Hur man beräknar takets lutning - viktiga funktioner

För att byggnadens tak ska kunna utföra alla funktioner som är tilldelade till det, är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal parametrar när den skapas. En av de viktigaste parametrarna på taket är dess sluttning, vilket säkerställer avlägsnande av nederbörd från ytan och påverkar förmågan att motstå yttre belastningar. Hur man beräknar takets lutning och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Bestämning av takets sluttning - vad bestämmer

För att korrekt beräkna takets lutning är det nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer, bland vilka de mest framträdande är följande:

 1. Vindbelastning. På sluttningarna av backarna påverkas väldigt mycket av vinden. Så att taket normalt kan motstå dess effekter, måste du välja rätt vinkel. Om hörnen är för stora kommer belastningen på dem att vara hög, men en överdriven minskning i vinkeln kan också vara farlig - en mild vindsvamp kan helt enkelt riva av det platta taket.
 2. Snö och regnbelastningar. Allt är ganska enkelt med snö - att öka lutningsvinkeln förenklar dess nedstigning från takets yta. När taket lutar mer än 45 grader, kommer snön nästan inte att dröja kvar på den. Med regnfall samma situation - om takets lutningsvinkel är för låg kan vattnet strömma in i lederna eller stagnera på takytan.

Baserat på dessa faktorer kan du beräkna lutningsvinkeln på sluttningarna. Dessutom bör du uppmärksamma de rekommenderade indikatorerna innan du beräknar vinkeln på ett dubbelhöjt tak. För områden med starka vindar kommer en lutning på 15-20 grader att göra och i andra fall är den optimala lutningen 35-40 grader. Naturligtvis måste du förstå att taket i varje enskilt fall beräknas individuellt, och det är helt enkelt oönskade att välja medelvärden.

Beräkningsmetod

Vid konstruktion av taket är det nödvändigt att utföra ett antal beräkningar, bland vilka det alltid måste finnas en beräkning av ramparnas lutningsvinkel. Denna parameter påverkar direkt takkonstruktionen: När höjden ökar minskar snöbelastningen, men vindseffekten ökar, därför måste taksystemet stärkas ytterligare. För arrangemang av sluttningar från en stor vinkel krävs också mer material, vilket negativt påverkar byggnadskostnaden.

Innan du känner till takets lutningsgrad måste du beräkna driftsbelastningen på taket, vilket kräver två parametrar:

 • Takets totala massa
 • Toppnivåer av snöfall, typiskt för regionen där byggandet äger rum.

Den förenklade beräkningsalgoritmen reduceras till följande åtgärder:

 • Först måste du bestämma vikten på en kvadratmeter taktaket;
 • Det resulterande värdet multipliceras med takets totala yta.
 • Takets massa multipliceras med en faktor 1,1.

Ett exempel på beräkningen av takets lutning i grader

För att förstå hur man beräknar takets vinkel är det värt att överväga beräkningen med ett visst exempel. Till exempel kommer följande data att tas: lathen är 2,5 cm tjock, en kvadratmeter tak väger 15 kg, isolerande material 10 cm tjock används som isoleringsmaterial, en kvadratmeter har en vikt på 10 kg och ondulin 3 kg används för beläggning per kvadratmeter.

Beräkningen av takhöjden utförs i enlighet med ovan beskrivna metod. Substitutionen av tillgängliga data leder till följande uttryck: (15 + 10 + 3) x1,1 = 30,8 kg / kvm. Det resulterande värdet är ganska acceptabelt - den genomsnittliga belastningen på taket på bostadshus är lite mindre än 50 kg / kvm. Dessutom har formeln en koefficient på 1,1, vilket något ökar takets faktiska vikt och låter dig senare byta takbeläggningen med en tyngre.

Hur man känner till takets vinkel

Det finns ett direkt samband mellan takets sluttningar och snöbelastningen. Om takets lutningsvinkel är mindre än 25 grader, är snöbelastningskoefficienten 1 och vid vinklar från 25 till 60 grader ökar denna koefficient till 1,25. Ett tak med en stor lutningsvinkel kommer inte att utsättas för snölast alls, så att de inte beaktas i beräkningarna.

För att bestämma takets lutningsvinkel måste du använda Bradis-bordet och en enkel metod: takkonstruktionens höjd divideras med längden på gaveln uppdelad i två, varefter det återstår att hitta bordsvinkeln som motsvarar resultatet.

Takets höjd i åsen bestäms enligt följande:

 • Det första steget är att beräkna bredden på spänningen;
 • Det resulterande värdet divideras med 2;
 • Resultatet av föregående beräkning multipliceras med en koefficient som motsvarar en viss lutningsvinkel.

Till exempel är genomförandet av en sådan beräkningsmetod följande: med en byggbredd på 8 meter och en 25 graders takhöjd är den uppskattade koefficienten 0,47. Som ett resultat av substitution av värden erhålls ett uttryck av följande form: 4x0,47 = 1,88 m. Det erhållna värdet är höjden på taket, vilket motsvarar tillgängliga initialdata.

Valet av takläggning, beroende på takets lutning

Takmaterial finns på marknaden i ett stort sortiment, så det kommer inga speciella problem att välja rätt alternativ. Takbeklädnad skiljer sig åt i egenskaper och applikationsmöjligheter, och alla parametrar måste studeras före mätning av takets tak - endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att skapa en pålitlig och effektiv design.

Att välja materialet för taket är värt att åberopa från följande rekommendationer:

 1. Om takvinkeln är mellan 2,5 och 10 grader är det best att stenkross eller grusbeläggningar är bäst. I det första fallet har beläggningens toppskikt en tjocklek på 3-5 mm och i den andra - 10-15 mm.
 2. När vi lutar mer än 10 grader, blir grovkornet eller valsat material, kompletterat med bitumen vattentätning, det bästa alternativet.
 3. För arrangemang av hälltak med en lutningsvinkel på högst 20 grader används vanligtvis profilerad eller ark asbestcement. Alla leder och leder mellan takmaterial måste behandlas med tätningsmedel.
 4. Om takets lutningsvinkel ligger i intervallet 20-60 grader, är det oftast täckt med metallplåt. Materialens leder i detta fall måste förseglas utan att misslyckas.

slutsats

Att veta hur man tar reda på takets lutningsgrad i grader kommer att förenkla processens design och låta dig skapa den mest tillförlitliga konstruktionen som kan skydda lådan i byggnaden väl från nederbörd, vind och kyla.

Hur man bestämmer lutningsvinkeln

Takets vinkel - hur man reda på, beräkna eller beräkna det?

Takets takhöjd (tak) kan vara av intresse, vanligtvis i två fall:

1. När taket redan har byggts, men jag vill veta vilken vinkel det har
2. När de ska bygga ett tak med en viss lutningsvinkel och det är nödvändigt att ta reda på hur högt det är nödvändigt att bygga ett tak och vad blir längden på spjällen.

För att ta reda på, beräkna eller beräkna lutningsvinkeln på taket eller taket, kan du använda fyra enkla metoder.

Det första sättet att beräkna eller beräkna takets vinkel - på bordet

För att veta, beräkna eller beräkna lutningsvinkeln i båda fallen kan du använda ett specialtabell, vilket visas nedan. I denna tabell är den första kolumnen takhöjden i%, den andra är i grader, och den tredje är takhissförhållandet. Att använda denna tabell är ganska enkel.

Om du vill veta takets lutningsvinkel mäter du det horisontella spannet över vilket taket är byggt, mäta höjden på taket (skillnaden mellan höjderna på de nedre och övre punkterna av spärren är för ett lutatak eller höjden från åsen till taket på takets botten - för ett gaveltak ). Därefter delar vi värdet på den uppmätta höjden med spanlängden (för enkla sluttningar) eller 1/2 av spännlängden (för gaveltak). Vi får höjningskoefficienten genom vilken vi finner lutningsvinkeln i tabellen.

Om du behöver veta höjden på framtida taket vid en viss lutningsvinkel, storleken på den uppmätta flygning eller 1/2 (för lutande tak) multiplicerat med lyftkoefficienten, som är i tabellen motsatt vinkel.

Tabell över lutningsvinklar och lyftförhållanden på taket

Det andra sättet att beräkna takets lutningsvinkel - kom ihåg skolens kursgeometri

Du kan använda ett annat enkelt sätt att beräkna (beräkna) takets vinkel. För detta är det nödvändigt att återkalla grunderna i trigonometriets kurs och praktisera dem. I det här fallet är det inte svårt. När allt kommer omkring är profilen på nästan alla tak en, två eller flera rätvinkliga trianglar, och för att beräkna vinkeln på en sådan triangel som vet längden på sidorna (i vårt fall, längden på spjälkarna, spännens bredd och höjdskillnaden mellan spjällets nedre och övre punkter) kommer inte att vara ett problem.

När taket på huset eller uthus redan byggt, eller åtminstone som takbjälkar och det finns en önskan att veta vad som kommer att vinkeln på taket, är det tillräckligt att mäta längden på taket span över - det kommer att ligga intill sidan av en rätvinklig triangel. Därefter är det nödvändigt att mäta höjden på taklyftan - skillnaden i höjd mellan höjden på botten av hävarfoten på väggen och åsen - det här är det motsatta benet.

Nu delar vi det uppnådda värdet på den vertikala sidan av denna triangel (takets höjd) med den horisontella (spännbredden är för enkel lutning eller 1/2 spänn för dubbel lutning). Det resulterande talet kommer att vara tg (tangent) av lutningsvinkeln. För att få vinkeln själv är det nödvändigt att beräkna arktg (arktangent) för detta nummer. För att göra detta kan du använda en räknare som har den här funktionen eller "skanna" en fråga i en sökmotor och du behöver inte vara en bra matematiker.

Om du behöver bygga ett tak med en viss vinkel, beräknar du tangentens intressevinkel (en av ovanstående metoder) - det här är förhållandet mellan takets höjd och det horisontella spännet. Spännlängden är lätt att mäta, och för att ta reda på höjden: resultatet av dessa mätningar multipliceras med den tidigare vinkliga tangenten:
a = b xtgA;

För att ta reda på hur långa rafterbenen är nödvändiga, kan vi återkalla den välbekanta pythagoranska stolen från skolan, enligt vilken: höjden av hypotenusen i en rätt triangel c (i vårt fall, häftfoten) är lika med summan av kvadraterna på benen a och b (längd av spänn och höjd på taket) det finns:

c 2 = a 2 + b 2. följaktligen: c (längden på spärren) motsvarar kvadratroten av summan av benen. Kvadratroten kan enkelt beräknas på samma kalkylator.

Sådana beräkningar är lämpliga för både enkla och sluttande tak. Den enda skillnaden är att vid ett taktak vid beräkningen av lutningsvinkeln är längden på hela taket taget. Vid bestämning av vinkeln på sadeltak span tas endast halv - i fallet med identiska strålar eller avståndet till punkten för vertikala projektionen av åsen till den horisontella överlappn - i fallet med ojämlika strålar.

I det andra fallet bestäms lutningsvinkeln separat för varje lutning. Punkten för det vertikala utsprånget kan bestämmas genom att sänka röret från toppens toppunkt.

Den tredje metoden är en protractor

Förutom ovanstående metod för att bestämma lutningsvinkeln på taket eller taket, kan du använda ett verktyg som en graderare. För att göra detta kan papper på skalan appliceras för att mäta längden på spärren, bredden på spännvidden och höjden på taket och mäta vinkeln vid basen av den resulterande triangeln.

Med hjälp av det här verktyget är det möjligt att bestämma längden på taket eller takhissens höjd vid en viss lutningsvinkel. För att göra detta lägger vi av spännbredden på en skala, och på den ena sidan markerar du önskad lutningsvinkel på taket och ritar en lutande linje. På den andra sidan av basen bygger vi en vertikal linje, vinkelrätt mot basen. Korsningspunkten för dessa linjer är takets övre stödpunkt. Nu räcker det att mäta längden på linjerna och ge skalan, beräkna längden på spjällen och höjden på takhöjningen.

Det fjärde sättet är att använda byggnadsnivåer.

För att bestämma lutningsvinkeln hos de redan lagda spärren eller taken kan du också använda en speciell konstruktionsnivå där det finns en markering av lutningsvinklarna. Detta är det enklaste sättet att ta reda på vinkeln på det redan konstruerade taket. Det är tillräckligt att fästa en sådan nivå på taken eller taket och att läsa av takets lutningsvinkel.

Dessutom, för att mäta lutningsvinklar, kan du nu köpa moderna nivåer med en integrerad elektronisk lutningssensor, specialnivåer - goniometrar, samt elektroniska inklinometrar och lasernivåer med en ben som kan monteras på en vertikal yta.

Bestämning av takets nominella vinkel

Det är svårt att föreställa sig någon byggnad utan tak. Taket ska skydda byggnaden mot effekterna av naturligt nederbörd, har brandbeständiga och vattentäta egenskaper för att säkerställa effektiv avlägsnande av nederbörd. Byggnadens hållbarhet och dess individuella element beror i stor utsträckning på takets kvalitet. För att uppnå bästa möjliga resultat är det värt att använda enklare typer av höjda tak: enhöjd, dubbelhöjning, hinkad, halvhammad, mansard.

Minsta lutningsvinkeln på metallets tak bör vara 14 grader.

Grunddata

Grafik av valet av takmaterial beroende på takets lutning.

Den tillåtna lutningsvinkeln för metalltaket mäts vanligen med egna händer, baserat på klimatförhållandena i området där konstruktionen utförs och takmaterialet. Minsta lutningsvinkeln bör vara 110 °, den maximala lutningsvinkeln kan bestämmas genom analys av väderförhållanden, dess värde kan vara 45 °. och mer. För varmare och torrare klimat används ett mindre sluttande tak. En brant lutningsvinkel gör det möjligt att minimera snö och därmed minska snöbelastningen. Till exempel gör en 45 ° sluttning det nästan omöjligt att ta hänsyn till vikten av snötäcke.

Tillsammans med detta ökar en ökad lutningsvinkel drastiskt vindtrycket på taket. Med en sluttning på 45 ° är vindtrycket 5 gånger större än 11 ​​°. Därför, för en större lutningsvinkel uppstår behovet för fler skenor för att förstärka lattarna och spjälkarna. Från takets sluttning vinkel beror direkt på kostnaden.

För ett tak med en lutningsvinkel på cirka 40-45 ° behövs mer material (ca 1,5 gånger) än för ett platt tak och för 60 ° krävs mer än 2 gånger mer takmaterial. När du väljer en konfiguration är det viktigt att komma ihåg att valet av takmaterial direkt beror på lutningsvinkeln. Med hänsyn till lutningsvinkeln kan du bestämma materialet för taket, samt att beräkna skiktets tak och dess yta.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets sluttning.

Takmaterial enligt deras egenskaper (teknisk, ekonomisk, fysisk) kombinerades i grupp 1-11.

På diagrammet visas de med bågformade pilar. Lutningslinjerna visar rampens lutning. Den markerade (djärva) raden i diagrammet anger förhållandet mellan den fulla höjden av en given åsna h till hälften av sin vanliga grund ½. Förhållandet 1/2 indikerar att det vertikala segmentet h ligger på det horisontella segmentet ½ två gånger. Den lutande linjen på halvcirkelformen visar lutningsvinkeln i grader och skalan ligger vertikalt - takets lutning i%.

Räkna sålunda minsta förspänning för dessa eller andra takmaterial. Som ett exempel, med hjälp av denna graf, kommer vi att beräkna önskad lutningsvinkel för ett givet tak med metallplattor.

Hur mäta bias

Förhållande mellan graden och procentandelen för takhöjden.

I diagrammet letar vi efter en lutande linje med vilken den bågformade pilen 2 är sammanfogad. Korsningen av den lutande linjen med vertikal skala bestämmer lutningen som är minst acceptabel för ett givet tak, vilket är 50%. Vi vet att höjden av lutningen bestäms av förhållandet mellan åsens höjd och hälften av starten. Utför beräkningen på följande sätt:

i = 10 meter (start)

h = 4 meter (höjden på åsen)

i = h / (1/2) = 4 / (10/2) = 0,8

För att mäta bias i% multipliceras detta förhållande med 100

Således kommer en sluttning på 80%, under överensstämmelse med byggnadsnormerna, att säkerställa en tillräcklig utsläpp av regnvatten från hela området. För taket av polymerbitumenvalsade, bitumen- och mastmaterial med en lutning på 10 ° behövs ett skyddsskikt för det huvudsakliga vattentätningsskyddet av grus eller stenstoft, som har en frostbeständighetsklass på minst 100. Det samma skyddsskiktet används för takets tak med filmvalsade material med en vinkel på upp till 2,5%. Skiktet för skydd av grus bör vara 1-1,6 cm tjockt och skiktet med grovkornigt toppläggning ska vara 0,3-0,5 cm.

Vidare krävs på tak med en lutning på upp till ca 2,5% med hjälp av elastiska filmmaterial i rullar, gjorda med fritt läggande, ett viktningsskikt av grus med en hastighet av 50 kgf / kvm.

På tak av bitumen-polymer- eller bitumenbeläggningar i rullar med en sluttning över 10% är det översta lagret av vattentätt skydd täckt av grovkornig förband. På taken av mastiska material med en vinkel på mer än 10% ger ett skyddande skikt av färgglada kompositioner.

När du skapar ett tak av asbestcementplåt, såväl som wellpapp och metallplattor med en lutning på upp till 20% över hela området, är det nödvändigt att försegla lederna. Högst 5% får avvika från takets lutning av små material. Genom att göra dessa beräkningar kan du ta reda på golvytan på vinden eller vinden.

Enheter och verktyg

En digital display med kontrollelement är inbyggd i metallstrukturen.

Lutningen på alla ritningar kan anges i grader eller i procent, och det är självt angivet med bokstaven "i". För närvarande finns det inga strikta regler för hur man anger detta värde. Måttenheten anses vara grader eller procentandelar (%).

Lutningsvinkeln mäts på två sätt:

 1. Särskild inklinometer.
 2. Matematiskt, med hjälp av beräkning.

Inclinometern är en specialskena med en ram, som har en axel mellan lamellerna, på vilken pendeln är fixerad, och sin egen skala av delning. När denna skena är i ett horisontellt läge avböjs pendeln på sin skala av noll grader. För att mäta lutningens lutning är skenan av anordningen anordnad vinkelrätt mot åsen i upprätt läge.

Skalan bestämmer pendelens böjningsvinkel, vilket indikerar lutningen på den här takets höjning i grader. Denna metod för definition används mycket, mycket sällan. För närvarande har många geodetiska instrument utvecklats för att bestämma dessa värden och speciella nivåer för höjningsnivåer, både droppe och elektroniska.

Du kan säkert beräkna takets lutning utan att tillgripa användningen av speciella geodetiska, mekaniska och andra typer av instrument för att mäta lutningen. Du behöver bara mäta några parametrar av taket:

 1. Vertikal höjd (betecknad som H) är höjden från toppunkten av denna lutning (vanligtvis räknad från åsen) till den lägsta punkten (den så kallade kronkanten).
 2. Stiftelsen är ett horisontellt gap från den lägsta punkten av denna sluttning till sin högsta punkt.

Takets tak (dess värde) med hjälp av en matematisk beräkning hittas så.

Lutningsvinkeln hos en separat lutning i uttrycks i förhållande till förhållandet mellan den uppmätta höjden på taket H och avståndet till stiftelsen L. Således

För att noggrant bestämma detta värde i procent multipliceras förhållandet i med 100. Då, för att bestämma dess värde i grader, översätter vi procenten i grader.

För en fullständig förståelse av denna metod presenterar vi en tydlig beräkning:

höjden är 3,0 m,

gravlängd är 5 m.

Med formeln beräknar vi i:

Korrekt mätning av takets vinkel

Taket är ett konstruktivt element i byggnaden, vilket skyddar det mot påverkan av yttre faktorer. Taket måste effektivt klara av nederbörd i form av hagel, regn, snö, tung vind och en förödande orkan.

Takets korrekta vinkel spelar en nyckelroll vid framgångsrikt avlägsnande av vattenflöden och snömassor från takytan.

Kombinerad med högkvalitativ vattentätning installerad, ger takets vinkel ett gott skydd för hela huset, inklusive inredningen.

Takets korrekta vinkel spelar en nyckelroll vid framgångsrikt avlägsnande av vattenflöden och snömassor från takytan.

Från korrekt beräkning av lutningsvinkeln beror inte bara ovanstående indikatorer, utan även arbetets varaktighet och produktens styrka. Hur man korrekt bestämmer branthet av taket på huset, vilka faktorer måste beaktas i det här fallet, hur man beräknar hur många grader branthet som behövs för tak med olika takbeläggningar - du kan få svar på alla dessa frågor i den här artikeln.

Faktorer som påverkar beräkningen av lutningsvinkeln

Det är välkänt (åtminstone många gissningar) att taken har en annan form och skiljer sig från antalet rampar. Det finns en-, två- och fyra hattar typer. Vinkeln beror på vinkeln.

Layouten av elementen när man bygger ett mansardtak gör det själv.

Det är möjligt att beräkna lutningsvinkeln på taket på ett hus med hjälp av konstruktionsmatriser och grafer, eller du kan helt enkelt hitta den med hjälp av en kvadrat.

Installation av byggnadens övre del kan fördröjas om du inte bestämmer i förväg vilket material som fungerar som takbeläggning, och ställ inte in vinkeln på sluttningarna. Man måste komma ihåg att båda dessa faktorer är nära anknutna till varandra, eftersom den planerade takbeläggningen kommer att beaktas när man finner vinkeln på vilken typ av sluttande tak som helst.

Låt oss prata om de faktorer som bör beaktas för att korrekt kunna hitta värdet av skridskans vinkel. Till exempel, för att hitta antalet grader av branthet av en ensidig struktur i intervallet 002-20 grader, bör följande faktorer beaktas:

 • klimatförhållanden i området;
 • material som kommer att fungera som ett efterbehandlingsskydd för ett hus (olika typer av plattor, böljande golv, skiffer etc.);
 • funktionell syfte med byggnaden.

Hur ska vinden användas?

Med svaga vindar bör vinkeln på sluttningarna vara 35-45 grader, med starka vindar - 15-25 grader.

Om taket på huset kommer att vara med två eller flera ramper, kommer det, förutom ovanstående faktorer, att vara nödvändigt att beakta funktionen av ett vindsrum. Om det tillhandahålls inte för bostäder, men främst för lagring av vissa saker och föremål, är det inte nödvändigt att göra ett rymligt rum för sådana ändamål (det sägs om takets höjd).

Om dina planer är att ordna en vind med en bostad i form av ett vind (vilket är ganska bekvämt för ett brutet sortiment), då är det ett behov av en enhet med en bra design som har en betydande vinkel.

Hur påverkar vindstyrkan och nederbördens styrka taket?

I områden där starka vindar är normen minimeras avstigningsvinkeln, vilket minskar effekten av vind på takkonstruktionen. Vid taket med låg nedstigning (taket med en lutning på 10 grader eller mindre, når 002) är vindmotståndet mycket mindre än vid högt. Men det finns en sannolikhet att ett vindflöde störa takmaterialet (plattor, korrugerade golv eller något annat) med ett mycket lågt lutande tak. Det visar sig att på tak utan branthet finns samma fara som med mycket branta (inklusive brutna) tak.

Vid planering av en hel vind på vinden, beräknas sluttningen branthet som halva längden av slutet. Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

Följaktligen rekommenderas att du väljer följande höjdvinkel:

 • 35-40 grader med svaga vindar;
 • 15-25 grader i starka vindar (lågvinkeltak).

Vid planering av en hel vind på vinden, beräknas sluttningen branthet som halva längden av slutet. Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

I de områden som kännetecknas av en stor mängd nederbörd kan avstigningsvinkeln ökas till 60 grader. Detta vinkelvärde är optimalt eftersom det gör det möjligt att minimera belastningen på backarna som orsakas av snömassor, smältvatten och mycket fukt.

Funktioner i beräkningen av takets lutning för olika takläggningar

Som regel håller konstruktörer, för att mäta ramparnas branthet, vanligtvis vid värden som ligger inom intervallet från 20 (002) till 45 grader.

Guidade material används bäst när sluttningarna av sluttningarna är från 002 till 25%. Om vi ​​pratar om takets minsta höjning (002-10%), måste du lägga materialet i tre lager.

I det här fallet kan du som takbeläggning använda material - alla typer av plattor, däck, skiffer etc. Men samtidigt har varje material sina egna krav, vilket måste beaktas vid byggandet av ett hus:

 • Guidade material används bäst när backarna ligger mellan 002 och 25%. Om vi ​​pratar om takets minsta höjning (002-10%), måste du lägga materialet i tre lager. När du ska bygga en takkonstruktion med en lutning på 10 till 25% kan du lägga den i ett lager, men materialet måste strömmas.
 • vågig skiffer kan täckas med en lutningsvinkel från 002 till 28%;
 • användningen av plattor är viktig när takets lutning är minst 33%;
 • För stålbeläggningar är 29% lämplig.

Materialförbrukningen beror direkt på takhöjden. Ju större vinkeln är desto större är förbrukningen av takmaterial (kakel, wellpapp, skiffer etc.). Det visar sig att anordningen av ett platt tak i detta avseende blir billigare än med en 45 graders vinkel.

Om du känner till värdet på takets branthet, blir det inte svårt att beräkna önskad mängd takmaterial (kakel, skiffer, wellpapp etc.). Samma sak gäller konstruktionens höjd.

Hur man beräknar takets takvinkel: en räknare

Med hjälp av ett enkelt program kan du snabbt göra beräkningen av lutningsvinkeln, samtidigt som du sparar tid för att hitta formler.

 • basbredd (W) - 10 m;
 • ås höjd (H) - 3 m;
 • stavlängd (L) - 5,83 m;
 • Vinkeln på backarna är 59 grader.

Manuell beräkning av lutningen

Det är nödvändigt att känna till värdet av höjden av åsens upphöjning för att korrekt och korrekt beräkna värdet på takets branta vinkel. Och den här höjden beror i sin tur på funktionen på vinden.

Diagram över längden på spjällen på takets vinkel.

Om du planerar att göra en hel vind från vinden, ska brantens sluttningar beräknas enligt följande. Till exempel är slutet (med andra ord bredden på gaveln) 6 m. Detta nummer måste delas in i halv (6/2 = 3). Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

Då måste du veta vinkelns sinus, vilket är lika med förhållandet mellan benet intill motsatt (enligt reglerna för att hitta sinusen i en rätt triangel). Då är sinus enligt formeln:

Med hjälp av Bradis-bordet, hitta det ungefärliga värdet som har en synd A = 1,67 vinkel på takhöjden - det ligger i intervallet 58-59 grader. Du kan välja ett värde på 60 grader, vilket är den önskade vinkeln på höjden.

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel i grader

Bestämning av lutningsvinkeln för enkel vridning

Frågan om hur man beräknar takets lutningsvinkel med en enkelhöjdskonstruktion är en svår uppgift för de hantverkare som precis börjat behärska grunderna i takfärdigheter. Detta beror på val av parametrar som bestämmer skillnaden i takets design. Tänk på dess huvudkomponenter:

 • trussystem och extra tillbehör;
 • spjällåda;
 • takgränsen för lager av isolering, vattentätning och ångspärr;
 • takmaterial.

Man bör komma ihåg att en stor lutningsvinkel kommer att kräva användningen av en betydligt större mängd byggnadsmaterial, vilket ökar kostnaden för att bygga ett tak upp till 20%. Vid konstruktion i regioner med stor vindbelastning använder de en lutad konstruktion av ett tak med liten lutningsvinkel, som i de flesta fall ligger på vindsidan. Detta ger signifikant motstånd mot vindbelastningar. Därför bidrar kompetent beräkning av lutningsvinkeln till en hög nivå av ekonomi av takmaterial, samtidigt som alla byggkoder och föreskrifter följs. De avgörande faktorerna är:

 • klimategenskaper i området där konstruktionen utförs;
 • takmaterial
 • Syftet med byggandet.

Beroende på lutningsvinkeln av typen av takmaterial

Vid val av takmaterial bör man komma ihåg att det har en direkt inverkan på den uppförda strukturen och dess kostnad. Beräkningen av lutningsvinkeln på sluttningarna bör göras med hänsyn till typen av takmaterial. För detta rekommenderas att du använder tabellen nedan.

Tabellen visar att takmaterialet är en avgörande faktor vid genomförandet av beräkningarna.

Vid användning av ett mjukt tak är lutningsvinkeln mycket mindre jämfört med skiffer.

Beräkningen bör ta hänsyn till de atmosfäriska egenskaperna i det område där konstruktionen äger rum. En av egenskaperna hos taken med en sluttning på 300 är ackumulering av snö på lejdsidan och en ökning av lasten på takmaterial och taksystemet.

Formeln för korrekt beräkning av de nödvändiga parametrarna

Eftersom ett skjultak ligger på väggar med olika höjder bildas lutningsvinkeln vid konstruktion av väggar med olika höjder. I byggnadsdokumentationen får man ta lutningsvinkeln i intervallet från 5 till 60 °. För områden med ökat regnfall under vintersäsongen ligger det beräknade värdet i intervallet 45 till 60 °. Vid beräkningen av sluttningarna av sluttningarna tar hänsyn till nedbördsbelastningen, vilket är förknippat med designegenskaperna hos enkla tak och den mekaniska hållfastheten hos takmaterial. I allmänhet har formeln följande form:

var är lväggar - höjden på gavelväggen

Llängden - Husets vägglängd

Och - lutningsvinkeln.

För byggandet av skurtak ska man beräkna längden på spärren, som bestäms av följande formel:

För att hitta sinA och tgA, använd de speciella tabellerna nedan:

Beräkningsexempel

Husets längd: Llängden = 5 meter;

Takets vinkel: A = 25 °;

Bestäm väggens höjd: Lväggar = 5 × tg25 ° = 5 × 0,47 = 2,35 meter;

Bestäm längden på spjällen: Ltaksparrar = 2,35 ÷ sin25 ° = 2,35 ÷ 0,42 = 5,6 meter.

För att få tillförlitliga beräkningsresultat lägger du längden på fram- och bakhänget till längden på hävarfet. De kommer att fungera som det optimala skyddet av huset från nederbörd.

Kompetent beräkning av taket är förknippat med det estetiska utseende som det kommer att ha till följd av slutförandet av konstruktionen. De flesta ägarna av moderna hem föredrar höga tak, vilket ger byggnaden ett slankt klassiskt utseende. En annan fördel är möjligheten att ordna en rymlig vind. Men ur finansiell synvinkel är byggandet av ett grundt tak mycket billigare än sina toppade motsvarigheter.

Fördelar med ett skurtak

Skurtak har många fördelar som gör det till det mest populära alternativet i arrangemang av lokaler och lokaler för hushållsändamål. Dess främsta fördelar är:

 • enkel design;
 • byggandet av ett skurtak kräver avsevärt mindre byggmaterial än dess andra sorter;
 • enkel och enkel installation
 • låga kostnader för konstruktion;
 • högt motstånd mot vindbelastningar;
 • kort byggtid.

Nackdelar med lutning till takdesign

Förutom fördelarna har skurtaket följande nackdelar:

 • vid sin konstruktion finns det ingen möjlighet att utrusta en bekväm vind detta beror på takets designegenskaper;
 • Minskade isolationsnivåer, vilket beror på minsta mängd ledigt utrymme under taket.

Beräkningen av takets tak möjliggör även vid det preliminära förberedande skedet att man erhåller tillförlitliga uppgifter om mängden material som behövs för byggandet av ett enkeltaktstak. Användningen av den korrekta metoden för att erhålla de beräknade uppgifterna ger det optimala förhållandet mellan kostnaden för takets konstruktion och dess prestandaegenskaper. För att spara ekonomiska resurser under byggandet är det inte alls nödvändigt att minska takets tillförlitlighet eller vägra att använda högkvalitativa material. Det är viktigt att i rätt tid utföra en kompetent och korrekt beräkning, vilket kommer att återspegla den verkliga byggkostnaden.

Relaterade nyheter

Kommentarer (4)

Bestämning av takets nominella vinkel

Det är svårt att föreställa sig någon byggnad utan tak. Taket ska skydda byggnaden mot effekterna av naturligt nederbörd, har brandbeständiga och vattentäta egenskaper för att säkerställa effektiv avlägsnande av nederbörd. Byggnadens hållbarhet och dess individuella element beror i stor utsträckning på takets kvalitet. För att uppnå bästa möjliga resultat är det värt att använda enklare typer av höjda tak: enhöjd, dubbelhöjning, hinkad, halvhammad, mansard.

Minsta lutningsvinkeln på metallets tak bör vara 14 grader.

Grunddata

Grafik av valet av takmaterial beroende på takets lutning.

Den tillåtna lutningsvinkeln för metalltaket mäts vanligen med egna händer, baserat på klimatförhållandena i området där konstruktionen utförs och takmaterialet. Minsta lutningsvinkeln bör vara 110 °, den maximala lutningsvinkeln kan bestämmas genom analys av väderförhållanden, dess värde kan vara 45 °. och mer. För varmare och torrare klimat används ett mindre sluttande tak. En brant lutningsvinkel gör det möjligt att minimera snö och därmed minska snöbelastningen. Till exempel gör en 45 ° sluttning det nästan omöjligt att ta hänsyn till vikten av snötäcke.

Tillsammans med detta ökar en ökad lutningsvinkel drastiskt vindtrycket på taket. Med en sluttning på 45 ° är vindtrycket 5 gånger större än 11 ​​°. Därför, för en större lutningsvinkel uppstår behovet för fler skenor för att förstärka lattarna och spjälkarna. Från takets sluttning vinkel beror direkt på kostnaden.

För ett tak med en lutningsvinkel på cirka 40-45 ° behövs mer material (ca 1,5 gånger) än för ett platt tak och för 60 ° krävs mer än 2 gånger mer takmaterial. När du väljer en konfiguration är det viktigt att komma ihåg att valet av takmaterial direkt beror på lutningsvinkeln. Med hänsyn till lutningsvinkeln kan du bestämma materialet för taket, samt att beräkna skiktets tak och dess yta.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets sluttning.

Takmaterial enligt deras egenskaper (teknisk, ekonomisk, fysisk) kombinerades i grupp 1-11.

På diagrammet visas de med bågformade pilar. Lutningslinjerna visar rampens lutning. Den markerade (djärva) raden i diagrammet anger förhållandet mellan den fulla höjden av en given åsna h till hälften av sin vanliga grund ½. Förhållandet 1/2 indikerar att det vertikala segmentet h ligger på det horisontella segmentet ½ två gånger. Den lutande linjen på halvcirkelformen visar lutningsvinkeln i grader och skalan ligger vertikalt - takets lutning i%.

Räkna sålunda minsta förspänning för dessa eller andra takmaterial. Som ett exempel, med hjälp av denna graf, kommer vi att beräkna önskad lutningsvinkel för ett givet tak med metallplattor.

Hur mäta bias

Förhållande mellan graden och procentandelen för takhöjden.

I diagrammet letar vi efter en lutande linje med vilken den bågformade pilen 2 är sammanfogad. Korsningen av den lutande linjen med vertikal skala bestämmer lutningen som är minst acceptabel för ett givet tak, vilket är 50%. Vi vet att höjden av lutningen bestäms av förhållandet mellan åsens höjd och hälften av starten. Utför beräkningen på följande sätt:

i = 10 meter (start)

h = 4 meter (höjden på åsen)

i = h / (1/2) = 4 / (10/2) = 0,8

För att mäta bias i% multipliceras detta förhållande med 100

Således kommer en sluttning på 80%, under överensstämmelse med byggnadsnormerna, att säkerställa en tillräcklig utsläpp av regnvatten från hela området. För taket av polymerbitumenvalsade, bitumen- och mastmaterial med en lutning på 10 ° behövs ett skyddsskikt för det huvudsakliga vattentätningsskyddet av grus eller stenstoft, som har en frostbeständighetsklass på minst 100. Det samma skyddsskiktet används för takets tak med filmvalsade material med en vinkel på upp till 2,5%. Skiktet för skydd av grus bör vara 1-1,6 cm tjockt och skiktet med grovkornigt toppläggning ska vara 0,3-0,5 cm.

Vidare krävs på tak med en lutning på upp till ca 2,5% med hjälp av elastiska filmmaterial i rullar, gjorda med fritt läggande, ett viktningsskikt av grus med en hastighet av 50 kgf / kvm.

På tak av bitumen-polymer- eller bitumenbeläggningar i rullar med en sluttning över 10% är det översta lagret av vattentätt skydd täckt av grovkornig förband. På taken av mastiska material med en vinkel på mer än 10% ger ett skyddande skikt av färgglada kompositioner.

När du skapar ett tak av asbestcementplåt, såväl som wellpapp och metallplattor med en lutning på upp till 20% över hela området, är det nödvändigt att försegla lederna. Högst 5% får avvika från takets lutning av små material. Genom att göra dessa beräkningar kan du ta reda på golvytan på vinden eller vinden.

Enheter och verktyg

En digital display med kontrollelement är inbyggd i metallstrukturen.

Lutningen på alla ritningar kan anges i grader eller i procent, och det är självt angivet med bokstaven "i". För närvarande finns det inga strikta regler för hur man anger detta värde. Måttenheten anses vara grader eller procentandelar (%).

Lutningsvinkeln mäts på två sätt:

 1. Särskild inklinometer.
 2. Matematiskt, med hjälp av beräkning.

Inclinometern är en specialskena med en ram, som har en axel mellan lamellerna, på vilken pendeln är fixerad, och sin egen skala av delning. När denna skena är i ett horisontellt läge avböjs pendeln på sin skala av noll grader. För att mäta lutningens lutning är skenan av anordningen anordnad vinkelrätt mot åsen i upprätt läge.

Skalan bestämmer pendelens böjningsvinkel, vilket indikerar lutningen på den här takets höjning i grader. Denna metod för definition används mycket, mycket sällan. För närvarande har många geodetiska instrument utvecklats för att bestämma dessa värden och speciella nivåer för höjningsnivåer, både droppe och elektroniska.

Du kan säkert beräkna takets lutning utan att tillgripa användningen av speciella geodetiska, mekaniska och andra typer av instrument för att mäta lutningen. Du behöver bara mäta några parametrar av taket:

 1. Vertikal höjd (betecknad som H) är höjden från toppunkten av denna lutning (vanligtvis räknad från åsen) till den lägsta punkten (den så kallade kronkanten).
 2. Stiftelsen är ett horisontellt gap från den lägsta punkten av denna sluttning till sin högsta punkt.

Takets tak (dess värde) med hjälp av en matematisk beräkning hittas så.

Lutningsvinkeln hos en separat lutning i uttrycks i förhållande till förhållandet mellan den uppmätta höjden på taket H och avståndet till stiftelsen L. Således

För att noggrant bestämma detta värde i procent multipliceras förhållandet i med 100. Då, för att bestämma dess värde i grader, översätter vi procenten i grader.

För en fullständig förståelse av denna metod presenterar vi en tydlig beräkning:

höjden är 3,0 m,

gravlängd är 5 m.

Med formeln beräknar vi i:

Att lära sig att bestämma takets vinkel korrekt

Takets lutningsvinkel beror på många indikatorer, men det viktigaste av dem är takets design och dess material. Så, för plana tak, är lutningsvinkeln liten, men taken som är gjorda med hjälp av karmkonstruktioner är ett separat ämne. Det är särskilt viktigt att korrekt beräkna den önskade lutningsvinkeln, eftersom graden av utfällning av taket beror på den. Vanligtvis är denna indikator uttryckt i grader, procentandelar eller förhållande mellan benen. I vår artikel kommer vi att lära oss hur vi bestämmer den önskade takhöjden på taket.

Takets lutningsgrad visar oss den vinkel som taket bildar i förhållande till horisonten. Tak med en stor lutningsvinkel kallas brant, med en liten platta.

Bestämning av lutningsvinkeln i olika mätvärden

Som du redan förstod, för att bestämma takets vinkel, behöver du veta exakt vilken typ av takläggning som ska användas.

Som regel kan följande material användas som takbeläggning för hälltak:

 • skiffer;
 • flexibla rulle takmaterial
 • metallplattor;
 • takläggning;
 • naturlig kakel
 • däck och andra

Om vi ​​representerar en rätt triangel kan det förstås att dess hypotenus i alla fall kommer att vara mer än benen, så den optimala lutningsvinkeln för ett tak eller en annan kommer att betraktas som den minsta acceptabla indikatorn. Hur bestämmer du takets vinkel? För det första beror denna indikator på tätheten på takbeläggningen och tätheten på hela takstrukturen som helhet. Detta beror på det faktum att taken med en stor lutningsvinkel har stor vindkraft, därför krävs god tätning. Och på tak med liten lutningsvinkel kommer utfällningen att fördröjas, vilket ger ökad belastning på beläggningen.

På bordet nedan ser du ett diagram som hjälper till att bestämma takets lutningsvinkel i procent och förhållandet mellan benen. Du kan också associera dessa indikatorer med graden definition av vinkelmåttet. För att förstå hur du använder grafen, ta en titt på en vinkel på 50%. Det är uppenbart att höjden på åsen (H) placeras två gånger i benet vid basen av triangeln (L / 2), varför förhållandet 1: 2 uppnås.

Det bekvämaste sättet att beräkna takets vinkel är en dimensionslös indikator (förhållandet mellan benen). Till exempel indikerar lutningsvinkelindikatorn i form av 1/3-förhållandet att för att bestämma höjden på åsen är det nödvändigt att hitta mellanspetsen av spännvidden och lägga en tredjedel av dess längd uppåt.

Typ av tak och takets vinkel

Så att du har en uppfattning om de övre och nedre tillåtna gränserna för takets lutningsvinkel med ett eller annat takbeläggning, har vi utvecklat ett specialbord. Studien av olika regeldokument samt observationer under byggnadsarbetet gjorde det möjligt för oss att dra slutsatser om villkoren för användning av olika takmaterial.

Det är dock värt att komma ihåg att byggnadsmarknaden snabbt fyller med nya material och prestanda av befintliga takmaterial kan förbättras under utvecklingen av modern teknik. Därför kan styrkan hos vissa material över tiden öka, vilket kan resultera i att takets lutningsvinkel varierar.

Den nedre gränsen för takets vinkel

Den nedre gränsen för takets vinkel

Typ av takläggning

När det gäller takets maximala lutningsvinkel kan det till och med vara mer än 1: 1 för sådana lätta takmaterial som cellulosa-bitumenbeläggningar, mjukt takläggning, metallplattor och korrugerade golv. Den maximala lutningen på alla andra takytor som du kan se i tabellen nedan.

Övre gräns takhöjd

Övre gräns takhöjd

Typ av takläggning

Dimensionell takhöjd

Procentandel av förspänning

Lutning i grader

Skiffer (medelprofil / förstärkt profil)

Så att du enkelt och snabbt kan översätta graden av vinkeln till en procentandel, kan du använda den föreslagna tabellen.

Vinkelförhållande i procent

Bestämning av åsens höjd

Att veta takets vinkel kan du enkelt beräkna höjden på den stående åsen. För att underlätta denna beräkning kan du använda tabellen nedan, där varje hörn av taket i grader motsvarar ett visst relativvärde, vilket kommer att bidra till att beräkna höjden på åsen. För att göra detta, ½ längden på takets tak multiplicerat med figuren från tabellen till höger till höger.

Bestämning av åsens höjd

Takets tak, hagel

Till exempel är spännvidden i din byggnad 16 meter, och rampens projicerade lutning är 30 grader. Vi hittar skridans höjd enligt följande: 16: 2x0.59 = 4.72. I detta fall tas numret 0,59 från bordet, med tanke på att takets lutningsvinkel är 30 grader.

Nu vet du hur du korrekt hittar vinkeln på taket, på vilka indikatorer detta värde beror på. Vi hoppas att våra bord kommer att hjälpa dig att enkelt navigera i takets sluttning.

Inga kommentarer än

Gå till konversation

Inga kommentarer än!

Du måste väljas för att starta en konversation.

Att lära sig att bestämma takets vinkel korrekt

Takets lutningsvinkel beror på många indikatorer, men det viktigaste av dem är takets design och dess material. Så, för plana tak, är lutningsvinkeln liten, men taken som är gjorda med hjälp av karmkonstruktioner är ett separat ämne. Det är särskilt viktigt att korrekt beräkna den önskade lutningsvinkeln, eftersom graden av utfällning av taket beror på den. Vanligtvis är denna indikator uttryckt i grader, procentandelar eller förhållande mellan benen. I vår artikel kommer vi att lära oss hur vi bestämmer den önskade takhöjden på taket.

Takets lutningsgrad visar oss den vinkel som taket bildar i förhållande till horisonten. Tak med en stor lutningsvinkel kallas brant, med en liten platta.

Bestämning av lutningsvinkeln i olika mätvärden

Som du redan förstod, för att bestämma takets vinkel, behöver du veta exakt vilken typ av takläggning som ska användas.

Som regel kan följande material användas som takbeläggning för hälltak:

 • skiffer;
 • flexibla rulle takmaterial
 • metallplattor;
 • takläggning;
 • naturlig kakel
 • däck och andra

Om vi ​​representerar en rätt triangel kan det förstås att dess hypotenus i alla fall kommer att vara mer än benen, så den optimala lutningsvinkeln för ett tak eller en annan kommer att betraktas som den minsta acceptabla indikatorn. Hur bestämmer du takets vinkel? För det första beror denna indikator på tätheten på takbeläggningen och tätheten på hela takstrukturen som helhet. Detta beror på det faktum att taken med en stor lutningsvinkel har stor vindkraft, därför krävs god tätning. Och på tak med liten lutningsvinkel kommer utfällningen att fördröjas, vilket ger ökad belastning på beläggningen.

På bordet nedan ser du ett diagram som hjälper till att bestämma takets lutningsvinkel i procent och förhållandet mellan benen. Du kan också associera dessa indikatorer med graden definition av vinkelmåttet. För att förstå hur du använder grafen, ta en titt på en vinkel på 50%. Det är uppenbart att höjden på åsen (H) placeras två gånger i benet vid basen av triangeln (L / 2), varför förhållandet 1: 2 uppnås.

Det bekvämaste sättet att beräkna takets vinkel är en dimensionslös indikator (förhållandet mellan benen). Till exempel indikerar lutningsvinkelindikatorn i form av 1/3-förhållandet att för att bestämma höjden på åsen är det nödvändigt att hitta mellanspetsen av spännvidden och lägga en tredjedel av dess längd uppåt.

Typ av tak och takets vinkel

Så att du har en uppfattning om de övre och nedre tillåtna gränserna för takets lutningsvinkel med ett eller annat takbeläggning, har vi utvecklat ett specialbord. Studien av olika regeldokument samt observationer under byggnadsarbetet gjorde det möjligt för oss att dra slutsatser om villkoren för användning av olika takmaterial.

Det är dock värt att komma ihåg att byggnadsmarknaden snabbt fyller med nya material och prestanda av befintliga takmaterial kan förbättras under utvecklingen av modern teknik. Därför kan styrkan hos vissa material över tiden öka, vilket kan resultera i att takets lutningsvinkel varierar.

Hur man beräknar takets vinkel

Att bygga något tak är inte så enkelt som det verkar. Och om du vill att den ska vara pålitlig, hållbar och inte rädd för olika laster, då måste du göra mycket beräkningar, även i designfasen. Och de kommer inte bara att inkludera mängden material som används för installation, men också bestämningen av lutningsvinklar, ramperna, etc. Hur beräknar du takluckans vinkel korrekt? Det är av detta värde att de andra parametrarna i denna design till stor del kommer att bero på.

Hur man beräknar takets vinkel

Varför är detta viktigt?

Design och konstruktion av tak är alltid en mycket viktig och ansvarsfull fråga. Särskilt om vi pratar om taket på ett bostadshus eller ett tak av komplex form. Men även den vanliga, som är installerad på en icke-duktil skjul eller garage, behöver också preliminära beräkningar.

Om du inte bestämmer vinkeln på taket i förväg, ta inte reda på vilken optimal höjd åsen ska ha, då finns det hög risk att bygga ett sådant tak som kollapsar efter det första snöfallet, eller hela ytbeläggningen kommer att blåsas av med ens en måttlig stark vind.

Beräkning av takets vinkel

Takets vinkel påverkar också höjden på åsen, området och dimensionerna av backarna. Beroende på detta kommer det att vara möjligt att noggrant beräkna det belopp som krävs för att skapa ett trussystem och efterbehandlingsmaterial.

Hästen är en viktig del av trussystemet.

Måttenheter

Påminner om den geometri som alla studerade i skolan är det säkert att säga att takets lutningsvinkel mäts i grader. Men i böcker som ägnas åt konstruktion, samt på olika ritningar kan du hitta ett annat alternativ - vinkeln anges i procent (här menar vi bildförhållandet).

I allmänhet är lutningsvinkeln för lutningen den vinkel som bildas av två skärande plan - överlappningen och direkt takets lutning. Det kan bara vara skarp, det vill säga ligga i intervallet 0-90 grader.

Liten sluttning av ramper

Tips! Mycket branta backar, vars lutningsvinkel är mer än 50 grader, är extremt sällsynta i sin rena form. Vanligtvis används de bara i takets dekoration, kan vara närvarande på vinden.

När det gäller att mäta takets vinklar i grader är allting enkelt - alla som har studerat geometri i skolan har denna kunskap. Det räcker att skissa takets schema på papper och med hjälp av en grader för att bestämma vinkeln.

Valet av takmaterial, beroende på takets lutning

När det gäller procentsatserna är det nödvändigt att veta höjden på åsen och bredden på byggnaden. Den första indikatorn är dividerad med den andra, och det resulterande värdet multipliceras med 100%. Således är det möjligt att beräkna procentsatsen.

Tips! Med en procentandel av 1 är den vanliga graden av höjning 2,22%. Det vill säga en lutning med en vinkel på 45 grader är lika med 100%. Och 1 procent är 27 vinkla minuter.

Tabell över värden - grader, minuter, procentandelar

Vilka faktorer påverkar lutningsvinkeln?

Takets lutningsvinkel påverkas av ett mycket stort antal faktorer, allt från önskemål från den framtida ägaren till huset till det område där huset kommer att ligga. Vid beräkningen är det viktigt att överväga alla detaljer, även de som vid första anblicken verkar obetydliga. Vid en tidpunkt kan de spela sin roll. För att bestämma lämplig vinkel på taket bör vara att veta:

 • typer av material från vilken takpannan kommer att byggas, från taksystemet och slutar med den yttre ytan;
 • klimatförhållanden i området (vindbelastning, rådande vindriktning, regnfall etc.);
 • formen av den framtida strukturen, dess höjd, design;
 • Syftet med byggnaden, alternativ för användning av vinden.

Vad påverkar takets vinkel

I de områden där det finns en stark vindlast rekommenderas att man bygger ett tak med en lutning och en liten lutningsvinkel. Då, med en stark vind vid taket är det mer troligt att motstå och inte slits av. Om regionen kännetecknas av en stor mängd nederbörd (snö eller regn), är lutningen bättre för att göra mer brant - det gör att nederbörd kan glida / tömma från taket och inte skapa ytterligare belastning. Den optimala lutningen på ett enkelt taktak i blåsiga områden varierar mellan 9 och 20 grader, och där det finns mycket nederbörd, upp till 60 grader. En vinkel på 45 grader tar inte hänsyn till snöbelastningen som helhet, men i detta fall är vindtrycket på taket 5 gånger större än på taket med en lutning på endast 11 grader.

Tips! Ju fler parametrar av takhöjden desto större mängder material krävs för att skapa den. Kostnaden ökar med minst 20%.

Crate frekvens för olika takmaterial

Rampvinklar och takmaterial

Inte bara klimatförhållandena kommer att ha en betydande inverkan på backarnas form och vinkel. En viktig roll spelas av de material som används för byggande, i synnerhet takläggning.

Montering av profilerad plåt för takläggning

Tabell. De optimala vinklarna för lutning för tak av olika material.