt dokument under ett tal eller i text, kommer den här informationen, som inte har verifierats och verifierats av någon, att inte. Då är det inte nödvändigt att tro på den här källan, eftersom militärtjänstgöringstiden i armén inte har förändrats i sex år och det kommer inte bli någon vinkling för de kommande två åren. Så, efter att ha hört återigen informationen om att förlänga tjänstgöringstiden i armén, är det bättre att öppna ordern om militärtjänsten i den ryska försvarsmakten.

Utvecklingen av den moderna armén har blivit en av landets viktigaste uppgifter. Ett stort antal reformer planeras för nästa 2017 år. Den viktigaste uppgiften är att återutrusta armén och utrusta den med avancerad modern utrustning och vapen.

För 2017 planeras att få en ny modern utrustning för inhemsk produktion. Det bör vara klart under de närmaste åren. Dessutom kommer normerna för militärträning att ändras. Att ändra formatet gör träningssoldaterna mycket effektivare och högkvalitativa.

För att landets försvarsförmåga ska vara på en hög nivå är det nödvändigt att genomföra alla planerade reformer och för att göra detta, öka livslängden till 1 år och 8 månader är det inte nödvändigt.

Reformen av armén fortskrider i snabb takt, detta resultat är redan synligt nu. Lönen höjdes till militären. Vad gav sina resultat, ungdomar gick för att tjäna i armén, och konkurrensen i militära utbildningsinstitutioner blev stor.

Det faktum att reformer genomförs i armén bekräftas framgångsrikt av det faktum att ett stort antal unga män uttryckte en önskan att frivilligt tjäna i den ryska armén år 2016. Att öka rollen som en militär man i landets liv, förbättra sitt välbefinnande och trygghet under hans tjänst gör allt detta tjänsten attraktivt, vilket leder till en minskning av antalet dodgers från militärtjänsten.

Det blev sålunda klart att 2017-2018 perioden för militär tjänst i armén inte kommer att ändras inte på ett stort sätt, inte i en mindre, men bara ett år kommer att förbli.

Hur många år har tjänat i den ryska armén: livet 2018

Övertygelse är varje vuxen mans plikt. Emellertid är frågan om hur mycket de tjänar i armén öppen. När året var 2007 var åklagarna tvungna att skydda sitt hemland i 2 år. 2008 präglades av utfärdandet av ett presidentdekret som förkortade vistelsetiden i Rysslands styrkor. Perioden började bli 1 år. Idag började rykten om sannolikheten för att återinföra ändringar av befintlig lagstiftning och förlängning av vistelsetiden i armén började. För att förstå huruvida detta uttalande har grund och hur länge tjänsten i armén varar, måste du noggrant analysera tillgänglig information. Om hur man tjänar i den ryska armén, läs vidare.

Övertygelse är varje vuxen mans plikt. Emellertid är frågan om hur mycket de tjänar i armén öppen. När året var 2007 var åklagarna tvungna att skydda sitt hemland i 2 år. 2008 präglades av utfärdandet av ett presidentdekret som förkortade vistelsetiden i Rysslands styrkor. Perioden började bli 1 år. Idag började rykten om sannolikheten för att återinföra ändringar av befintlig lagstiftning och förlängning av vistelsetiden i armén började. För att förstå huruvida detta uttalande har grund och hur länge tjänsten i armén varar, måste du noggrant analysera tillgänglig information. Om hur man tjänar i den ryska armén, läs vidare.

Army service i 2018: senaste nyheterna

Medierna har länge ryktats om en eventuell ökning av vistelsetiden i Försvarsmakten till 18 månader. För att förstå hur mycket de tjänar i armén, är det nödvändigt att hänvisa till den nuvarande lagstiftningen. Det fanns inga officiella uttalanden att federal lag nr 53-FZ skulle ändras. För idag är termen som fastställer lagstadgad rättsakt inte ändrats. Ungdomar som återfår på ett samtal för att skydda landet måste tjänstgöra i armén i 12 månader. Att återbetala staten i 5 år är inte nödvändigt.

Under 2011 började de väpnade styrkorna att genomgå modernisering. I den närmaste framtiden kommer den ryska armén huvudsakligen att bestå av män, vars val är kontraktstjänst. Men ungdomar som befinner sig i styrkorna i försvarsmakten kommer också att förbli i Rysslands väpnade styrkor.

Som sagt av Ryska federationens president, medan tjänsten i armén inte kommer att ökas. Under de närmaste åren är det planerat att uppnå ett förhållande mellan åtaganden till kontraktsentreprenörer på 20% till 80%. Klyftan i framtiden är planerad att öka ännu mer och komma till nivån på 10% till 90%.

Erfarenheten av stater där tjänsten i armén utförs på kontraktsunderlag visar att arbetet i den riktningen är det rätta beslutet. Staten kommer att kunna föra väpnade styrkor till en ny nivå. Unga män, som går till trupperna på egen hand, kommer att känna vikten av uppdraget som tilldelats dem.

I dag finns det information om att förutom eventuella anpassningar av tidsplanen planerar regeringen att vidta åtgärder för att öka militärens komfort. Varje rekrytering i år kommer att utfärdas Nesser - en speciell väska som innehåller saker av personlig hygien.

En annan innovation - fördelningen av tid för dagtidssökande rekryterar. Ovanlig stress kan påverka rekryternas hälsa negativt. Ytterligare vila ger dig möjlighet att snabbt vänja sig på nyanser av tjänsten och engagera sig i aktiviteter utan stress.

Alternativ för militärtjänsten 2018

Idag finns det flera sätt att återbetala skulden till moderlandet. En tjänsteman har rätt att

 • gå till trupperna i 1 år,
 • teckna ett kontrakt på grundval av vilket ytterligare militär service kommer att hållas,
 • examen från ett universitet där det finns en militär avdelning
 • börja jobba i ett specialiserat statligt företag.

Om en person inte vill lämna sin hemstad för fullgörande av tjänsteplikt, vars varaktighet är 1 år, kan han använda alternativalternativet och anmäla sig till en utbildningsinstitution med en militär avdelning. Med sin hjälp kommer den framtida rekryteringen att få rank av privat eller sergeant, inte titta upp från skolan. För att göra detta måste studenten genomgå utbildning, vars varaktighet är 450 timmar.

På grund av studien vid militäravdelningen kommer en person att kunna ta emot flera specialiteter på en gång. Den vanliga studien av studenten kommer att vara mycket mer varierad. Förutom att delta i föreläsningar måste en rekryter som vägrade att gå med i trupper tvingas behöva träna på utbildningsplats. Dessutom kommer de unga männen att spendera 3 månader i arméläger. Detta gör det möjligt för eleven att delvis röra verkligheten i en kampsituation. Vid tidpunkten för examen, vars längd inte kommer att överstiga de klassiska 5 åren, kommer en person inte bara att ha ett högskoleexamen utan även rangordningen för privat eller sergeant i Ryssland.

Klassisk militärservice kan ersättas med alternativ. Sättet att återbetala skulden till moderlandet kan användas av unga människor, för vilka de befinner sig i RF-styrkornas styrkor går emot religion eller andra övertygelser.

Denna väg är också tillgänglig för företrädare för små folk som är engagerade i traditionell jordbruk och handel. Idag finns det 65 yrken och 61 tjänster för vilka personer som väljer alternativ civil tjänst kan skickas. Listan över möjliga specialiteter inkluderar:

 • funktionspositioner
 • medicinska specialiteter
 • datorrelaterat arbete
 • specialiteter relaterade till frakt.

Man bör komma ihåg att räddningstjänsten i alternativa positioner inte är en möjlighet att stanna hemma och arbeta tillsammans med släktingar. Personen kommer att skickas till en annan region. Alternativ service ökar varaktigheten av vistelsen i styrkorna i Försvarsmakten. För 2018 kommer perioden att vara nästan 2 år. Arbetet till förmån för moderlandet är 18 månader. Om perioden som stannar för tidsbegränsad tjänst ökar, stannar vistelsetiden i ett alternativt läge. Det kan vara 3 år.

Livstid i armén år 2018

Information om förlängningen av tiden i trupperna, som ständigt växer fram i media, gör unga människor som bara måste betala en skuld till moderlandet att oroa sig för. Frånvaron av ett officiellt uttalande om anpassningen av befintliga rättsakter tyder dock på att inga förändringar planeras inom en snar framtid. Svaret på frågan om hur mycket de tjänar i armén är fortfarande detsamma. Om datumet för överlämnandet blir 2017 kommer det att vara en del av Ryska federationens väpnade styrkor inom tolv månader.

Tjänsteservicen i armén för 2017-2018 har inte förändrats för kontraktstjänstemän. Idag är drafteen fri att välja hur han planerar att återbetala en skuld till moderlandet innan han utarbetas i armén. Om den unga mannen beslutar att ingå ett kontrakt för tjänsten, kommer perioden att stiga till 2 år. Efter periodens slut kommer soldaten att kunna gå hem eller förnya termen igen.

Kommer livslängden i den ryska armén år 2018 att öka till 1,8 år?

Sedan 2008 är livslängden i Ryska federationens försvarsmakt vid samtalet 12 månader. Det kommer att vara detsamma 2017-2018, trots uttalanden från vår stats ledning att öka tjänsteperioden i armén med 1,8 år. Försvarsminister Sergei Shoigu och Rysslands president Vladimir Putin planerar att öka populariteten hos avtalsenliga tjänster och effektivisera utbildningen av draftees. Militären kommer också att få valet om de ska tjäna dem i ett år genom överenskommelse eller tvåkontrakt.

Rätten till tjänstemän att välja: ett år efter överenskommelse eller två under kontrakt

I april 2014 var det enligt ordförandeskapets order en ökning på fem år i militärtjänst. Enligt honom fick de första lediga kaptenerna och överstigerna rätten att tjäna i försvarsmakten upp till 55 år, tjänstemän som har lägre nivåer upp till 50 år, generalsekreterare och majora generaler upp till 60 år och adiraler, överste generaler och marshals upp till 60. Men om professionella militära män når den ålder som fastställts genom denna kvalifikation, kommer de att kunna rulla över sitt kontrakt för en femårsperiod.

Ska livslängden i Rysslands armé förlängas till 1,8 år 2017-2018?

I Ryska federationen är ett antal rättsakter avsedda för militärtjänsten. De viktigaste av dem är förstås huvudlagen, konstitutionen. Enligt henne, eller snarare, enligt artikel 59 har drafteen rätt att välja alternativ tjänst (AGS) istället för militärtjänst, vilket kommer att ingå i anställningstiden. Sådana medborgare sänds till arbete i statliga företag och får betalt för det. De yrken för vilka de kan ansöka är listade på arbets- och socialministeriets lista. I grund och botten gäller detta för sådana typer av arbete som torkare, postmän och orderlistor.

Även om lagen och den ordning som tjänstgöringsperioden i armén under en period på 1,8 år inte har antagits, men sedan september 2015 har det nya programmet för AGS börjat fungera. Enligt det kommer studenter i statliga och kommersiella universitet att kunna välja ACS och tillbringa 450 timmar i militäravdelningen. Som en del av sin tjänst kommer de att tillbringa tre månader i arméläger för att förvärva tjänstekunskaperna. Studenterna får också möjlighet att välja en militär specialitet. När de har avslutat sin alternativa tjänst får de ett militärt ID och rangordningen för privat eller sergeant.

Vad är tjänstens tjänst i armén 2013?

Hur många tjänar i armén 2013?

Höstutkastet påbörjades och många människor är oroliga för rykten om att de ryska drafteerna igen kommer att öka sitt livslängd till 2 år. Putin lovade dock det

Under 2013 kommer livslängden i armén att vara densamma - 12 månader

Ja, och den ryska försvarsministern Serdyuk bekräftade att förändringarna i militärbetjäningstiden under 2013 inte förväntas och alla de tillkännagivna som uppkallades 2013 kommer att tjäna 1 år.

Det finns dock ingen rök utan eld. För att soldaterna som tjänstgör i militären för att framgångsrikt stänga de så kallade "överträdelserna" är det nödvändigt att antingen minska arméns storlek eller öka antalet rekryter. Och båda scenarierna är möjliga, även om de idag, så långt jag vet, har antagit den första - minskningen av armén.

Livslängd

För en produkt (arbete) avsedd för långvarig användning har tillverkaren (utövande) rätt att etablera en livslängd.

Tillverkaren (utföraren) är skyldig att fastställa livslängd för varaktiga varor (arbete), inklusive komponenter (delar, aggregat, aggregat), som efter en viss period kan utgöra en fara för konsumentens liv och hälsa, orsaka skada på hans egendom eller miljön. Förteckningen över sådana varor (verk) är godkänd av Ryska federationens regering.

Livstiden för en produkt (arbete) kan beräknas i tidsenheter, liksom andra måttenheter (kilometer, meter och andra måttenheter baserade på produktets funktionella syfte (resultat av arbetet)).

Art. 5 i Ryska federationens lag av 07.02.1992 nr 2300-1 "om skydd av konsumenträttigheter".

Ordbok: bokföring, skatter, affärsrätt. - M.: SBI. S. M. Dzhaarbekov. 2001.

Se vad är "livslängden" i andra ordböcker:

livstid - tidsperioden från början av driften av någon enhet tills den når gränsstatusen, där dess ytterligare operation är ekonomiskt olönsam eller oacceptabel av säkerhetsskäl. Livslängden omfattar arbetstid...... Encyclopedia of equipment

livstid - (techn.), begränsningstiden från början av driften av ett tekniskt objekt, under vilket det arbetar med den önskade effektiviteten, inklusive objektets driftstid för sitt avsedda ändamål, samt nedetiden på grund av reparationer, organisatoriska...... Encyclopedic dictionary

SERVICE LIFE - (utgångsdatum) tidens längd (i timmar, dagar, månader, år) mellan enhetens start och tiden då gränsvärdet uppnås (se (10)), som fastställs av den tekniska dokumentationen för produkten eller... Den stora polytekniska encyklopedin

SERVICE LIFE - I teknik, tidsgränsen från starten av driften av ett tekniskt objekt, under vilket det arbetar med den önskade effektiviteten, inklusive objektets arbetstid för sitt avsedda ändamål, samt nedetid på grund av reparationer, organisatoriska...... Stora Encyclopedic Dictionary

RRs livslängd är RR-varaktigheten i kalenderår före övergången till begränsningstillståndet. Källa: РД 03 410 01: Anvisningar för att leda... Ordlista - referensbok för regler och teknisk dokumentation

Livstid - Livstid - begränsningstid, räknat från början av driften av ett tekniskt objekt, under vilket det arbetar med den önskade effektiviteten, inklusive anläggningens driftstid för sitt avsedda ändamål, samt driftstopp på grund av reparationer,...... Encyklopedi av termer, definitioner och förklaringar av konstruktion av material

livslängd - 01/06/00 livslängd [projicerat liv]: Radiofrekvensmärkningens period, uttryckt av antalet läsnings- och / eller skrivcykler, och vid aktiva radiofrekvensmarkörer, antal år, beräknat utifrån den förväntade källresursen...... Ordlista teknisk dokumentation

Livslängd är [livslängd] från början av driften av den tekniska enheten (enhet, maskin) tills den når gränsstatusen. Livslängden omfattar driftstiden för enheten och driftstopp av alla slag, på grund av både underhåll och...... Encyclopedic dictionary på metallurgi

livslängd - naudojimo trukmė statusas Tritiska fizika atitikmenys: angl. uthållighet; service livstid; användbar livsvax. Betriebsdauer, f; Brauchbarkeitsdauer, f; Lebensdauer, f rus. tjänstens varaktighet, f; livslängd, f; operativt...... Fizikos terminų žodynas

livstid - gyvavimo trukmė statusas T rätta automatiska menyer: angl. livstid vok. Lebensdauer, f rus. livslängd, m pranc. temps de vie, m... Automatikos terminų žodynas