Sluttning och avsmalnande

Ibland är det i uppdrag av beskrivande geometri eller ingenjörsgrafik, eller när man utför andra ritningar, det krävs att man bygger en sluttning och en kon. I den här artikeln kommer du att lära dig om vad lutning och avsmalning är, hur man bygger dem, hur man markerar dem på ritningen korrekt.

Vad är bias? Hur bestämmer du bias? Hur man bygger en sluttning? Beteckningen av lutningen i ritningarna enligt GOST.

Bias. Lutning är avvikelsen från en rak linje från ett vertikalt eller horisontellt läge.
Definition av lutning. Lutning definieras som förhållandet mellan det motsatta benet av vinkeln på en högra triangel och det intilliggande benet, det vill säga uttrycks av tangentvinkeln a. Lutningen kan beräknas med formeln i = AC / AB = tga.

Byggande av sluttningen. Med hjälp av exemplet (figuren) är höjden konstruerad tydligt. För att bygga en lutning på 1: 1, t ex måste du skjuta upp godtyckliga men lika segment på sidorna av rätt vinkel. En sådan förspänning kommer att motsvara en 45 graders vinkel. För att bygga en lutning på 1: 2 är det nödvändigt att skjuta horisontellt ett segment lika med värdet till två segment uppskjutna vertikalt. Som framgår av ritningen är höjden förhållandet mellan benet mitt emot benet intilliggande, dvs det uttrycks av tangentet för vinkel a.

Beteckningen av lutningen på ritningarna. Beteckningen av sluttningar på ritningen är i enlighet med GOST 2.307-68. På ritningen anger du hur mycket lutningen är med hjälp av linjeledningarna. På hyllelinjen kallas ett tecken och höjden. Tecknet på lutningen ska motsvara lutningen på linjen som ska bestämmas, det vill säga en av de direkta tecknen på lutningen ska vara horisontell och den andra ska lutas i samma riktning som den utpekade linjen av lutningen. Signallinjens lutningsvinkel är ungefär 30 °.

Vad är taper? Formeln för beräkning av avsmalningen. Taper markering på ritningar.

Avsmalningen. Taper är förhållandet mellan diametern hos kottens bas och höjden. Avsmalningen beräknas med formeln K = D / h, där D är diametern på konens bas, h är höjden. Om konen trunkeras, beräknas avsmalningen som förhållandet mellan diameterskillnaden mellan den stympade konen och dess höjd. I fallet med en stympad kon, kommer konicitetsformeln att vara: K = (D-d) / h.

Taper markering på ritningar. Formen och storleken på konen bestäms genom att man anbringar tre av de angivna storlekarna: 1) Diametern för den stora basen D; 2) diameteren av den lilla basen d; 3) diameter i ett givet tvärsnitt Ds, som har ett givet axiellt läge Ls; 4) konens L längd; 5) konans vinkel a; 6) avsmalna med. På ritningen är det också tillåtet att ange ytterligare dimensioner som referens.

Mått på standardiserade kottar behöver inte anges på ritningen. Tillräckligt på ritningen för att ge symbolen för avsmalningen av relevant standard.

Taper, som lutning, kan specificeras i grader, fraktioner (enkelt, i förhållande till två siffror eller decimaler), i procent.
Till exempel kan avsmalningen av 1: 5 också betecknas som ett förhållande av 1: 5, 11 ° 25'16 ", en decimalfrakt av 0,2 och en procentandel av 20.
För kottar som används i maskinteknik etablerar OCT / BKC 7652 en serie normala avsmalningar. Normal avsmalnar - 1: 3; 1: 5; 1: 8; 01:10; 01:15; 01:20; 01:30; 01:50; 1: 100; 1: 200. Också i kan användas - 30, 45, 60, 75, 90 och 120 °.

Hur man bestämmer lutningen

Upplagt av admin | 28 juni 2010

 1. Enligt planen bestämmer du avståndet mellan konturerna - a;
 2. Beräkna höjden mellan de två punkterna i fråga (hitta skillnaden mellan höjderna)

3. Beroende på de enheter där vi vill få resultatet:

På detta sätt kan du få det exakta värdet av lutningen mellan närmaste horisontaler eller mellan horisontaler med samma periodicitet.

Om avståndet mellan konturerna är annorlunda kan vi bara få höjdens medelvärde.

Om det finns ett behov av att få resultatet i grader - se omvandlingen av ppm och procent till grader HÄR

Liknande ämnen:

Recensioner: 2 på "Hur bestämmer du lutningen mellan konturerna på planen?"

 1. manap skriver:
  02 nov 2015 kl 12:41

hur många sluttningar kommer att vara 5 ppm med 80 meter

Manap, med en sluttning på 5 ppm till 80 m, kommer höjdskillnaden att vara 0,4 m

Hur man bestämmer lutningsvinkeln

Takets vinkel - hur man reda på, beräkna eller beräkna det?

Takets takhöjd (tak) kan vara av intresse, vanligtvis i två fall:

1. När taket redan har byggts, men jag vill veta vilken vinkel det har
2. När de ska bygga ett tak med en viss lutningsvinkel och det är nödvändigt att ta reda på hur högt det är nödvändigt att bygga ett tak och vad blir längden på spjällen.

För att ta reda på, beräkna eller beräkna lutningsvinkeln på taket eller taket, kan du använda fyra enkla metoder.

Det första sättet att beräkna eller beräkna takets vinkel - på bordet

För att veta, beräkna eller beräkna lutningsvinkeln i båda fallen kan du använda ett specialtabell, vilket visas nedan. I denna tabell är den första kolumnen takhöjden i%, den andra är i grader, och den tredje är takhissförhållandet. Att använda denna tabell är ganska enkel.

Om du vill veta takets lutningsvinkel mäter du det horisontella spannet över vilket taket är byggt, mäta höjden på taket (skillnaden mellan höjderna på de nedre och övre punkterna av spärren är för ett lutatak eller höjden från åsen till taket på takets botten - för ett gaveltak ). Därefter delar vi värdet på den uppmätta höjden med spanlängden (för enkla sluttningar) eller 1/2 av spännlängden (för gaveltak). Vi får höjningskoefficienten genom vilken vi finner lutningsvinkeln i tabellen.

Om du behöver veta höjden på framtida taket vid en viss lutningsvinkel, storleken på den uppmätta flygning eller 1/2 (för lutande tak) multiplicerat med lyftkoefficienten, som är i tabellen motsatt vinkel.

Tabell över lutningsvinklar och lyftförhållanden på taket

Det andra sättet att beräkna takets lutningsvinkel - kom ihåg skolens kursgeometri

Du kan använda ett annat enkelt sätt att beräkna (beräkna) takets vinkel. För detta är det nödvändigt att återkalla grunderna i trigonometriets kurs och praktisera dem. I det här fallet är det inte svårt. När allt kommer omkring är profilen på nästan alla tak en, två eller flera rätvinkliga trianglar, och för att beräkna vinkeln på en sådan triangel som vet längden på sidorna (i vårt fall, längden på spjälkarna, spännens bredd och höjdskillnaden mellan spjällets nedre och övre punkter) kommer inte att vara ett problem.

När taket på huset eller uthus redan byggt, eller åtminstone som takbjälkar och det finns en önskan att veta vad som kommer att vinkeln på taket, är det tillräckligt att mäta längden på taket span över - det kommer att ligga intill sidan av en rätvinklig triangel. Därefter är det nödvändigt att mäta höjden på taklyftan - skillnaden i höjd mellan höjden på botten av hävarfoten på väggen och åsen - det här är det motsatta benet.

Nu delar vi det uppnådda värdet på den vertikala sidan av denna triangel (takets höjd) med den horisontella (spännbredden är för enkel lutning eller 1/2 spänn för dubbel lutning). Det resulterande talet kommer att vara tg (tangent) av lutningsvinkeln. För att få vinkeln själv är det nödvändigt att beräkna arktg (arktangent) för detta nummer. För att göra detta kan du använda en räknare som har den här funktionen eller "skanna" en fråga i en sökmotor och du behöver inte vara en bra matematiker.

Om du behöver bygga ett tak med en viss vinkel, beräknar du tangentens intressevinkel (en av ovanstående metoder) - det här är förhållandet mellan takets höjd och det horisontella spännet. Spännlängden är lätt att mäta, och för att ta reda på höjden: resultatet av dessa mätningar multipliceras med den tidigare vinkliga tangenten:
a = b xtgA;

För att ta reda på hur långa rafterbenen är nödvändiga, kan vi återkalla den välbekanta pythagoranska stolen från skolan, enligt vilken: höjden av hypotenusen i en rätt triangel c (i vårt fall, häftfoten) är lika med summan av kvadraterna på benen a och b (längd av spänn och höjd på taket) det finns:

c 2 = a 2 + b 2. följaktligen: c (längden på spärren) motsvarar kvadratroten av summan av benen. Kvadratroten kan enkelt beräknas på samma kalkylator.

Sådana beräkningar är lämpliga för både enkla och sluttande tak. Den enda skillnaden är att vid ett taktak vid beräkningen av lutningsvinkeln är längden på hela taket taget. Vid bestämning av vinkeln på sadeltak span tas endast halv - i fallet med identiska strålar eller avståndet till punkten för vertikala projektionen av åsen till den horisontella överlappn - i fallet med ojämlika strålar.

I det andra fallet bestäms lutningsvinkeln separat för varje lutning. Punkten för det vertikala utsprånget kan bestämmas genom att sänka röret från toppens toppunkt.

Den tredje metoden är en protractor

Förutom ovanstående metod för att bestämma lutningsvinkeln på taket eller taket, kan du använda ett verktyg som en graderare. För att göra detta kan papper på skalan appliceras för att mäta längden på spärren, bredden på spännvidden och höjden på taket och mäta vinkeln vid basen av den resulterande triangeln.

Med hjälp av det här verktyget är det möjligt att bestämma längden på taket eller takhissens höjd vid en viss lutningsvinkel. För att göra detta lägger vi av spännbredden på en skala, och på den ena sidan markerar du önskad lutningsvinkel på taket och ritar en lutande linje. På den andra sidan av basen bygger vi en vertikal linje, vinkelrätt mot basen. Korsningspunkten för dessa linjer är takets övre stödpunkt. Nu räcker det att mäta längden på linjerna och ge skalan, beräkna längden på spjällen och höjden på takhöjningen.

Det fjärde sättet är att använda byggnadsnivåer.

För att bestämma lutningsvinkeln hos de redan lagda spärren eller taken kan du också använda en speciell konstruktionsnivå där det finns en markering av lutningsvinklarna. Detta är det enklaste sättet att ta reda på vinkeln på det redan konstruerade taket. Det är tillräckligt att fästa en sådan nivå på taken eller taket och att läsa av takets lutningsvinkel.

Dessutom, för att mäta lutningsvinklar, kan du nu köpa moderna nivåer med en integrerad elektronisk lutningssensor, specialnivåer - goniometrar, samt elektroniska inklinometrar och lasernivåer med en ben som kan monteras på en vertikal yta.

Bestämning av takets nominella vinkel

Det är svårt att föreställa sig någon byggnad utan tak. Taket ska skydda byggnaden mot effekterna av naturligt nederbörd, har brandbeständiga och vattentäta egenskaper för att säkerställa effektiv avlägsnande av nederbörd. Byggnadens hållbarhet och dess individuella element beror i stor utsträckning på takets kvalitet. För att uppnå bästa möjliga resultat är det värt att använda enklare typer av höjda tak: enhöjd, dubbelhöjning, hinkad, halvhammad, mansard.

Minsta lutningsvinkeln på metallets tak bör vara 14 grader.

Grunddata

Grafik av valet av takmaterial beroende på takets lutning.

Den tillåtna lutningsvinkeln för metalltaket mäts vanligen med egna händer, baserat på klimatförhållandena i området där konstruktionen utförs och takmaterialet. Minsta lutningsvinkeln bör vara 110 °, den maximala lutningsvinkeln kan bestämmas genom analys av väderförhållanden, dess värde kan vara 45 °. och mer. För varmare och torrare klimat används ett mindre sluttande tak. En brant lutningsvinkel gör det möjligt att minimera snö och därmed minska snöbelastningen. Till exempel gör en 45 ° sluttning det nästan omöjligt att ta hänsyn till vikten av snötäcke.

Tillsammans med detta ökar en ökad lutningsvinkel drastiskt vindtrycket på taket. Med en sluttning på 45 ° är vindtrycket 5 gånger större än 11 ​​°. Därför, för en större lutningsvinkel uppstår behovet för fler skenor för att förstärka lattarna och spjälkarna. Från takets sluttning vinkel beror direkt på kostnaden.

För ett tak med en lutningsvinkel på cirka 40-45 ° behövs mer material (ca 1,5 gånger) än för ett platt tak och för 60 ° krävs mer än 2 gånger mer takmaterial. När du väljer en konfiguration är det viktigt att komma ihåg att valet av takmaterial direkt beror på lutningsvinkeln. Med hänsyn till lutningsvinkeln kan du bestämma materialet för taket, samt att beräkna skiktets tak och dess yta.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets sluttning.

Takmaterial enligt deras egenskaper (teknisk, ekonomisk, fysisk) kombinerades i grupp 1-11.

På diagrammet visas de med bågformade pilar. Lutningslinjerna visar rampens lutning. Den markerade (djärva) raden i diagrammet anger förhållandet mellan den fulla höjden av en given åsna h till hälften av sin vanliga grund ½. Förhållandet 1/2 indikerar att det vertikala segmentet h ligger på det horisontella segmentet ½ två gånger. Den lutande linjen på halvcirkelformen visar lutningsvinkeln i grader och skalan ligger vertikalt - takets lutning i%.

Räkna sålunda minsta förspänning för dessa eller andra takmaterial. Som ett exempel, med hjälp av denna graf, kommer vi att beräkna önskad lutningsvinkel för ett givet tak med metallplattor.

Hur mäta bias

Förhållande mellan graden och procentandelen för takhöjden.

I diagrammet letar vi efter en lutande linje med vilken den bågformade pilen 2 är sammanfogad. Korsningen av den lutande linjen med vertikal skala bestämmer lutningen som är minst acceptabel för ett givet tak, vilket är 50%. Vi vet att höjden av lutningen bestäms av förhållandet mellan åsens höjd och hälften av starten. Utför beräkningen på följande sätt:

i = 10 meter (start)

h = 4 meter (höjden på åsen)

i = h / (1/2) = 4 / (10/2) = 0,8

För att mäta bias i% multipliceras detta förhållande med 100

Således kommer en sluttning på 80%, under överensstämmelse med byggnadsnormerna, att säkerställa en tillräcklig utsläpp av regnvatten från hela området. För taket av polymerbitumenvalsade, bitumen- och mastmaterial med en lutning på 10 ° behövs ett skyddsskikt för det huvudsakliga vattentätningsskyddet av grus eller stenstoft, som har en frostbeständighetsklass på minst 100. Det samma skyddsskiktet används för takets tak med filmvalsade material med en vinkel på upp till 2,5%. Skiktet för skydd av grus bör vara 1-1,6 cm tjockt och skiktet med grovkornigt toppläggning ska vara 0,3-0,5 cm.

Vidare krävs på tak med en lutning på upp till ca 2,5% med hjälp av elastiska filmmaterial i rullar, gjorda med fritt läggande, ett viktningsskikt av grus med en hastighet av 50 kgf / kvm.

På tak av bitumen-polymer- eller bitumenbeläggningar i rullar med en sluttning över 10% är det översta lagret av vattentätt skydd täckt av grovkornig förband. På taken av mastiska material med en vinkel på mer än 10% ger ett skyddande skikt av färgglada kompositioner.

När du skapar ett tak av asbestcementplåt, såväl som wellpapp och metallplattor med en lutning på upp till 20% över hela området, är det nödvändigt att försegla lederna. Högst 5% får avvika från takets lutning av små material. Genom att göra dessa beräkningar kan du ta reda på golvytan på vinden eller vinden.

Enheter och verktyg

En digital display med kontrollelement är inbyggd i metallstrukturen.

Lutningen på alla ritningar kan anges i grader eller i procent, och det är självt angivet med bokstaven "i". För närvarande finns det inga strikta regler för hur man anger detta värde. Måttenheten anses vara grader eller procentandelar (%).

Lutningsvinkeln mäts på två sätt:

 1. Särskild inklinometer.
 2. Matematiskt, med hjälp av beräkning.

Inclinometern är en specialskena med en ram, som har en axel mellan lamellerna, på vilken pendeln är fixerad, och sin egen skala av delning. När denna skena är i ett horisontellt läge avböjs pendeln på sin skala av noll grader. För att mäta lutningens lutning är skenan av anordningen anordnad vinkelrätt mot åsen i upprätt läge.

Skalan bestämmer pendelens böjningsvinkel, vilket indikerar lutningen på den här takets höjning i grader. Denna metod för definition används mycket, mycket sällan. För närvarande har många geodetiska instrument utvecklats för att bestämma dessa värden och speciella nivåer för höjningsnivåer, både droppe och elektroniska.

Du kan säkert beräkna takets lutning utan att tillgripa användningen av speciella geodetiska, mekaniska och andra typer av instrument för att mäta lutningen. Du behöver bara mäta några parametrar av taket:

 1. Vertikal höjd (betecknad som H) är höjden från toppunkten av denna lutning (vanligtvis räknad från åsen) till den lägsta punkten (den så kallade kronkanten).
 2. Stiftelsen är ett horisontellt gap från den lägsta punkten av denna sluttning till sin högsta punkt.

Takets tak (dess värde) med hjälp av en matematisk beräkning hittas så.

Lutningsvinkeln hos en separat lutning i uttrycks i förhållande till förhållandet mellan den uppmätta höjden på taket H och avståndet till stiftelsen L. Således

För att noggrant bestämma detta värde i procent multipliceras förhållandet i med 100. Då, för att bestämma dess värde i grader, översätter vi procenten i grader.

För en fullständig förståelse av denna metod presenterar vi en tydlig beräkning:

höjden är 3,0 m,

gravlängd är 5 m.

Med formeln beräknar vi i:

Korrekt mätning av takets vinkel

Taket är ett konstruktivt element i byggnaden, vilket skyddar det mot påverkan av yttre faktorer. Taket måste effektivt klara av nederbörd i form av hagel, regn, snö, tung vind och en förödande orkan.

Takets korrekta vinkel spelar en nyckelroll vid framgångsrikt avlägsnande av vattenflöden och snömassor från takytan.

Kombinerad med högkvalitativ vattentätning installerad, ger takets vinkel ett gott skydd för hela huset, inklusive inredningen.

Takets korrekta vinkel spelar en nyckelroll vid framgångsrikt avlägsnande av vattenflöden och snömassor från takytan.

Från korrekt beräkning av lutningsvinkeln beror inte bara ovanstående indikatorer, utan även arbetets varaktighet och produktens styrka. Hur man korrekt bestämmer branthet av taket på huset, vilka faktorer måste beaktas i det här fallet, hur man beräknar hur många grader branthet som behövs för tak med olika takbeläggningar - du kan få svar på alla dessa frågor i den här artikeln.

Faktorer som påverkar beräkningen av lutningsvinkeln

Det är välkänt (åtminstone många gissningar) att taken har en annan form och skiljer sig från antalet rampar. Det finns en-, två- och fyra hattar typer. Vinkeln beror på vinkeln.

Layouten av elementen när man bygger ett mansardtak gör det själv.

Det är möjligt att beräkna lutningsvinkeln på taket på ett hus med hjälp av konstruktionsmatriser och grafer, eller du kan helt enkelt hitta den med hjälp av en kvadrat.

Installation av byggnadens övre del kan fördröjas om du inte bestämmer i förväg vilket material som fungerar som takbeläggning, och ställ inte in vinkeln på sluttningarna. Man måste komma ihåg att båda dessa faktorer är nära anknutna till varandra, eftersom den planerade takbeläggningen kommer att beaktas när man finner vinkeln på vilken typ av sluttande tak som helst.

Låt oss prata om de faktorer som bör beaktas för att korrekt kunna hitta värdet av skridskans vinkel. Till exempel, för att hitta antalet grader av branthet av en ensidig struktur i intervallet 002-20 grader, bör följande faktorer beaktas:

 • klimatförhållanden i området;
 • material som kommer att fungera som ett efterbehandlingsskydd för ett hus (olika typer av plattor, böljande golv, skiffer etc.);
 • funktionell syfte med byggnaden.

Hur ska vinden användas?

Med svaga vindar bör vinkeln på sluttningarna vara 35-45 grader, med starka vindar - 15-25 grader.

Om taket på huset kommer att vara med två eller flera ramper, kommer det, förutom ovanstående faktorer, att vara nödvändigt att beakta funktionen av ett vindsrum. Om det tillhandahålls inte för bostäder, men främst för lagring av vissa saker och föremål, är det inte nödvändigt att göra ett rymligt rum för sådana ändamål (det sägs om takets höjd).

Om dina planer är att ordna en vind med en bostad i form av ett vind (vilket är ganska bekvämt för ett brutet sortiment), då är det ett behov av en enhet med en bra design som har en betydande vinkel.

Hur påverkar vindstyrkan och nederbördens styrka taket?

I områden där starka vindar är normen minimeras avstigningsvinkeln, vilket minskar effekten av vind på takkonstruktionen. Vid taket med låg nedstigning (taket med en lutning på 10 grader eller mindre, når 002) är vindmotståndet mycket mindre än vid högt. Men det finns en sannolikhet att ett vindflöde störa takmaterialet (plattor, korrugerade golv eller något annat) med ett mycket lågt lutande tak. Det visar sig att på tak utan branthet finns samma fara som med mycket branta (inklusive brutna) tak.

Vid planering av en hel vind på vinden, beräknas sluttningen branthet som halva längden av slutet. Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

Följaktligen rekommenderas att du väljer följande höjdvinkel:

 • 35-40 grader med svaga vindar;
 • 15-25 grader i starka vindar (lågvinkeltak).

Vid planering av en hel vind på vinden, beräknas sluttningen branthet som halva längden av slutet. Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

I de områden som kännetecknas av en stor mängd nederbörd kan avstigningsvinkeln ökas till 60 grader. Detta vinkelvärde är optimalt eftersom det gör det möjligt att minimera belastningen på backarna som orsakas av snömassor, smältvatten och mycket fukt.

Funktioner i beräkningen av takets lutning för olika takläggningar

Som regel håller konstruktörer, för att mäta ramparnas branthet, vanligtvis vid värden som ligger inom intervallet från 20 (002) till 45 grader.

Guidade material används bäst när sluttningarna av sluttningarna är från 002 till 25%. Om vi ​​pratar om takets minsta höjning (002-10%), måste du lägga materialet i tre lager.

I det här fallet kan du som takbeläggning använda material - alla typer av plattor, däck, skiffer etc. Men samtidigt har varje material sina egna krav, vilket måste beaktas vid byggandet av ett hus:

 • Guidade material används bäst när backarna ligger mellan 002 och 25%. Om vi ​​pratar om takets minsta höjning (002-10%), måste du lägga materialet i tre lager. När du ska bygga en takkonstruktion med en lutning på 10 till 25% kan du lägga den i ett lager, men materialet måste strömmas.
 • vågig skiffer kan täckas med en lutningsvinkel från 002 till 28%;
 • användningen av plattor är viktig när takets lutning är minst 33%;
 • För stålbeläggningar är 29% lämplig.

Materialförbrukningen beror direkt på takhöjden. Ju större vinkeln är desto större är förbrukningen av takmaterial (kakel, wellpapp, skiffer etc.). Det visar sig att anordningen av ett platt tak i detta avseende blir billigare än med en 45 graders vinkel.

Om du känner till värdet på takets branthet, blir det inte svårt att beräkna önskad mängd takmaterial (kakel, skiffer, wellpapp etc.). Samma sak gäller konstruktionens höjd.

Hur man beräknar takets takvinkel: en räknare

Med hjälp av ett enkelt program kan du snabbt göra beräkningen av lutningsvinkeln, samtidigt som du sparar tid för att hitta formler.

 • basbredd (W) - 10 m;
 • ås höjd (H) - 3 m;
 • stavlängd (L) - 5,83 m;
 • Vinkeln på backarna är 59 grader.

Manuell beräkning av lutningen

Det är nödvändigt att känna till värdet av höjden av åsens upphöjning för att korrekt och korrekt beräkna värdet på takets branta vinkel. Och den här höjden beror i sin tur på funktionen på vinden.

Diagram över längden på spjällen på takets vinkel.

Om du planerar att göra en hel vind från vinden, ska brantens sluttningar beräknas enligt följande. Till exempel är slutet (med andra ord bredden på gaveln) 6 m. Detta nummer måste delas in i halv (6/2 = 3). Höjden på sluttningarna i skridskoåden är som regel alltid sedd som standard och är lika med 1,8 m.

Då måste du veta vinkelns sinus, vilket är lika med förhållandet mellan benet intill motsatt (enligt reglerna för att hitta sinusen i en rätt triangel). Då är sinus enligt formeln:

Med hjälp av Bradis-bordet, hitta det ungefärliga värdet som har en synd A = 1,67 vinkel på takhöjden - det ligger i intervallet 58-59 grader. Du kan välja ett värde på 60 grader, vilket är den önskade vinkeln på höjden.

Hur man bestämmer lutningen

Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

Vad bestämmer takets lutning

 • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
 • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
 • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
 • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
 • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

Vad är takets sluttning

Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

Taper och sluttning

På bilder av koniska delar kan dimensioner sättas annorlunda: diametrarna för de större och mindre baserna av den stympade konen och dess längd; generatrisens lutningsvinkel (eller en konans vinkel) eller koniskens storlek och basens, längdens, etc. diameter

avsmalning

Förhållandet mellan skillnaden mellan diametrarna för två tvärsnitt av en kon (D-d.) Och avståndet mellan dem (l) (Fig. 6.39, a) kallas koniciteten (K): K = (D - d) / l.

Fig. 6,39. Coning och tillämpning

Exempelvis kommer ett koniskt element av en del med en diameter av en större bas av 25 mm, en diameter av en mindre bas av 15 mm, en längd på 50 mm att ha en avsmalning av K = (D - d) / l = (25-15) / 50 = 1/5 = 1: 5.

Vid utformning av nya produkter appliceras avsmalningsvärdena, inställda av GOST 8593-81: 1: 3; 1: 5; 1: 7; 1: 8; 01:10; 01:12; 01:15; 01:20; 01:30. Konicitetsvärdena är också standardiserade, vilka har detaljeringsdetaljer med ofta uppkomna vinklar mellan konformen: en vinkel på 30 ° motsvarar en konicitet av 1: 1,866; 45 ° -1: 1,207; 60 ° - 1: 0,866; 75 ° - 1: 0,652; vinkeln 90 ° - 1: 0,5. På ritningarna av metallskärverktyg bestäms avsmalningen ofta av inskriften som anger antalet Morse-avsmalning. I dessa fall är dimensionerna för de koniska elementen inställda enligt GOST 10079-71, etc.

På ritningarna appliceras avsmalningen enligt reglerna för GOST 2.307-2011. Innan storleksnumret, som bestämmer värdet av konungen, sätter du en symbol i form av en isosceles-triangel, vars spets riktas mot toppen av konen.

Tecknet och numren som indikerar mängden avsmalnande är anordnade parallellt med det koniska elementets geometriska axel i ritningarna.

De kan placeras över axeln (fig 6.39, 6) eller på hyllan (fig 6.39, c). I sistnämnda fall är hyllan ansluten till konusens generator med hjälp av en ledningslinje som slutar i en pil.

förspänning

De plana ytorna på de delar som ligger snett betecknar lutningen i ritningen. Hur man beräknar detta värde kommer vi att visa med exempel. Kil som visas i fig. 6,40, jag, har en lutande yta, vars lutning måste bestämmas. Från storleken på kilans största höjd minskar storleken på den minsta höjden: 50 - 40 = 10 mm. Skillnaden mellan dessa värden kan ses som storleken på benet på en rät vinklad triangel som bildats efter att ha ritat en horisontell linje i ritningen (figur 6.40, b). Storleken på lutningen är förhållandet mellan det mindre benets storlek och storleken på den horisontella linjen. I det här fallet måste du dela 10 med 100. Storleken på kilhöjden blir 1:10.

Fig. 6,40. Bestämning av lutning

På ritningen indikerar förspänningar tecknet och förhållandet mellan två tal, exempelvis 1:50; 3: 5.

Om du vill rita på ritningen ritar ytan på en viss sluttning, till exempel 3:20, en rätt triangel, i vilken en av benen är tre enheter av längd och den andra - 20 av samma enheter (bild 6.41).

Fig. 6,41. Konstruktion av förspänningar och ritning av deras värden

När man ritar delar eller markerar dem för att bygga en linje i en given lutning, är det nödvändigt att dra hjälplinjer. Till exempel, för att rita en linje med en lutning på 1: 4, genom ändpunkten av den vertikala linjen (Fig. 6.42), bör en rak linje 10 mm lång tas som en enhet av längd och placera fyra sådana enheter på förlängningen av den horisontella linjen (dvs 40 mm ). Sedan genom den extrema divisionen och toppunkten i segmentet för att rita en rak linje.

Fig. 6,42. Bygga en linje på en viss sluttning

Den övre delen av lutningsskylten bör riktas mot lutningen av delens yta. Tecken- och dimensionsnummer är anordnade parallellt med den riktning i förhållande till vilken lutningen är specificerad.

Incline Calculator Omvandling från grader till procent

bild

beskrivning

Med hjälp av konverteringsräknaren från procent till grader kan du visuellt mäta och beräkna önskad vinkel (lutning). Dessa beräkningar krävs ofta vid konstruktion och konstruktion av sluttande tak (höjning), byggande av motorvägar, utformning av ramper och. Många ingenjörer gör misstag i dessa beräkningar, för anser att överföringen av överföringen från procent till grader är linjär, men det är inte.

Omvandling från procent till grader
Procentandel = tg (grader) * 100

Omvandling från grader till procent
Grader = arctg (Procent / 100)

Ämne 10. Uppgifter som löses av kort (planer) genom horisonter

10,1. Bestämning av höjder på kartan

Om punkten är belägen på det horisontella, är dess höjd inställd på höjden på denna horisontella. Höjden (höjden) av punkten som ligger mellan konturerna (Fig. 10.1, a) kan bestämmas genom att dra linjen ab genom det kortaste avståndet mellan konturerna genom det.


Fig. 10,1. Punktmarkeringsdefinition

10,2. Line Slope Definition

Låt terränglinjen AB (fig 10.2) luta sig mot horisonten AC vid en vinkel v. Tangenten för denna vinkel kallas lutningen på linjen betecknad med bokstaven i:

det vill säga linjens lutning är lika med förhållandet mellan överskottet av h och det horisontella avståndet S.


Fig. 10,2. Line Slope Definition Scheme

Ett exempel. Om h = 1 m, en S = 20 m, då i = 1/20 = 0,05

Lutningen i = 0,05 indikerar att terränglinjen ökar eller minskar med 5 cm var 1 m eller 5 m var 100 m av det horisontella avståndet S.
Om höjden är positiv (+ h) är lutningen positiv (linjen riktas uppåt till stigningen), och när höjden är negativ (-h) är lutningen negativ och linjen riktas nedåt till nedstigningen.

Lutning av en linje kan numeriskt betraktas som ett överskott per enhet av horisontellt avstånd.

Genom att mäta längden på begravningen på kartan (avståndet mellan två intilliggande horisonter i en given riktning) och att veta sektionens höjd, kan du hitta linjens lutning. Förspänningen uttrycks vanligen som en procentandel eller ppm (ppm är en tusen av hela eller 1/10 procent).

Ett exempel. Uppkomsten mätt på kartan är d = 29 m. Sektionshöjd h = 1 m. Hitta linjens lutning.
i = 1/29 = 0,034
eller, uttrycka bias i procent, får vi i = 3,4%.
3,4% innebär att skillnaden i höjd vid början och slutet av 100 meter horisontella sektionen är 3,4 m.
Om vi ​​multiplicerar 3,4% med 10, får vi sluttningen i ppm ()
3,4% × 10 = 34
En lutning på 34 innebär att skillnaden i höjd vid början och slutet av en horisontell sträcka på 1000 m är 34 m.

‰-tecknet kan skrivas in på en dator med Alt-0137: medan NumLock är på, håll ner vänster Alt och skriv 0137 på det numeriska tangentbordet.

Om vi ​​beräknar vinkelns tangent med hjälp av de fyrsiffriga matematiska tabellerna i Bradis (tabell 10.1), får vi lutningen av linjen i grader.

Till exempel, från tabell 10.1 med värde 0,034, finner vi värdet av lutningsvinkeln 1º58 '(vi använder interpolering).

Observera att lutningen av linjen är uttryckt i grader och lutningen i procent eller i ppm!

10,3. Bestämning av lutningen


Fig. 10,3. Inledning scheman:
och - för lutningsvinklar; b - för backar

Vid arbete med en karta eller plan bestäms lutningsvinkeln eller lutningen med hjälp av grafer som placeras under den södra ramen för topografiska kartor och planer. För detta görs en kompassmätare från kartan med en mätare mellan två horisontaler längs denna sluttning, och enligt schemat finner man den plats där avståndet mellan kurvan och den horisontella linjen är lika med denna grund. För de ordinater som hittas på detta sätt bestäms värdet av v eller i av den horisontella linjen (markerad på graferna med asterisker: v = 1º15 '; i = 0,025 = 25%).
Tidsplanen för löften kan endast användas för arbete på kartan (plan) endast av skalan och höjden på den del av befrielsen för vilken den är byggd.


Till exempel för en karta över skalan 1: 25 000

10,4. Bygga en terrängprofil med hjälp av en topografisk karta

Profilen är en vertikal sektion av terrängen i en given riktning. Att bygga en profil i riktning mot AB visas i Fig. 10,4.
Profilbyggnadsordning
1. Rita en profillinje AB med en penna på kartan, vars riktning ges.
2. Uppskatta max och minsta höjd längs profillinjen.
Hmax = 86,7 m; Hmin = 56,5 m. Skillnaden är 30,2 m. Om höjdskillnaden är rundad upp får vi 7 intervall på 5 m.
3. Ställ in de horisontella och vertikala profilskalorna.
Den horisontella profillinjen är avståndsaxeln, den vertikala linjen är höjdaxeln.


Fig. 10,4. Skapa en profil av området på kartan

Vanligtvis är profilens horisontella skala lika med storleken på den topografiska kartan som den är byggd på, och den vertikala skalan är 10 gånger större än den horisontella. Kartans skala är till exempel 1:50 000. Följaktligen är profilens horisontella skala 1:50 000 och den vertikala skalan är 1: 5 000. I vissa fall används i större utsträckning större höjder eller horisontell skala förstoras. I alla fall är det för grundval av skalan rekommenderat att välja siffrorna: 1; 2; 2,5; 5 (1: 1000, 1: 200, 1:50, etc.). I vårt exempel dras de horisontella linjerna genom 5 m. Om vi ​​tar profilhöjden (utan inskriptioner) 7 cm kommer vi att få en vertikal skala av 1: 500 (1 cm 5 m).
4. Bygg de horisontella och vertikala axlarna på koordinaterna för profilen och digitalisera dem i enlighet med de valda horisontella och vertikala skalorna.
Den vertikala koordinataxeln - höjdskalan börjar med det absoluta markeringen som väljs för profilens bas, den så kallade linjen (punkten) för den villkorliga horisonten. Dess värde bör vara mindre än det minsta absoluta värdet längs profillinjen och uttryckt som ett runda nummer. Beroende på den valda punkten i den villkorliga horisonten digitaliseras de återstående delarna av höjdsskalan. Arbetet med profilens konstruktion förenklas om digitaliseringen av höjdskalan sammanfaller med värdena för de horisontella linjerna på kartan. Den villkorliga horisonten i fig. 10,4 är lika med 50 m.
På den horisontella axeln lägger du av segmenten som motsvarar konturlinjerna med profillinjen, samt skärningspunkten för profillinjen med situationen objekt (vägar, kommunikationslinjer, hydrografiska föremål, skogsgränser, etc.). För att göra detta kan du använda en pappersremsa, till vilken karaktäristiska punkter först överförs från kartan, och sedan överförs dessa punkter från en pappersremsa till en horisontell profillinje.
5. För att återställa perpendikulär från de markerade punkterna på den horisontella axeln, motsvarande deras absoluta höjder. Anslut de erhållna punkterna med en jämn linje.
I vissa fall kan du bestämma höjden på ytterligare poäng på profillinjen. Om till exempel en punkt är mellan konturerna, är dess höjd lätt att hitta genom att interpolera platsen.
Vid korsning av ravinen (rygg) bestäms en ytterligare punkt på linjen av gräset (vattendomen) genom interpolationsmetoden.
Vid korsning av en sadel för en sadelpunkt antas det att den ligger vid halva höjden av tvärsnittet av reliefen från den horisontella linjen som är närmast den.
För punkt 16, som ligger nära toppen av berget, är definitionen av höjd associerad med konstruktionen av ett enhetligt segment ab. I det här fallet kommer överskottspunkten i förhållande till toppen av berget att vara negativ:
hi = 85,0 - 87,8 = -2,8 m
Segmentets AB-längd är 26 mm, segmentet från punkt a till punkt 16 är 10 mm. Ur andelen finner vi det
ab = -2,8 m (10 mm / 26 mm) = -1,1 m
Därför är höjden på punktnumret 16 lika med
H16 = 87,8 - 1,1 = 86,7 m
Om höjderna för profilpunkterna bestäms dessutom skrivs deras värden i parentes.
Karaktäristiska lättnadspunkter och situationer är lättnadens inflektionspunkter, linjerna av vattendragen och stegen (thalwegs), sadlarna, toppen av bergen (kullarna), botten av fördjupningar (brunnar), korsningar med linjära föremål, hydrografi, samt andra intressanta platser för konstnären.

10,5. Konstruktion på kartan (plan) av en linje i en given sluttning

Uppgiften att bygga en linje med en given lutning finns ofta i praktiken vid utformning av en väg, rörledning etc. Det är möjligt att bestämma positionen för en sådan linje på topografiska kartor och planer.
Tänk på problemet med att dra på en topografisk karta (plan) av en linje med en given lutning i följande exempel. Antag att från punkt M (fig 10.5) på en topografisk karta med en avlastningsdelhöjd på 5 m måste man rita den kortaste brutna linjen mot punkt N så att lutningarna på de enskilda sektionerna inte överstiger 5%. Därefter tillåts uppstigning eller nedstigning längs linjen inte mer än 1 m för var 20 m eller 5 m för 100 m horisontellt avstånd.


Fig. 10,5. Schema för att söka linjen i en given sluttning

Eftersom horisontalerna ritas på planen på 5 m, så om kraven på 5% lutning observeras bör avståndet mellan angränsande horisonter vara 100 m. Därför markerar vi horisontalen med höjd från denna kompassmortel från punkt M 35 m vid två punkter s och e. ​​Från dessa punkter med samma lösning på 100 m markera punkterna på horisontalen med en höjd av 40 m. Om vi ​​fortsätter detta trick kommer vi att få två versioner av positionen på linjen med den angivna gradienten McN och MeN. McN-versionen är blåsigare och längre, MeN-riktningen är blåsigare, kortare och kan tas som slutgiltig.

10,6. Bestämning av avrinningsområdet och översvämningsområdet

Avrinningsområdet är det område från vilket avloppsvatten strömmar till denna punkt av avrinningsområdet. I fig. 10,6 markerad AB-damm på horisonten med en höjd på 185 m med en vattenspegel (indikerad av kläckning). Det är obligatoriskt att visa på planen gränsen för det område där vattnet från nederbörd flyter till dammen.


Fig. 10,6. Schema för avgränsning av avrinningsområdet

Gränsen för avrinningsområdet visas med en streckad linje som sträcker sig längs CDMEFs vattendrag. För att göra detta först i övre dalen är mitten av sadelen M och toppen av kullarna intill den. Från vattendomen till dammen löper gränsen vinkelrätt mot de horisontella linjerna.
Enligt kartan bestäms också det översvämmade området - det område som översväms med vatten som ett resultat av byggandet av en konstgjord reservoar. Arbetet börjar med att kartlägga dammpositionen med hänsyn till vattennivån i framtida behållare. Villkoren uppfylls om horisonten med samma namn med en viss höjd på damens byggarbetsplats är förenade på vattendragets motsatta sluttningar. Det översvämmade området kommer att begränsas till den horisontella, slutna dammen (bild 10.7).


Fig. 10,7. Bestämning av avrinningsområdet och översvämningsområdet på kartan

Om konturlinjerna inte motsvarar nivån på den framtida reservoaren, och för att bestämma dess kontur med hjälp av interpolationsmetoden, hitta punkter med en given höjd, som då går med i kurvan. Uppmärksamhet bör ägnas åt de särskilda egenskaperna hos konturerna av avrinningsområdet för floden och reservoaren: för floden stänger gränsen i munnen, för reservoaren - vid ändarna av dammen.

10,7. Bygga en orografisk terrängkarta

Det orografiska (grekiska orosberget och grapho skrivande, beskrivande) systemet är en av de typer av informationsbärare om terrängen. Detta är en bild av terrängen med en ritning av åsar och dalar. Enligt sådana system är det lätt att navigera i bergen.
Orografisk terrängkarta erhålls till följd av ritning av vattendragen och thalwegs på en karta. Vattensamhällen är belägna vid punkter från vilka skridskorna avviker i olika riktningar, thalwegs - vid de punkter där skridskorna sammanfaller (fig 10.8, a). Sådana punkter placeras i ställen för konturlinjernas största krökning.

Fig. 10,8. Placering av vattendomen och thalwegs, bestämd av horisontal (a) och det orografiska systemet som bildas av dem (b)

10,8. Bestämning av lutningens form

Skidorna kan ha en likformig (konstant) krökning, då formen (exponering) för en sådan sluttning kallas platt; intervallet mellan konturerna (lay) här kommer att vara detsamma.

Men oftare kan du möta stingrays, vars branthet varierar. Om brantheten i avstigningsriktningen ökar (indragningsminskningen) kallas en sådan sluttning konvex, och tvärtom, när lutningen minskar i avstigningsriktningen, kallas lutningen konkav. På de böljande sluttningarna alternerar konvexa och konkava delar; Dessa backar har horisontaler placerade på olika avstånd från varandra.

Frågor och uppgifter för självkontroll

 1. Hur bestämmer du den absoluta höjden på punkten och höjden?
 2. Hur ritar du en delningslinje och thalweg på kartan?
 3. Hur fastställa (bestämma) gränserna för avrinningsområdet?
 4. Vad är en terrängprofil och hur man bygger den?
 5. Hur man bestämmer poolens medelhöjd?
 6. Hur bestämmer du medelhöjden för poolen?
 7. Hur bestämmer du volymen för poolen?
 8. Hur bestämmer du lutningens form med konturlinjer?

Hur man beräknar takets lutning - viktiga funktioner

För att byggnadens tak ska kunna utföra alla funktioner som är tilldelade till det, är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal parametrar när den skapas. En av de viktigaste parametrarna på taket är dess sluttning, vilket säkerställer avlägsnande av nederbörd från ytan och påverkar förmågan att motstå yttre belastningar. Hur man beräknar takets lutning och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Bestämning av takets sluttning - vad bestämmer

För att korrekt beräkna takets lutning är det nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer, bland vilka de mest framträdande är följande:

 1. Vindbelastning. På sluttningarna av backarna påverkas väldigt mycket av vinden. Så att taket normalt kan motstå dess effekter, måste du välja rätt vinkel. Om hörnen är för stora kommer belastningen på dem att vara hög, men en överdriven minskning i vinkeln kan också vara farlig - en mild vindsvamp kan helt enkelt riva av det platta taket.
 2. Snö och regnbelastningar. Allt är ganska enkelt med snö - att öka lutningsvinkeln förenklar dess nedstigning från takets yta. När taket lutar mer än 45 grader, kommer snön nästan inte att dröja kvar på den. Med regnfall samma situation - om takets lutningsvinkel är för låg kan vattnet strömma in i lederna eller stagnera på takytan.

Baserat på dessa faktorer kan du beräkna lutningsvinkeln på sluttningarna. Dessutom bör du uppmärksamma de rekommenderade indikatorerna innan du beräknar vinkeln på ett dubbelhöjt tak. För områden med starka vindar kommer en lutning på 15-20 grader att göra och i andra fall är den optimala lutningen 35-40 grader. Naturligtvis måste du förstå att taket i varje enskilt fall beräknas individuellt, och det är helt enkelt oönskade att välja medelvärden.

Beräkningsmetod

Vid konstruktion av taket är det nödvändigt att utföra ett antal beräkningar, bland vilka det alltid måste finnas en beräkning av ramparnas lutningsvinkel. Denna parameter påverkar direkt takkonstruktionen: När höjden ökar minskar snöbelastningen, men vindseffekten ökar, därför måste taksystemet stärkas ytterligare. För arrangemang av sluttningar från en stor vinkel krävs också mer material, vilket negativt påverkar byggnadskostnaden.

Innan du känner till takets lutningsgrad måste du beräkna driftsbelastningen på taket, vilket kräver två parametrar:

 • Takets totala massa
 • Toppnivåer av snöfall, typiskt för regionen där byggandet äger rum.

Den förenklade beräkningsalgoritmen reduceras till följande åtgärder:

 • Först måste du bestämma vikten på en kvadratmeter taktaket;
 • Det resulterande värdet multipliceras med takets totala yta.
 • Takets massa multipliceras med en faktor 1,1.

Ett exempel på beräkningen av takets lutning i grader

För att förstå hur man beräknar takets vinkel är det värt att överväga beräkningen med ett visst exempel. Till exempel kommer följande data att tas: lathen är 2,5 cm tjock, en kvadratmeter tak väger 15 kg, isolerande material 10 cm tjock används som isoleringsmaterial, en kvadratmeter har en vikt på 10 kg och ondulin 3 kg används för beläggning per kvadratmeter.

Beräkningen av takhöjden utförs i enlighet med ovan beskrivna metod. Substitutionen av tillgängliga data leder till följande uttryck: (15 + 10 + 3) x1,1 = 30,8 kg / kvm. Det resulterande värdet är ganska acceptabelt - den genomsnittliga belastningen på taket på bostadshus är lite mindre än 50 kg / kvm. Dessutom har formeln en koefficient på 1,1, vilket något ökar takets faktiska vikt och låter dig senare byta takbeläggningen med en tyngre.

Hur man känner till takets vinkel

Det finns ett direkt samband mellan takets sluttningar och snöbelastningen. Om takets lutningsvinkel är mindre än 25 grader, är snöbelastningskoefficienten 1 och vid vinklar från 25 till 60 grader ökar denna koefficient till 1,25. Ett tak med en stor lutningsvinkel kommer inte att utsättas för snölast alls, så att de inte beaktas i beräkningarna.

För att bestämma takets lutningsvinkel måste du använda Bradis-bordet och en enkel metod: takkonstruktionens höjd divideras med längden på gaveln uppdelad i två, varefter det återstår att hitta bordsvinkeln som motsvarar resultatet.

Takets höjd i åsen bestäms enligt följande:

 • Det första steget är att beräkna bredden på spänningen;
 • Det resulterande värdet divideras med 2;
 • Resultatet av föregående beräkning multipliceras med en koefficient som motsvarar en viss lutningsvinkel.

Till exempel är genomförandet av en sådan beräkningsmetod följande: med en byggbredd på 8 meter och en 25 graders takhöjd är den uppskattade koefficienten 0,47. Som ett resultat av substitution av värden erhålls ett uttryck av följande form: 4x0,47 = 1,88 m. Det erhållna värdet är höjden på taket, vilket motsvarar tillgängliga initialdata.

Valet av takläggning, beroende på takets lutning

Takmaterial finns på marknaden i ett stort sortiment, så det kommer inga speciella problem att välja rätt alternativ. Takbeklädnad skiljer sig åt i egenskaper och applikationsmöjligheter, och alla parametrar måste studeras före mätning av takets tak - endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att skapa en pålitlig och effektiv design.

Att välja materialet för taket är värt att åberopa från följande rekommendationer:

 1. Om takvinkeln är mellan 2,5 och 10 grader är det best att stenkross eller grusbeläggningar är bäst. I det första fallet har beläggningens toppskikt en tjocklek på 3-5 mm och i den andra - 10-15 mm.
 2. När vi lutar mer än 10 grader, blir grovkornet eller valsat material, kompletterat med bitumen vattentätning, det bästa alternativet.
 3. För arrangemang av hälltak med en lutningsvinkel på högst 20 grader används vanligtvis profilerad eller ark asbestcement. Alla leder och leder mellan takmaterial måste behandlas med tätningsmedel.
 4. Om takets lutningsvinkel ligger i intervallet 20-60 grader, är det oftast täckt med metallplåt. Materialens leder i detta fall måste förseglas utan att misslyckas.

slutsats

Att veta hur man tar reda på takets lutningsgrad i grader kommer att förenkla processens design och låta dig skapa den mest tillförlitliga konstruktionen som kan skydda lådan i byggnaden väl från nederbörd, vind och kyla.